SAL7343, Act: R°79.1-V°79.1 (149 of 593)
Search Act
previous | next
Act R°79.1-V°79.1  
Act
Date: 1448-09-04

Transcription

2018-05-19 by Henri Brandenburg
Wij wout(er) pynnoc ende henric van lynte(r) scepen(en) te loven(en) doe(n) cont en(de) kenlijc alle(n)/
lieden dat waut stoot ende tebat opv(er)staen wae(re)n tusscen meest(er) gera(m)me vand(er)/
noet gereno(n)cieert [canonck van sinte pet(er)s te loven(en) die geno(n)cieert heeft] met rechte alsoet behoirde d(er) p(ri)vilegie(n) van der univ(er)siteit vand(er) stad/
van loven(en) en(de) desgelijcx trecht ende p(ri)vilegie(n) vand(er) kercken van sinte pet(er)s te love(n)/
voirs(creven) in deen zijde ende lijsbette(n) weduwe wout(er)s wijle(n) uutte(n) lyemi(n)ge(n) en(de)/
goessen(en) hue(re)n sone [te voe(re)n] uut hue(re)n broede gedae(n) voe(re) hen ende lijsbette(n) uutte(n)/
lyemi(n)gen docht(er) d(er) voirs(creven) lijsbette(n) en(de) sust(er) des voirs(creven) goessens absent wesende/
die zij ind(er) sake(n) nabescreve(n) geloefde(n) te v(er)vane in dande(re) a-lse van hue(re)n/
beider erve [en(de) huysen] inde nuwestrate deen bij dande(re) gelegen Van welken stoote ende/
tebat voirg(eruert) de voirs(creven) p(ar)tie(n) hen onderlingen v(er)bonden en(de) gesubmitteert hadde(n) [behoirlijc] voe(r)/
[scepen(en) van loven(en)] in meeste(re)n lod(ewijcke) van hoetbeke willem(me) van rotselair ende matheuse/
van layens der stad van loven(en) geswore(n) meeste(re)n en(de) werclieden/
te houden(e) vast en(de) gestentich wes bijden voirg(enoemde) meeste(re)n ende w(er)cliede(n)/
vande(n) voirs(creven) stoete uutgesproken soude werden gelijc tco(m)p(ro)mis vander/
voirs(creven) submissien dat clarlijc begreep ende inhielt Soe zijn de voirs(creven)/
meest(er)s [comen] voe(r) ons scepen(en) voirscr(even) ende hebben hue(r) uutsprake en(de) seggen/
vande(n) selve(n) stoote tussce(n) p(ar)tie(n) gedae(n) ende gep(ro)nu(n)cieert eendrechtelijc ind(er)/
manire(n) hier na volgende inden yersten dat zij de brieve die elc p(ar)tie/
voirs(creven) van zijne(n) erve hebben mach laten in hue(re)r volcome(n)der macht sonder/
die e(n)nichsins te mi(n)cken oft te v(er)mi(n)de(re)n in e(n)niger manie(re)n Seggende voirt/
in sterckenissen vande(n) selve(n) brieve(n) dat den muer stae(n)de tusscen beide d(er)/
p(ar)tie(n) huyse(n) voirs(creven) sal blive(n) staende gelijc hij nu steet vand(er) erde(n) tot/
den ondersten solde(r) der voirs(creven) uutte(n) lyemi(n)gen ende [dat] die(n) selve(n) muer/
allee(n) toebehoe(re)n sal d(er) selv(er) uute(n) lyemi(n)gen soud(en) meest(en) geram e(n)nige(n) saght/
oft recht dair inne te hebben(e) oft te behouden(e) in gee(n)re manie(re)n/
Seggen(de) noch de selve meeste(re)n dat de want gaende vanden muren/
voirs(creven) opwert alsoe hoege als de vorst vande(n) huyse des voirs(creven) meest(er) gera(m)s/
strect zijn sal d(er) voirs(creven) p(ar)tie(n) gemeynlijc en(de) dat zij de selve want/
sulle(n) doe(n) maken op gelijken cost en(de) van dan voirtaen te gelijken/
laste houde(n) in goeden state tewelijken dagen Es noch voirt hue(r)/
seggen en(de) uutsprake dat de voirs(creven) meest(er) geram sal doe(n) make(n) ende/
leggen een nuwe eycken plancke voets breet oft meer inde wa(n)t/
voirs(creven) jegen de voirs(creven) vorst vande(n) huyse des voirg(enoemde) meest(er) gera(m)s ende/
de selve plancke alsoe ewelijc houde(n) ende v(er)waren dat de want voirscr(even)/
vanden [selve(n)] vorste dairt doe(r) plach te regene(n) geen hyndernisse noch scade
//
en gesciede [in toecomen(de) tijde(n)] Seggen voirt de selve meeste(re)n alse vanden verkenskote dat die/
voirs(creven) uute(n) lyemi(n)ge(n) stae(n)de hebbe(n) acht(er) hue(r) huysingen voirs(creven) in [hue(r)] hoefken/
aldair dair af den muer des voirs(creven) meest(er) gera(m)s hynd(er)nisse quam dat/
de selve uutte(n) lyemi(n)gen tvoirs(creven) v(er)kenskot vande(n) mue(r) voirs(creven) sele(n) doen/
sette(n) ende dwat(er) oft vuylnissen vande(n) selve(n) verkene(n) ende oic dwat(er)/
vande(n) dake van hue(re)n huysen van bove(n) vallende alsoe uut leide(n)/
uutte(n) hoefkenen voirg(eruert) [inde peymi(n)tstrate? aldair] dat den mue(r) des selfs meest(er) gera(m)s dair/
af geen hynd(er)nisse oft scade en gesciede in geenre manire(n) Ende mids/
des(er) uutspraken sulle(n) de voirs(creven) p(ar)tie(n) [van malcande(re)n en(de)] vanden voirs(creven) stoote tot ewigen/
dagen v(er)enicht ende geslete(n) blive(n) dit gesciede (et)c(etera) septe(m)bris iiii[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer