SAL7354, Act: R°73.5-R°74.1 (195 of 773)
Search Act
previous | next
Act R°73.5-R°74.1  
Act
Date: 1460-09-02

Transcription

2019-09-03 by Kristiaan Magnus
Item jacop van donghelbeert woenen(de) te loven(en) inde grymstrate in p(rese)ncia heeft/
genomen en(de) bekint dat hij genome(n) heeft van vrou beat(ri)cen bijden gedoege goids/
abdisse des goidshuys vand(er) rameyden tegewoirdich sijnde thoff en(de) de goede/
metten woeni(n)gen huysen hoven winnen(de) landen beemde(n) eeusselen chijsen rinten/
thienden grote en(de) cleyne en(de) allen ande(re)n hue(re)n toebehoirte(n) desselfs goidsh(uys)/
geleg(en) te pyetrain en(de) d(aer) omtri(n)t gelijc reyne(re) rae vaes voe(r) en(de) godschaul/
wijlen couckeroul nae gehouden hebben in pechtinge(n) en(de) gelijc oic de
//
weduwe desselfs wijlen godschauls die alnoch houden(de) es en(de) niet voird(er) Te houden te/
hebben en(de) te winnen van halfm(er)te naistomen(de) over een jair eene(n) t(er)mijn van xii/
jae(re)n lanc v(er)volgen(de) Elx jairs dae(re)nbinne(n) de voirs(creven) goide metten woeni(n)ghen/
huysen hoven winnen(de) landen beemde(n) eeusselen chijsen en(de) rinte(n) om en(de) voe(r)/
xxiiii m(ud)[de] cor(ens) Ende de vors(creven) thiende grote en(de) cleyne om en(de) voe(r) lxiii m(ud)[den]/
cor(ens) (½) mudde witt(er) erweten en(de) (½) m(ud)[de] boonen Elx goet en(de) payabel mate/
van loven(en) en(de) om xii mudden even(en) goet en(de) payabel maten van geldenake/
Te weten x vaten geheeten stier d(er) selv(er) maten voir elc d(er) selv(er) maten [mudden]/
gerekent Ende oic om en(de) voe(r) xii mottoen(en) te weten vii st(uvers) voir twee/
d(er) selv(er) st(uvers) gerekent tsint andriesmisse apostels altemale jairlix te betale(n)/
en(de) tvoirs(creven) greyn int vors(creven) hof opden nee(re)n aldair den rintmeest(er) oft den/
geco(m)mitteerden des vors(creven) goidshuys te leve(re)n jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es vorweerde dat de vors(creven) jacop den voirs(creven) goidshuyse/
jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde int vors(creven) hof leve(re)n sal vi[c] schoefve stroes/
half roggen en(de) half even(en) en(de) dat de vors(creven) jacop sijnen vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
jairlix te kersmisse den co(n)vente gheve(n) sal den coeke gelijc dande(re) wynnen/
voirmails hebben gedaen Item sal de vors(creven) jacop int voirs(creven) hof noch jairlix/
leve(re)n v[c] walme(re)n om de huysinge ald(aer) mede te deckene en(de) alsmen die ald(aer)/
v(er)decken sal soe sal de vors(creven) jacop den werclieden den montcost gheven/
en(de) tgoidshuys de dachue(re)n betalen Item allen den leem diemen tott(er)/
rep(ar)acien vand(en) voirs(creven) goeden behoeve(n) sal sal de vors(creven) jacop leve(re)n/
en(de) die houden in goeden state van vorsten en(de) vander underster rijkelen ned(er)w(er)t/
op sijnen cost Item is vorweerde dat de voirs(creven)[jacop] d(er) vors(creven) vrouwe(n) der/
abdissen gheven sal jairlijcx een dossijne kieken(en) sijnen t(er)mijn due(re)nde/
En(de) dat hij oic jairlix betalen sal alsulken iii s(cellinge)? vi d(enieren) en(de) iiii dossijne(n)/
even(en) oft d(aer) omtrint als tvoirs(creven) hof sculdich is jairlix seke(re)n p(er)sone(n) sond(er)/
alfslach d(er) vors(creven) so(m)men alsoe in tijts dat dair af gheen schade en come/
Ende oftmen bevonde datt(er) meer chijs oft rinten uut ghinghe oft dat/
meer sculdich wae(re) die de winnen voirmails betailt hebben op hue(re)n/
last en(de) sonder e(n)nich afslach dien sal de voirs(creven) jacop desgelix sculdich sijn/
altijt the ghelden en(de) te betalen oic sond(er) afslach oft cortsel vand(er) vors(creven)/
so(m)men sond(er) arghelist It(em) voirt es vorweerde en(de) heeft de vors(creven) m(ijn)/
vrouwe dabdisse den voirs(creven) jacoppe geloift vand(en) voirs(creven) goeden ten/
incomen van sijne(n) vors(creven) t(er)mijne te leve(re)n den wint(er)art en(de) loflic
//
en(de) getidichlic gheackert bevrucht en(de) besaeyt met coirne en(de) desgelix xviii/
boend(er) lants soe brake soe o(m)megedaen die de selve jacop ten uutgaen/
zijns t(er)mijns alsoe laten moet Item es vorweerde dat de voirs(creven) jacop hebbe(n) en(de)/
te hemw(er)t trecken sal ten lesten jae(re) van sijnen voirs(creven) t(er)mijne alle de p(ro)ufite(n)/
en(de) v(er)vallen vand(en) voirs(creven) cleynd(er) thienden comen(de) tot sint jansmisse toe/
na duytgaen vand(en) selven t(er)mijne It(em) wairt tsake dat de vors(creven) jacop/
e(n)nige schade lede oft hadde van tempeeste gemeyne(n) orloghe rijdinge(n)/
en(de) anders datme(n) hem dat afcortten en(de) d(aer) af rastoir doen sal na/
costume d(er) secundarie kerken van ludic en(de) gelijc reengenoten bove(n) en(de)/
beneden sond(er) arghelist It(em) es vorweerde dat de vors(creven) jacop inde/
vors(creven) goede setten sal eenen goeden wyn diese houden en(de) winnen/
sal wel en(de) loflic alse dat behoe(re)n sal en(de) die de vors(creven) lande ten/
vi jae(re)n eens wel en(de) loflic ov(er)mesten sal alsoe wel de veerste/
als de naiste Ende oft d(aer) inne gebreck viele dat heeft de selve/
jacob der voirs(creven) vrouwen altoes geloift te voldoene metgad(er)s al/
des voirs(creven) steet Ende desgelijcx heeft m(ijn) vrouwe den vors(creven) jacoppe/
zijne voirs(creven) vorweerden geloift alt(oes) te voldoene sonder bedroch/
It(em) es vorweerde dat de vors(creven) jacop t(er) manissen m(ijn) vrouwe(n) vors(creven)/
voir de voldoeni(n)ge en(de) t(er) sekerheit van des voirs(creven) steet d(er) selv(er)/
m(ijn) vrouwe(n) tonderpande setten oft bewijsen sal x oft xii mudde(n)/
corens erfspachts op sijne goede te piet(re)meal gelege(n) om inden/
gevalle oft in des vors(creven) steet gebreck viele dat gebrec d(aer) aen te/
mogen recup(er)e(re)n en(de) verhalen en(de) anders niet Item es vorweerde dat/
den vors(creven) jacoppen altijt in deser pechtinghen oft in e(n)nich vand(en)/
vors(creven) geluften sijne rekeni(n)ghen passe(re)n selen met quitancie(n) met m(ijn)/
vrouwen d(er) abdissen seghel besegelt En(de) alle dese vorweerd(en) cor(am)/
nausnyde(re) zande sept(embris) s(e)c(un)da
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-08-19 by Kristiaan Magnus