SAL7355, Act: R°227.1-V°229.1 (444 of 490)
Search Act
previous | next
Act R°227.1-V°229.1  
Act
Date: 1462-05-19

Transcription

2022-11-03 by kristiaan magnus
It(em) henric langhe van nederhespen sone daneels wijlen langhe in/
p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint dat hij genomen heeft van/
mathise de jauche sijn hoff metten huysen hoven bog(ar)den wynnen(de)/
landen totter so(m)men toe van sessenvijftich boende(re)n oft dair omtri(n)t/
den voirs(creven) hove toebehoiren(de) gelic en(de) alsoe v(er)re thomaes schats/
die vand(en) vors(creven) mathise gehouden heeft en(de) noch hult in pachtinge(n)/
de selve thomaes die voirt gegeven heeft pete(re)n scrive(re) uutgeno/
men ix dach(mael) lants die de vors(creven) mathijs vand(en) vors(creven) goede(n)/
v(er)cocht heeft lanceloete le begghe inde stad vanden weclke/
welcken de vors(creven) henric hebben sal dettinghe vanden beemde/
kene geleghen aen dbosch dat jan libert te houden plach It(em) noch/
i boend(er) lants in ii stucken geleg(en) d(aer) af deen hult xi roeden en(de)/
dand(er) ix roede(n) geleg(en) inde vors(creven) goede It(em) noch xvi roede(n)/
in ii stucken geleg(en) oic inde vors(creven) goede Te houden te/
hebben en(de) te wynnen van halfmerte dat sijn sal int jaer xiiii[c]/
vie(re)nsestich naestcomen(de) eenen t(er)mijn van neghen ja(r)en lanck/
due(re)nde deen nae dande(r) sonder middel volgen(de) Elcx jaers/
dae(re)nbinnen voe(r) en(de) o(m)me viventsestich mudden corens goet en(de)/
payabel der maten en(de) pacht van ghete alsulcx als opde vors(creven)/
goede jairlix wassen sal met wanne en(de) met vede(re) wael/
bereit op alsoe dat de voirs(creven) wynne jairlix elken aert besaeyen/
sal alsoe hem toebehoirt alle ja(r)e ts(in)t andriesmesse apostels te/
betalen en(de) inder schue(re)n des vors(creven) hoofs te leve(re)n Uutgesceiden/
dat hij vand(en) vors(creven) so(m)men betalen sal jairlix ten vors(creven) termijne/
in afcortinghen d(er) selver so(m)men vijfthien mudden tarwen d(er)/
maten vors(creven) en(de) die den vors(creven) mathise te loeven(e) te leve(re)n sond(er)/
cost des selfs mathijs den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde quolib(et) ass(ecutu)[m]/
Behoudelic oft hij e(n)nich jair hadde van cleynen ghewasse/
dat hem dan de vors(creven) mathijs borghen sal dat jair vijfthien/
mudden corens eens die welke de vors(creven) wynne sculdich sijn/
sal ten naesten ja(r)e d(aer) nae te betalen It(em) de vors(creven) mathijs
//
sal te hemw(er)t hebben en(de) behouden de sale vand(en) vors(creven) hove/
met hue(re)r cokenen de twee came(re)n bove(n) die cokene den/
torre mett(er) came(re)n d(aer) neve(n) den solde(r) bove(n) die grote came(r)/
den solde(r) bove(n) den scepen(en) stal It(em) de vors(creven) wynne sal/
hebben te hemw(er)t alle die beemde en(de) de ettinghe vand(en) bosschen/
den vors(creven) hove toebehoiren(de) sond(er) dair af yet te gheven(e) Met/
vorweerden dat hij opde bossche aldair gheen horenvee en sal laten gaen voir dat de spruyten drie jair oudt sijn It(em)/
sal de voirs(creven) wynne die willeghen en(de) haghen opde vors(creven)/
goede moighen houwen en(de) struncken om den vrede vand(en)/
selve(n) goeden te houdene Ende oft d(aer) e(n)nighe boome/
v(er)droighden sond(er) arghelist die sal de vors(creven) wynne moige(n)/
uutroden en(de) te hemw(er)t neme(n) Bij alsoe dat hij d(aer) setten/
sal voir elken twee pote(n) vand(en) selve(n) arde It(em) sal de/
vors(creven) wynne hebben den bog(ar)t en(de) behoud(en) en(de) de vruchte(n)/
d(aer) af zijne(n) vors(creven) t(er)mijn Bij alsoe dat hij den vierden corf/
van allen den vruchte(n) aldair wassen(de) den vorg(enoemde) mathise/
te loeven(e) leve(re)n sal It(em) want de vors(creven) wynne tsijnen/
incomen de vors(creven) lande bevinden sal besaeyt en(de) dair af de/
vruchten innegedaen[doen] ende de vors(creven) mathijs dair af trecken/
sal thien mudden corens Soe es vorweerde dat de selve/
mathijs den vors(creven) wynne tsijne(n) lesten ja(r)e die thien/
mudden corens afslaen en(de) cortten sal It(em) sal de vors(creven) wy(n)ne/
int vors(creven) hof jairlix leve(re)n vi[c] walme(re)n om opde huysi(n)ge/
vand(en) vors(creven) hove te verdecken en(de) alsmen die d(aer) verdect/
oft oic d(aer) plect sal de wynne vors(creven) le den leem halen/
en(de) den werclude(n) den montost gheve(n) en(de) de vors(creven) math(ijs)/
sal de dachue(re)n betalen Ende de vors(creven) wynne sal de/
huysinghe vand(en) vors(creven) hove houden wel en(de) loflic sijne(n)/
vors(creven) t(er)mijn due(re)nde vand(en) und(er)ster rijkelen ned(er)weert
//
op sijnen cost [sonder van metsen oft ty(m)me(re)n] It(em) sal de vors(creven) wynne den vors(creven) mathise houde(n)/
alle ja(r)e een coe en(de) ii verckene en(de) die vueden en(de) alst de(n)/
vors(creven) mathise ghelieft sal hij voer die coe houden eene(n) osse/
sonder dat hij die beesten niet en sal derven mesten It(em) sal de/
selve wynne den vors(creven) mathise zaeyen wel en(de) loflic twee/
dosijne(n) lijnsaets en(de) mathijs sal den zaet leve(re)n It(em) sal de/
vors(creven) wynne den vors(creven) mathise jairlix leve(re)n twee dosijne(n)/
erweten alsulke als hij wynnen sal en(de) als hij heeft raepsaet/
tot eenen mudde toe dan sal hij hem oic gheve(n) twee dosijne(n)/
raepsaets en(de) die algader te loeven(e) leve(re)n It(em) wilt de vors(creven)/
wynne jairlix zaeyen raepsaet tot twee oft drie boende(re)n toe/
dat mach hij doen bij alsoe dat hij die lande te vo(r)en wel/
en(de) loflic mesten sal en(de) oft hij ten lesten ja(r)e raepsaet zaeyen/
woude alsoe hij mach soe souden zij dat deilen half en(de) half/
It(em) sal de vors(creven) wynne jairlix halen een voeder steencolen/
met vier peerden en(de) te ghete leve(re)n mair de vors(creven) mathijs/
salse betalen opde cuyle des sal de vors(creven) mathijs den wynne/
jairlix gheven vijf ellen lakens tot eenen leverey tabbarde It(em)/
de vors(creven) wynne sal tsijnen afsceiden alle dmest gegadert van/
sint andriesmisse tot halfmeye inden mesthof laten Item sal de/
vors(creven) wynne jairlix besorghen in tijts alle alsulken rinten als/
de vors(creven) goede sculdich sijn soe wanneer men die betalen/
sal en(de) de voirs(creven) mathijs d(aer) o(m)me seynde datmense gereet vinde/
alsoe dat de vors(creven) mathijs d(aer) bij gheen schade en lijde It(em)/
want de voirs(creven) mathijs den voirs(creven) wynne [ten incomen sijns vors(creven) t(er)mijns] gheleent ende/
ghelevert heeft twee p(er)de eenen waghen twee plueghe twee/
eeghden seven verckenen ghetaxeert tsamen op vie(re)ndertich/
peters Soe es vorweerde dat de selve wynne hem ten/
lesten ja(r)e die have wed(er)om gheven en(de) betalen sal alsoe/
goet sijnde ter taxacien van goeden mans It(em) heeft
[sal] hij hem
//
noch ghe
leene(n) [sal] thien mudden haverneels en(de) vijf mudde(n) corens/
d(er) maten van ghete de welke hij hem oic [ae de vors(creven) mathijs sal doen hebben vand(en) wynne nu sijnde soe sal die de vors(creven) wynne der vors(creven) mathise die] ten lesten ja(r)e/
des vors(creven) t(er)mijns weder sal moten gheve(n) en(de) betalen It(em)/
de vors(creven) wynne sal de vors(creven) lande sijne(n) t(er)mijn due(re)nde/
wynne(n) werve(n) en(de) mesten wel en(de) loflic gelic reengenoten/
bove(n) en(de) beneden en(de) de selve laten tsijne(n) afsceiden ind(er)/
manie(re)n hier nae v(er)claert Te weten(e) den wynt(er)art houden(de)/
seventhien boend(er) en(de) elf grote roeden besaeyt wel ende/
loflic dair af elc boend(er) geschat es op sesse mudden corens/
ende oft die dan argher bevond(en) wordden dat sal de vors(creven)/
wynne oprichten en(de) oft beter bevonden wordde dat sal/
hem de vors(creven) mathijs voldoen It(em) den somerart houden(de)/
xvi boend(er) en(de) xvi grote(n) roeden sal hij laten gelic hij hier/
nae volcht Te wete(n) ix grote roeden met witt(er) erweten/
