SAL7342, Act: R°249.3-V°249.1 (382 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°249.3-V°249.1  
Act
Date: 1448-01-29

Transcription

2018-11-28 by Pieter Soetewey
It(em) jan van cleerwijch [wielants] sone wijlen willems van cleerwijch uutt(en) p(ro)chie(n) va(n)/
roede bij cortelke in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n)/
heeft van diericke(n) va(n) langrode thoff des selfs dier(icken) gelege(n) te/
cleerwijch inde voirs(creven) p(ro)chie van roede met de(n) husen hove(n) wynne(n)de/
lande beemde(n) eusele(n) en(de) met alle(n) sijne(n) toebehoirte(n) uutgenome(n)/
de bossche aldair dair inne de voirs(creven) wynne egheen recht/
hebben en sal behoudelic die(n) dat de voirs(creven) dieric sal/
moege(n) doen sette(n) oft plante(n) pote(n) oft jonge boeme op de voirs(creven)/
goede dairt hem gelieve(n) sal te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynne(n)/
van halfm(er)te nu naestcomen(de) ene(n) t(er)mijn van xii jaire(n) lanc dee(n)/
na dande(re) sond(er) middel volgende xl elcx jairs dae(re)n bynne(n)/
te wete(n) de voirs(creven) wynne(n)de lande om xviii mudde(n) rox/
goedt en(de) payabel met wa(n)ne en(de) met vede(re)n wel bereyt/
der mate(n) van loven(en) tsint andr(ies) misse apostels te betalen(e)/
en(de) te loven(en) te leve(re)n en(de) de voirs(creven) beemde en(de) eusele(n)/
om xii rinsche gulden(en) [en(de)] viii gulden(en) ... hollan(ds) goet en(de) gheve/
en(de) een hondert eye(re)n te wete(n) de voirs(creven) xx xii rinsche/
gulden(en) en(de) viii gulden(en) hollan(ds)
tsinte m(er)tens misse inden/
wynt(er) te betalen(e) ende de voirs(creven) [c] eye(re)n/
alle jai(r)e(n) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende telken t(er)mi(n)e als/
v(er)volghde scout Item es vorwerde dat de voirs(creven) wyn int/
voirs(creven) hoff alle jare leve(re)n sal vijfthich mandele(n) walms goet/
en(de) custbair gebont de huysinge aldair mede te decken(e) en(de)/
wanneer datme(n) dair decken plecken metsen oft ty(m)me(re)n sal/
aen de voirs(creven) huysinge soe sal de voirs(creven) dierick den w(er)cluden/
de dachue(re)n betale(n) en(de) de voirs(creven) wynne de(n) mont cost geven/
Ite(m) soe sal de voirs(creven) wyn alsme(n) dair dect oft plect alle de(n)/
leem steken dacroede(n) vitsroede(n) en(de) teen den wercluden/
leve(re)n op sijne(n) cost Ite(m) sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven)/
huysinge(n) wel en(de) loflijc houwe(n) sullen en(de) van wande/
vand(er) ond(er)ste rijkele(n) neder wairts en(de) die te(n) afsceiden va(n)
//
sijne(n) voirs(creven) t(er)mine(n) alsoe wael en(de) loflijc gemaect late(n) Ite(m) sal de/
voirs(creven) wyn alle jaire den voirs(creven) sijne(n) t(er)mijn due(re)nde vue(re)n opt/
tvoirs(creven) landt thien boend(er) voeder mergels dairs meest te/
doen(e) sal hebben op sijne(n) cost Ite(m) sal de voirs(creven) wynne int/
voirs(creven) hoff jairlix leve(re)n thien mandele(n) stroes half [van] wynt(er)/
coren(en) en(de) half van zom(er)coren(en) Ite(m) sal de voirs(creven) wynne alle/
stroe dat jairlix vande(n) voirs(creven) goede(n) come(n) sal int voirs(creven) hoff/
bringe(n) en(de) dat etten met sijne(n) beesten en(de) dair af mest make(n)/
en(de) dat vue(re)n op tvoirs(creven) lant tslants meeste(n) p(ro)fijte sonder/
stroe oft mest te v(er)berne(n) te v(er)coepe(n) oft te g ewech te geven(e)/
Ite(m) sal de voirs(creven) wynne de(n) voirs(creven) dierick [alle jae(re)] hondert eyere/
[geven] Ite(m) soe es vorwerde dat de wynne voirs(creven) en(de) dieric/
sulle(n) doen lesen alle den oeft doeft dat wassen sal bynne(n) de(n)/
voirs(creven) hove en(de) dat te gelijke deylen en(de) als dat gedeilt/
es soe sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) dier(icken) sijne(n) wy/
sijn helcht te loven leve(re)n dairt hem gelieve(n) sal op/
sijne(n) cost en(de) sal de voirs(creven) wyn tbosch gelege(n) aen/
tbloc acht(er) thoff alle jae(re) wel en(de) loflijc beheyme(n)/
alsoe dat de(n) voirs(creven) jan [diericken] dair af geen scade en/
come en(de) ten eynde vande(n) voirs(creven) t(er)m(in)e alsoe bevreedt/
late(n) Ite(m) sal de voirs(creven) dierick de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
de voirs(creven) wynne jarlix een roc geve(n) oft een mudde/
rox dair voe(r) afslaen dwelc hem gelieve(n) sal
Ite(m) sal/
de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande te(n) eynde vande(n)/
voirs(creven) t(er)mi(n)e late(n) gelijc h(ier) na volcht te wete(n) de(n) wi(n)te(re)n/
aerdt op iiii getidege voe(re)n besaydt late(n) en(de) met goede(n)/
custbare(n) sade en(de) de storte eens omgedaen en(de) de/
brake geheel [en(de) ten lesten drie(n) jaire(n) en sal hij geen landt/
moege(n) hoirvruchte(n) dan een half boender tsjairs] Ite(m) heeft de voirs(creven) dier(ick) de(n) voirs(creven)/
wynne geleent xv gulde(n) rinsche tsijne(n) income(n) de/
welke de selve wynne den voirs(creven) dier(icken) wed(er) geve(n) en(de)/
betale(n) sal alle jaire iii guld(en) d(aer) af tot datse betaelt/
sulle(n) wese(n) als v(er)volghde scout h(ier) af zijn borge(n) he(n)ric/
van scarbroec en(de) henric vand(er) lane(n) gehete(n) vand(er) eycke(n)/
van roede bij cortelke ende symoe(n) x vande(n) putte/
gehete(n) romelarts van cortelke voirs(creven) et p(ri)m(us) abs(oloens)/
pynnoc ja(nuarii) xxix
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-27 by Agata Dierick