SAL7352, Act: R°202a.1-R°202b.1 (425 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°202a.1-R°202b.1  
Act

Transcription

2019-09-01 by kristiaan magnus
It(em) soe hebbe(n) wij daneel va(n) surpele en(de) aert p(er)soens geweest/
bij den abt va(n) vliederbeeck nae dijstdach d(at) wij onse getuyche/
nisse voe(r) die stad gedae(n) hebbe(n) en(de) hebben m(et) ons gehadt/
loywijchs va(n) otte(n)borch rekeni(n)ge in gescrifte als va(n)de(n) jae(re) va(n)/
lvii D(aer) te sinte jansmisse bap(is)[te(n)] int voirs(creven) jaer d(en) ieerste/
payment vielt en(de) tot iiii paymente(n) dienen(de) en(de) hebbe(n) d(aer) af/
bij malc ande(re)n ond(er)sproke(n) o(m)me tot ke(n)nissen te comen(e) die/
rekeni(n)ghe die op voirlede(n) tijde(n) als o(m)trent den oechst/
naest lede(n) int jaer va(n) lviii va(n)de(n) vors(creven) jae(re) va(n) lvii gedae(n)/
loywijch gedae(n) heeft bijde(n) voirs(creven) abt in sine(n) hove te bleets/
beeke d(aer) wij daneel en(de) aert voirs(creven) bij wae(re)n en(de) hebbe(n) die/
voirs(creven) rekeni(n)ghe va(n) begi(n)ne tot den inde den voirs(creven) he(re) en(de) abt/
overlesen dijse m(e)t legpe(n)ni(n)ghe ov(er)leet heeft Inden welken/
dat hij seke(re) poente(n) va(n) ontfanghe soe bij he(m) en(de) bij die sine/
ke(n)ne(n)de is en(de) leet passere(n) tot ter su(m)me(n) d(ra)ghen(de) o(m)trent/
ii[c] en(de) xxxii ri(n)sche gul(den) vii st(uvers) En(de) oec va(n) seke(re)n poe poente(n)/
ind(er) selver rekeni(n)ghe staende niet te vrede(n) en is hoe wel/
[te weten yerst aen] die te bleetsbeeke gereke(n)t sijn als aen danijs laukens xl/
ri(n)sche gul(den) welc d(aer) af nu hebbe(n) quita(ncien) va(n) werde(n) It(em) noch aen/
henr(icken) pet(er)s de(n) warantmeest(er) xiii ri(n)sche gul(den) en(de) x(½) st(uvers)/
wilt oec hebbe(n) d(aer) af quita(ncie) va(n) werde(n) It(em) aent veghe(n) oft/
ruymen va(n)d(er) gheete(n) va(n)d(er) graest va(n)de(n) middelste(n) gracht en(de)/
sijtgrachte(n) tege(n) mijns he(re)n sabts beempde(n) en(de) va(n)d(en) twee/
sluyse(n) en(de) ghote(n) op die gheete en(de) op die beeke staende nae/
inhouden(e) de(n) ma(n)dame(n)te va(n) ons genad(ichs) he(re)n wege(n) d(at) die voirs(creven)/
abt va(n) vlied(er)beeck die abt va(n)d(en) parcke my(n) v(r)[o]uwen va(n) oud(er)ghem/
en(de) jonck(er) ada(m) va(n) kerckem bec(r)[e]ghe(n) hadde(n) loywijch voirs(creven) ghe/
reke(n)t
c en(de) viii ri(n)sche gul(den) oec die voirs(creven) he(re) en(de) abt nu/
niet te vrede(n) en is
It(em) aen henr(icken) bornma(n) va(n) dieste xliii/
ri(n)sche gul(den) en(de) vi st(uvers) oec nu niet te vrede(n) en is It(em) aen jan/
tijs viii ri(n)sche gul(den) i(½) st(uver) oec nu niet te vrede(n) en is It(em)/
va(n) ene(n) stalle in sabts hof te beetse gemaect sijnde iii ri(n)sche/
gul(den) vi(½) stuvers i pl(a)c en(de) aenden smet xvii st(uvers) va(n) beide de(n) poe(n)te(n)/
oec nu niet te vrede(n) en is
It(em) tot twee sto(n)de(n) wijn gehaelt/
d(aer) hij in sine(n) hof te beetse geweest is om xvii(½) st(uvers) oec niet/
te vrede(n) en is
It(em) aen her nycolaes va(n) sinte gorijs xii(½) st(uvers)
//
te weten(e) va(n) xii(½) rijd(ers) d(aer) loywijchs voirs(creven) elke(n) rijd(er) reken(de)/
te xxvi st(uvers) en(de) mijn he(re) seet d(at) hij voe(r) de(n) rijd(er) niet meer en/
af en sloech dan xxv st(uvers) It(em) aen loywijchs [voirs(creven)] tabbaert lake(n) va(n)/
twee jae(re)n elc jaer v elle(n) (½) ri(n)sche gul(den) wa(n)t mijn he(re) seet dat/
hij d(aer) voe(r) niet meer gereke(n)t en hoeft dan iii ri(n)sche gul(den)
en(de)/
loywijch seet d(at) gereke(n)t is iii(½) ri(n)sche gul(den)/
It(em) dese voirs(creven) poente(n) in x articule(n) gedeylt gelijc die rekeni(n)ghe/
va(n) loywijch begrijpt d(ra)ghen(de) o(m)trent c en(de) xciii ri(n)sche gul(den)/
iii(½) st(uvers) en(de) die mijn he(re) die abt uutsceydt en(de) nu d(aer) m(et) niet/
te vrede(n) en is Seggen wij daneel en(de) aert voirs(creven) bijde(n) eede/
die wij d(aer) op gedae(n) hebbe(n) dat die selve poente(n) m(et) meer poente(n)/
die hij kint op die selve voirs(creven) scoude te bleetsbeke n tussche(n)/
den abt en(de) lodewijch voirs(creven) gereke(n)t sijn en(de) nae onser bester/
conde(n) soe was die voirs(creven) he(re) en(de) abt te dier tijt m(et) dien poe(n)te(n)/
te vrede(n)/
Soe is ten uut(er)sten gheconsent(ert) dat de vors(creven)/
wynne gestaen sal mett(er) bewisenisse(n) d(er) so(m)me(n)/
va(n) ii[c] xxxii r(insche) gul(den) en(de) vi st(uvers) en(de) vor alse/
op djair van lvii en(de) tot dien dat/
dand(er) pointe oic sele(n) passere(n) behoudelic/
dat d(aer) af de selve gehoud(en) sal zijn/
claernisse te doen en(de) quit(en) den vors(creven)/
abt ov(er)televe(re)n d(aer) mede dat tselve godsh(uys)/
gestaen moege o(m)me de bet(alinghe) te bewise(n)/
eve(n)verre de p(ar)tien des tvors(creven) godsh(uys) d(aer) om/
namaels soud(en) wille(n) prame(n) act(um) in pleno/
(con)silio ap(ri)lis vi
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-09-25 by Jos Jonckheer