tweelf grote roede(n) i(½) boend(er) xviii grote roeden vier grote/
en(de) x cleyn roeden iiii(½) grote roede(n) xii grote roede(n) iiii grote/
roeden iiii grote roede(n) drie grote roeden ii boend(er) een/
grote roede en(de) xxiiii grote roeden algad(er) cortt(er) even(en) It(em)/
v grote roeden en(de) een halve langher even(en) It(em) een boend(er)/
iiii grote roeden It(em) ii boend(er) een dach(mael) en(de) iiii(½) grote roede(n)/
oic langhe even(en) It(em) ii boend(er) en(de) xii grote roeden grauw(er)/
erwete(n) en(de) ii boend(er) crocken It(em) de brake geheelic eens/
o(m)me gedaen houden(de) xx boend(er) drie dach(mael) en(de) iii(½) grote/
roeden It(em) es openbairlic bevorw(er)t dat de vors(creven) wynne/
jairlix tot s(in)t andriesmisse toe niet meer vand(en) vors(creven) goede(n)/
en sal moighe(n) dorsschen dan tott(er) so(m)me(n) van vijfentwintich/
mudden om zaetcore(n) brootcore(n) en(de) anders des hij behoift d(aer)/
aen te v(er)halen It(em) ten uutgane vand(en) vors(creven) t(er)mijne sal/
de vors(creven) wynne gehoude(n) sijn te laten allet caf en(de) stroe/
int vors(creven) hof It(em) alle tstroe vand(en) vors(creven) goeden jairlix comen(de)
//
sal de vors(creven) wynne int vors(creven) hof jairlix moete(n) bringhen en(de)/
aldair te meste maken sond(er) dat te vercoepen oft elder te/
vue(re)n ten meeste(n) profite der vors(creven) goede It(em) en sal de/
vors(creven) wynne de vors(creven) goede in al noch in deele nyeman(de)/
anders van sijnd(er) hant voirts moighen uutgheven in pechtinge(n)/
oft and(er)s sonder oppenbairl (con)sent en(de) willeco(r)en des vorscr(even)/
mathijs It(em) oft geviele dat de vors(creven) mathijs binnen den/
vors(creven)
e(n)nighe vand(en) vors(creven) goeden naemaels met rechte v(er)lore/
gedragen(de) tott(er) so(m)men toe van drie boende(re)n oft d(aer) onder/
soe es vorweerde dat den vors(creven) wynne in dien gevalle dat/
jairlix aende vors(creven) so(m)me cortten selen [en(de) afslaen] sal nae taxacie/
van elken boende(r) vors(creven) en(de) nae de gelande groette en(de) mate/
van den selve(n) v(er)loren(en) goeden It(em) want de voirs(creven) wynne/
den v(er) voirg(enoemde) mathise nu v(er)nuecht heeft en(de) te vreden gestelt/
van der so(m)men van xxxiiii pet(er)s Soe es vorweerde dat de/
selve mathijs den selven wynne sal doen hebben ende volghen te(n)/
[ingane sijns t(er)mijns] alsulken twee p(er)de eene(n) waghen twee plueghe twee eeghden/
seven verckene(n) als thomaese schats biden selve(n) mathise gelev(er)t/
wa(r)en doen hij de vors(creven) goede in pechtinghen nam oft dair/
voe(r) de so(m)me van vie(re)ndertich pet(er)s d(aer) de selve p(ar)ceele(n) op gescadt/
wa(r)en
Welke goede ter taxacien van goeden mans weert sijn/
moete(n) xxxiiii pet(er)s Ende alle dese vorweerden (et)c(etera) Hier/
af zijn borghen des vors(creven) wynne(n) als p(ri)ncipael sculde(re)n joes/
me(n)neken sone wile(n) jans woenen(de) te wolm(er)shem int hof van/
vrouwe(n)p(er)cke daneel de langhe brued(er) des vors(creven) wynnen/
gheert roelants sone wile(n) jans woenen(de) int hof van/
wahaignies des cloest(er)s va(n) ev(er)bode en(de) henric pas sone/
wijle(n) goessens van waesmont et p(ri)mus Heeft voirt/
de vors(creven) wynne overgegeve(n) gewillecoert en(de) gheconsenteert/
waert sake dat bij sijnd(er) aflivicheit gebreke van betalinge(n) van/
des vors(creven) steet oft anders de vors(creven) sijn borghen oft e(n)nich van hen
//
voir de vors(creven) pechtinghe oft tvoldoen van des d(aer) inne begrepe(n)/
steet naemaels e(n)nichsins gelast gepraempt oft bescadicht/
wordden dat zij dan alle de voirs(creven) goede aenveerden en(de)/
te henw(er)ts trecken moighen berghen en(de) dalen gelic de vors(creven)/
wynne die selve nae beg(ri)p van des(er) pechtingen doen soude/
moighen cor(am) abs(oloens) m(er)sb(er)ge maii xix
ContributorsChris Picard
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-13 by kristiaan magnus