SAL7354, Act: R°296.1-V°296.1 (656 of 773)
Search Act
previous | next
Act R°296.1-V°296.1  
Act
Date: 1461-04-22

Transcription

2021-01-29 by kristiaan magnus
Cond zij allen lieden dat de voirs(creven) pasche de do(m)martin in p(rese)ncia heeft/
genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft vande(n) voirs(creven) he(re)n en(de) cap(it)le(n)/
van sinte b(er)telmeeus te luydic [ind(er) name der selver] alle de renten goede capuyne moelen(en) bossche/
ca(m)me en(de) pe(n)ni(n)ge gehete(n) torn(oise) en(de) alle de goede die de voirs(creven) cap(it)le(n)/
heeft te lynshem bove(n) de goede die hij eene(n) zeke(re)n t(er)mijn van jaren/
in pechtinge(n) gehouden heeft [en(de) noch houden(de) is] de welke genoemt zijn de nouvelle aq(ue)ste/
also die begrepe(n) staen inde(n) reg(ist)ren d(er) voirs(creven) he(re)n en(de) oec toebehoiren(de)/
der aelmoessen(ien) gehete(n) mandez Te houden en(de) te hebben van sinte/
remeysmisse lestleden eene(n) t(er)mijn van xii jare(n) lang v(er)volgende En(de) heeft/
gelooft de(n) voirs(creven) he(re)n inde(n) name d(er) voirs(creven) cap(it)len alle hue(re) goede en(de)/
rinte(n) [voirs(creven)] als rintmeester d(er) voirs(creven) cap(it)len ald(aer) inne te heffen en(de) te buere(n)/
d(aer) voe(r) te dage(n) te pande(n) en(de) allet te doene wel en(de) wettelijc dat eene(n)/
rintmeest(ere) behoirt en(de) sculdich is te doene en(de) algader op zijne(n) cost/
dair voe(r) de voirs(creven) he(re)n inde(n) name als voe(r) hem gelooft hebbe(n) voir/
zijne(n) arbeyt cost last en(de) sorghe jaerlijcx xxiiii g(ri)pe(n) Te wete(n) x l(i)b(ra)/
x s(cellingen) luydicsche voir elke g(ri)pe gerekent want hijt algad(er) inne hale(n)/
sal en(de) v(er)reycke(n) op zijne(n) cost en(de) last Uutgesceyde(n) ix dosijne(n) [corens] en(de) vi/
vate spelte(n) d(aer) af jan colchon de ix dosijne(n) en(de) lamb(er)t b(er)tran de vi vate(n)/
spelten sculdich zijn oft hij die niet gevijnde(n) noch gewynne(n) en conste/
dat hij d(aer) af ongehoude(n) sijn sal It(em) de voirs(creven) pasche heeft de(n)/
voirs(creven) he(re)n [inde(n) name als voe(r)] gelooft als rintm(eeste)r voir de voirs(creven) hue(re) goede en(de) rinte(n) (et)c(etera) jaerl(ijcx) de(n)/
[t(er)mij(n) dueren(de)] te betalen xvi mudde en(de) iii vate spelte(n) mate(n) va(n) luydick xi(½) mudde even(en)/
cleyn mate va(n) thiene(n) en(de) voir de goede voirs(creven) gehete(n) mandez ix mudde/
vii stier spelte(n) luydicsch(en) mate(n) It(em) voir [met] de moelen(en) xlvi(½) mudde viii dosijne(n)/
haerts corens en(de) xli mudde molchters mate(n) va(n) thiene(n) vallen(de) algad(er)/
deen helicht in octavis pasche en(de) dand(er) helicht in octavis b(ea)ti joh(annis) bapt(ist)e/
en(de) voir dit voirs(creven) dur ble en(de) molchter sal de voirs(creven) paske betalen alsoe/
vele jaerlijcx als de(n) m(er)ctdach gedrage(n) sal Te wete(n) des dijssend(aichs) voir/
purif(icatio) oft des dijssend(aichs) d(aer)na vande(n) welke(n) de voirs(creven) paske de(n) koese/
hebben sal It(em) sal noch de voirs(creven) paske betale(n) [als voe(r)] alle jae(re) te kers(misse) de(n) voirs(creven)/
he(re)n lx cap(uynen) en(de) voir elke(n) cap(uyne) vier boddrag(ere) paym(ents) van luydick mair/
ten yerste(n) twee jaere(n) en sal hij voir elc jaer gheve(n) mair vijftich cap(uynen)/
ten pase voirs(creven) It(em) voir de tav(er)ne oft ca(m)me sal de selve paske jaerl(ijcx) oec/
betalen xiiii g(ri)pe(n) te x st(uvers) stuc en(de) noch lxxxii torn(oisen) te tween t(er)mijne(n)/
als dvoirs(creven) coren(e) en(de) molchter En(de) voe(r) de voirs(creven) bossche telke(n) vi jare(n)/
viii g(ri)pe(n) ind(er) weerde(n) voirs(creven) tsinte remeysmisse te betale(n) de(n) voirs(creven)/
he(re)n oft hue(re)n p(ro)cur(eur) [latori p(rese)nc(ium)] q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) is vorwerde waert dat de voirscr(even)/
paske namaels bevonde e(n)nige(n) achterstel alnoch onbetaelt uutstaen(de)/
dat hij dat sal v(er)volge(n) met rechte na zijne(n) beste(n) en(de) dat sal zijn te(n)/
coste ende laste der voirs(creven) cap(it)len It(em) waert also dat de voirs(creven) moelen/
die nu also hoege als voir v(er)pacht is bleve stille staende oft oec min/
bij reden(en) [dair bij] datme(n) de(n) molde(re) dat sculdich ware te corte(n) oft oec min v(er)pacht
//
worde dan zij nu v(er)pacht is Soe is openbaerlijc ond(er)sproken/
datme(n) dair af de(n) voirs(creven) paske(n) cortinge doen sal also dat behoirt/
[It(em) is vorwerde waert alsoe dat de voirs(creven) paske tenig(er) tijt in gebrek ware va(n) te voldoene de voirs(creven) pointe(n) oft e(n)nige van dien in om(n)i mo(do) p(ro)ut h(ab)et(ur) [iste pu(n)ctus du(m)taxat] in acce(n)sa p(re)sc(ri)pta] En(de) alle dese vorwerde(n) en(de) (con)d(icien) (et)c(etera) na costume en(de) usa[i]gie(n) van/
s(e)c(un)darie kerken van luydick/
witte lyemi(n)gen aprilis xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2014-11-22 by kristiaan magnus