SAL7348, Act: R°285.1-V°285.1 (502 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°285.1-V°285.1  
Act
Date: 1455-03-04

Transcription

2020-07-28 by Jan Boncquet
Item in rechte voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loven(e)/
sprack aen gheert van halen van nederlyntere/
jonch(e)r lyebrechte hee(re) te meldert ende te buedinghen/
(et)c(etera) seggende dat waer wae(r) dat hij voermaels/
over eenen tijt van jae(re)n geleden ende als dbosch des/
vors(creven) jonch(e)r(e)n lyebrechts gelegen te buedingen geheten/
de meldert alst lestwerf tijtveerdich en(de) houber/
was den selven houw tegen den selven jonch(e)r(e)n/
lyebrechte gecocht hadde ende wael betaelt Ende/
dair na geboerdet dat de vors(creven) gheert weder/
ghinc dingde den selven bosch tegen den toecomen(de)/
houw die nu leeght seggende totten selven/
jonch(e)r dat den selven zijnen bosch qualijc gehuedt/
ende verwaert wae(r) ende datter groote scade inne/
gheschiede vragende den selven jonch(e)r oft hij/
hem tegen den toecomende houw tselve bosch weder/
v(er)coopen woude hij dier niet v(er)re af en woende/
wouden hueden en(de) oic wael en(de) loflijc bevreden/
op dat de selve jonch(e)r lyebrecht de last vanden/
selven bevreden half droeghe en(de) betaelde ende/
dat dair op de selve jonch(e)r den vorg(enoemde) gheerde/
den selven houw opsloegh voe(r) lxx gulden(en) te/
x stuv(er)s tstuc die hij betalen soude mits dat/
hij voe(r) gereet gelt hadde gegeven bynnen jaers/
na dat hij de schare affhebben soude ende dat de/
vors(creven) coepmanscap dair op geslooten weert ende/
dat gevorweert was ende besproken dat de vors(creven)/
gheert den vors(creven) bosch bevreden soude en(de) hueden(e)/
alsoe hij gedaen hadde en(de) dat jonch(e)r lyebrecht half/
den last vanden bevreden dragen soude oft den/
vors(creven) gheerde cortten en(de) dair toe dat de vorscr(even)/
gheert met sijnen sone den vors(creven) jonch(e)r lyebrechte/
en(de) de vors(creven) jonch(e)r lyebrecht weder om hem malcande(re)n/
vesticheit van desen doen souden te thienen dese/
/ pointen boet de vors(creven) gheert te houden aenden heyligen oft hij/
boet den vors(creven) jonch(e)r lyebrechte die te gheven hopen(de)/
dat hij kyesen soude den eedt hem also gedeylt naden/
rechte te gheven oft te nemen Hopen(de) waer hij den vors(creven)/
eedt niet doen en woude noch hem v(er)ontsculdighen/
en(de) de vors(creven) dorste houden te zijnd(er) eedt des hij gebode(n)/
hadde dat hem de vors(creven) jonch(e)r lyebrecht die den vors(creven)/
bosch ande(re)n p(er)sonen vercocht hadde de vors(creven) zijn/
coepmanscap soude doen volghen die hij alsoe/
noede derven soude als hondert gulden(en) oft ten/
prise goeder ma(n)ne waer hijt te ned(er) oft te/
hoeghe groetste ende de vors(creven) gheert boet vort/
sijnen eedt dat hij van vreden des vors(creven)/
bosch betaelt hadde vii guld(en) viii(½) stuv(er) die hij/
hoepte dat hem de vors(creven) jonch(er) lyebrecht oic/
half opleggen soude nade coepmanscap vorscr(even)/
hem des getroesten(de) totten rechte p(rese)nte(re)nde/
de vors(creven) vesticheit met zijnen sone te doene/
alst vors(creven) is hopen(de) dair mede te gestaen/
Op dwelc de vors(creven) jonch(e)r lyebrecht hem/
v(er)antw(er)den(de) ontkynde de vors(creven) coepmanscap tege(n)/
den vors(creven) gheerde gedaen te hebben(e) maer mocht/
gesciet sijn teghen zijnen knape dat hem in/
sijnen wech niet en stont en(de) boet zeke(re) eed te/
doene en(de) vort te thoene(n) div(er)se pointe(n) luttel/
oft niet tegen den vors(creven) gedeylden eedt hem inden/
rechte dienen(de) Also dat de he(re)n scepen(en) van/
loven(e) ter manissen smeyers wijsden voer/
een vo(n)nisse dat de vors(creven) jonch(e)r lyebrecht/
ontschout doen soude op daensprake oft den/
vors(creven) gheerde voldoen van zijnd(er) coepmanscap/
opde p(rese)ntacie die de selve gheert gep(rese)nteert/
hadde p(rese)ntibus omnibus scabinis dempto/
kersmake(re) marcii quarta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt