SAL7348, Act: V°228.2-R°230.1 (403 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°228.2-R°230.1  
Act
Date: 1455-01-31

Transcription

2020-03-11 by Jan Boncquet
Cont zij eenen yegeliken dat her gheert vanden hove diemen heet de/
molde(re) prieste(r) capellaen der kercken van sinte peters te loven(e) renu(n)cie(re)nde/
tot des nabescreven is de previlegien der univ(er)siteit te loven(e) in deen/
zijde jan gheert en(de) arnt vanden eynde geheten vanden gore gebruede(re)n/
met daneele van cleve hue(re)n swager die geloefde tot desen te v(er)vange(n)/
jouffr(ouwe) gertruden zijn wijf suster d(er) vors(creven) gebruede(re)n en(de) dat zij ter/
manissen des vors(creven) he(re)n gheerts alle dinhout van desen mede soude/
believen en(de) gelove(n) ter ande(re) Sijn met malcande(re)n bij raide ende/
onderwise van hue(re)n vrienden te beyden zijden ov(er) ov(er)comen en(de) eens/
worden alse vanden goeden beyde beruerlic en(de) omberuerlic leene/
vliegen(de) erve oft ande(re) hoedanich die zijn oft hoese genoempt/
mogen wesen achter wilen gheerde vanden eynde dieme(n) hyet/
vanden gore vad(er) der vors(creven) gebruede(re)n en(de) suster die over/
veele jae(re)n aflivich is wordden verstorven en(de) insgelix vanden/
goeden hoedanich die zijn die bleven sijn moghen na en(de) vand(er)/
doet jouffr(ouwe) margarieten die weduwe bleef des vors(creven) wilen gheerts/
moed(er) der vors(creven) kynde(re)n was die onlanx aflivich is wordden Tot/
welken goeden also verre de vors(creven) weduwe dier mechtich was/
in hue(re)n leven(en) de vors(creven) her gheert uut machte van scepen(en)/
brieven van beleide van loven(e) comen en(de) beleit is Oic es hij/
van meest al dien in hue(re)n testamente en(de) uut(er)sten wille dair/
notar(is) af en(de) over es geweest de eerweerdige hee(r) meest(er) jan/
vernacker doctor inder heyliger scrift landeken der (con)silien van loven(e)/
en(de) prochiaen der kercken van sinte peters te loven(e) onder ande(re) ma/
kagien en(de) ordinancien dair inne begrepen versien de selve te besitte(n)/
te weten(e) de omberuerlike goede zijn lefdach lanc en(de) dander/
voe(r) hem en(de) sijne nacomelingen gelic tselve testament dat/
volcomentlic uutwist der pointen condicien en(de) vorweerden/
hier na v(er)claert en(de) begrepen die zij deen den ande(re)n gelooft/
hebben voer hen hue(re)n erven en(de) nacomelingen volcomentlic en(de)/
wail tonderhouden en(de) tachtervolgen Ende inden yersten hebben/
sij te weten(e) de vors(creven) gebruede(re)n en(de) swager gelooft toegeseeght/
/ en(de) gesekert in rechter eedtstat dtestement vorg(eruert) bijd(er) vors(creven) wilen hue(re)r/
moeder dair af zij des inhoudts also zij seyden wail te bynnen wae(re)n/
wantse selve een instrument vanden vors(creven) he(re) en(de) meest(er) ja(n)ne ver/
nacker dair af hadden wael en(de) dueghdelic tachtervolgen(e) ende/
tonderhouden sond(er) den vors(creven) he(re)n gheerde oft zijnen her mychiele/
spoirteners priest(er)s sijnen medegeselle executeurders des selfs/
die totten inhouden van desen sijn opembair (con)sent metten vors(creven)/
he(re)n gheerde also v(er)re alst hem aengaen mach heeft gegeven/
inde execucie oft volvueringen van dien e(n)nigen stoet crot oft/
hynder te maken oft te laten maken van hue(re)n wegen in e(n)nigher/
manie(re)n bij he(m) selven in oft voer e(n)nich gerichte gheestelic oft/
weerlic en(de) dat zij den selven he(re)n gheerde oic rastelic ende/
vredelic sullen laten gebruyken en(de) gauderen van alles gheens dair/
af hij inden vors(creven) testamente is v(er)sien na begrijp en(de) inhouden/
des selfs Ende mits desen en(de) om dat de vors(creven) h(er) gheert/
dit aldus aende vors(creven) gebruede(re)n en(de) swager bevonden heeft ende/
oft hijter namaels e(n)nige meer vonde oft datter hem meer/
voerquamen dat hij die oic altijt voer oegen bringen zal [usq(ue) hic] Soe/
heeft hij hem geconsenteert ter stont ombeledt te volgen alle/
de stocgoede wilen huers vad(er)s en(de) geloeft dat hij hen ter stont/
overleve(re)n sal alle de brieve en(de) gescriften aengaende den selve(n)/
goeden en(de) renten die de vors(creven) wilen gheert en(de) jouffr(ouwe) m(ar)gr(ie)te/
in hue(re)n geheelen stoole te houden plagen te sijnd(er) wettig(er) eedt a/
en(de) dair toe de brieve vanden leene te zichen(en) dair willem van/
deurne de twee derdendeele afhouden(de) is en(de) oic van eenen/
wouwe(r) geheten de gansmeere gelegen aldair om die oic bij hen/
ter stont gehantplicht en(de) aenveerdt te wordden Al eest dat de/
vors(creven) jouffr(ouwe) m(ar)griete oft de vors(creven) her gheert selve sympelic/
in dien oft e(m)mer in dmeeste deel van dien gegoedt zijn inder/
vors(creven) jouffr(ouwe) m(ar)grieten weduwe stoele Vort heeft de vorscr(even)/
her gheert gelooft en(de) toegeseeght dat hij mits desen tractate/
de vors(creven) gebruede(re) goeden en(de) vestigen zal tot hue(re)r manissen behoerlic/
inde proprieteit en(de) erflich(eit) der goede hier na genoempt dair/
hij nochtan sympelic toecomen es Behoudelic den selven/
sijn vry tocht sijn leefdage lanc inden selven Te weten inde/
hoeve van beerse met hue(re)n toebehoerten metten rechte ende/
gedeelte in xxxiiii oude gr(ipen) en(de) ii vierdel rocx oic aldair v(er)crege(n)/
Item int huys met sijnd(er) toebehoerten gelegen opt drincwat(er) dair/
de vors(creven) jouffr(ouwe) margriete inne woende als zij aflivich werdt/
Item int water en(de) visscherie te zichen(en) dat lauwereys sclercx/
te houden plach en(de) in eene(n) laethof gelegen insgelix te zichen(en)/
en(de) v(er)cregen wilen tegen de weduwe yweyns noetkens ende den/
/ vors(creven)gebruede(re)n vanden selve(n) goeden
al op hue(re)n cost en(de) hen insgelix op/
hue(re)n cost te gheven copie auctentijck uuten b brieven dair met/
tselve vercrijch bij hem es gesciet om dair met hue(r) erflich(eit) na/
sijn doot te mogen volgen Met condicien dat al eer de vors(creven) her/
gheert de vors(creven) vesticheit gehouden sal zijn te doene hij op de vors(creven)/
goede nu lestwerf genoempt met rechte sal mogen besitten/
alsulken last van messen als de vors(creven) jouffr(ouwe) inden vors(creven) hue(re)n tes/
tamente alle weken geordineert en(de) gefondeert heeft en(de) dande(re)/
jaerlike laste die zij in hue(re)n testamente heeft geordineert dair/
op besedt te wordden Ende oic met alsulken bespreke oft soe ge/
boerde dat de vors(creven) gebruede(re)n oft swager oft e(n)nich van hen/
den vors(creven) he(re)n geerde met worden oft wercken vyantscap bewijsde(n)/
oft daden en(de) hen vriendelic metten vors(creven) he(re)n gheerde niet en/
droegen af also lange hij leefde dat hij des vors(creven) is niet wed(er)/
staende en(de) dat de vors(creven) vestich(eit) vanden vors(creven) huyse opt drinc/
water met sulker condicien gedaen sal wordden dat hij [dan] inde(n)/
vors(creven)
[dien] gevalle tot hondert rijd(er)s toe op tvors(creven) huys op tdrinck/
water daert hem geliefde na zijn doot ten laste der vors(creven)/
gebruede(re)n diese dan dair op te [moeste(n)] gelden dispone(re)n sal mogen in/
gereden pe(n)ningen oft besetsele van renten soe hem dat best/
gelieven sal Item desgelix heeft hij den vors(creven) gebruede(re)n/
gelooft copie auctentijc te gheven op hue(re)n cost vanden [uute(n) brieve(n) d(er)] goeden/
van baerle gelegen te kyesekem bijder vors(creven) weduwen g v(er)cregen/
die hij na begrijp vanden vors(creven) testame(n)te sijn leefdage sculdich/
is te houden en(de) dan den selven gebruede(re)n toecomen soude(n)/
en(de) den vors(creven) daneele swager der vors(creven) gebruede(re)n van eenen/
beempde gelegen te zichen(en) die zijnen wijve bijden vors(creven) tesateme(n)te/
gelaten sijn [is] oic sonder sijnen cost Tot alsulker condicien oic dat/
alle de vors(creven) kynnessen guedingen en(de) vesticheide(n) die de vors(creven)/
her gheert gheven en(de) doen zal sullen bliven ond(er) de stat/
in een coffer in sulker maten oftmen bevonde in e(n)nigen tijden/
toecomen(de) dat de vors(creven) gebruede(re)n en(de) swage(r) oft e(n)nich va(n) hen/
e(n)nichsins bij rechte oft feyte jegen dinhout vand(er) vors(creven) jouffr(ouwe)/
hue(re)r moeder testamente en(de) desen tractate deden yet/
vorderde(n) oft oic hen pijnden den vors(creven) he(re)n gheerde te quellen/
oft te moyen dat dan de ghene van hen die dat dade van/
sijnen aendeele hem bijden vors(creven) testamente en(de) des(er) ordina(n)cien/
toebehoe(re)nde geprivert en(de) beroeft sijn soude en(de) dat dan alle/
de vesticheit voer de vors(creven) gebruede(re)n opde vors(creven) goede dienen(de)/
en(de) hen bijden vors(creven) he(re)n gheerde desen achtervolgen(de) gedaen te/
nyeute sullen sijn en(de) sal dan ter stont de vors(creven) her gheert/
/ sijn gehouden oft inghevalle hij aflivich werde souden sijn nacomelinghe/
sijn gehouden in dat gedeelte van dien [die] also tegen tvors(creven) testament oft/
dese ordinan(cie) hadde gedaen te goeden de meesters vand(er) fabriken en(de)/
vanden groeten heyligengheest van sinte peters te loven(e) om also na/
des vors(creven) he(re)n gheerts doet dat ghedeelte eeuwelic d(er) selv(er) fabrike(n)/
en(de) heyligen gheeste gedeelte in geliken gedeelte te volgen en(de) ewelic/
te volgen bliven Vort sal de vors(creven) her gheert den vors(creven) gebruede(re)n/
onbelet laten volgen die xiii pet(er)s die van weyhue(re)n der/
stocgoede van wilen hue(re)n vad(er) en(de) moed(er) vors(creven) vielen tsinte/
mertens dage omtrent der noene(n) starf lestleden aen/
woute(re)n smets hoe wale de vors(creven) jouffr(ouwe) op sinte m(er)tens dach/
omtrent d(er) noene(n) starf en(de) alle ande(re) hueringen gevallen op tot/
sinte m(er)tens dach incluys [sullen] den vors(creven) he(re)n gheerde volge(n) zullen/
Vort sal de vors(creven) h(er) gheert elcken vand(en) vors(creven) kynde(re)n gheve(n)/
een bedde met sulker toebehoerten als hem goetdunct/
voe(r) hue(r) recht vande(n) vliegen(de) erve acht(er) wile(n) hue(re)n/
vors(creven) oud(er)s gebleve(n) En(de) hier op sullen de vors(creven) p(ar)tien deen/
vande(n) ande(re)n geslicht en(de) v(er)effent zijn van allet ghene/
des zij deen mette(n) ande(re)n e(n)nichsins uutstaende mochten/
hebben tot den dage va(n) heden en(de) alle(n) p(er)sonele(n) actie(n) des(er) [en(de)]/
haeflike(n) optichte(n) oft ande(re)n kersmake(re) abs(oloens) ja(nuarii) penultima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt