SAL7355, Act: V°173.3-R°174.1 (353 of 490)
Search Act
previous | next
Act V°173.3-R°174.1  
Act
Date: 1462-03-12

Transcription

2017-10-01 by kristiaan magnus
Cont zij allen lieden dat jan vanden velde sone wijlen willems jan/
de bruyne sone arnts henric meester jans sone wilen jans en(de) jan parijs sone/
wijlen jans alle woenen(de) te bethekem in p(rese)ncia hebben gehuert en(de) bekint dat/
zij gehuert hebben teghen he(re)n henrike van raitshove(n) proifst des goidshuys/
vanden p(er)cke bij loeven(en) eene(n) beempt des voirs(creven) goidshuys geheeten den/
grote(n) beempt geleg(en) te werchte(r) alsoe v(er)re willem vanden elsbroeke dien/
vand(en) voirs(creven) goidshuyse voirmails en(de) de voirs(creven) jan vand(en) velde ende/
jan de bruyne voirts vand(en) selve(n) willem(me) tot noch toe gehouden hebben/
Te houden en(de) te hebben van halfmerte naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van neghe(n)/
jae(re)n lanc due(re)nde deen na nade(r) zonder middel volgende elx jaers/
dae(re)bynnen om ende voe(r) die so(m)me van vijftich crone(n) d(er) mu(n)te(n) sconinx/
van vranckr(ijcke) te xxiiii stuv(er)s tstuc [oft] in ande(re)n goeden ghelde jairlix half/
te kersmisse en(de) half ts(in)t jansmisse bap(tis)[te(n)] te betalen den proefst des vors(creven)/
goidshuys ten tide sijnde den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde q(u)[o]lib(et) ass(ecutu)[m] Dair/
af dyerste betalinghe innegaen sal en(de) sijn vand(en) yerste(n) helicht vors(creven) te/
kersmisse naistcomen(de) en(de) vand(en) and(er) helicht te sint jansmisse d(aer) nae sond(er)/
middel volgen(de) Met vorweerden dat tvoirs(creven) goidshuys sal doen houde(n)/
en(de) bevreeden alleene den vrede gelegen tusscen den voirs(creven) beempt en(de)/
den coebeempt alder naist den selven beemde geleg(en) den voirs(creven) goidshuyse/
oic toebehoiren(de) sond(er) last der voirs(creven) p(er)sone(n) ende desgelix ter ande(re) den vrede/
tusscen die ii stucken wynne(n)s lants die willem vand(en) elsbroeke aldair oic/
vand(en) voirs(creven) goidshuyse houden(de) es en(de) den voirs(creven) groten beempt En(de) wes d(aer)
//
aen anders behoifde ghevreedt te wordden dat selen die voirs(creven) p(er)sone(n)/
moten doen op halven vreede It(em) oft gebuerde dat die lake die tot/
aende grecht vanden voirs(creven) beempde gesteken es bij overdraighe/
vanden lande oft anders geleidt oft gesteken moest wordden voirts/
doer den voirs(creven) beempt soe es vorweerde dat tvoirs(creven) goidshuys/
den voirs(creven) p(er)sonen dan van dien erve alsoe doergesteken afslach doen/
sal aende voirs(creven) so(m)me ter taxacien van goeden manne(n) hen des/
verstaen(de) It(em) ghevielt alsoe dat god verhuede dat mits overvloe/
dicheid(en) van wate(r) die ghene die hue(r) erve liggende hebben boven den/
voirs(creven) beempt aende selve hue(r) goede schade leden vand(en) selve(n) wate(r)/
en(de) dat zij dan die voirts uut heytten sonder recht en(de) sonder dat/
den doersteec inder manie(re)n voirs(creven) met rechte gesciet wae(re) den/
voirs(creven) beempt doerstaken alsoe dat de voirs(creven) huerlinghe dair af/
schade leden oft hadden Van dien schaden sal tvoirs(creven) goidshuys/
ongehouden sijn hen e(n)nich rastoir oft afslach te doene mair selen/
die selve huerlinghe dat vercortten moeten ter stont cundighen/
den vors(creven) goidshuyse om dat voirt te volghen opde voirs(creven) mesdoen/
ders met rechte metter schaden die de voirs(creven) p(er)sonen in des vors(creven)/
steet geleden souden hebben die hen op dat tvors(creven) goidshuys d(aer) af yet/
wonne verricht soude moten werdden Welc v(er)volch tvors(creven) goidshuys/
alleene op sijnen last sal doen [It(em) selen die voirs(creven) huerlinghe de beken en(de) grechten om oft in den voirs(creven) beempt liggen(de) veghen en(de) ruyme(n) gelic dat gewoenlic es geweest] It(em) es vorweerde dat de vors(creven) p(er)sone(n)/
ten lesten twee jae(re)n vand(en) uutgane huers vors(creven) t(er)mijns den/
vors(creven) beempt selen moten begroest laten Ende alle dese vor/
weerden It(em) heeft elc der vors(creven) vier p(er)sone(n) den ande(re)n geloift/
vand(en) vie(re)ndeele der vors(creven) so(m)men en(de) der (con)dicie(n) en(de) gelufte(n) bij/
hen gelic vors(creven) steet gedaen schadeloes te houden en(de) tontheffen/
m(er)sberghe hoeven m(ar)tii xii
ContributorsChris Picard
Moderated byChris Picard
Last update: 2017-03-07 by Jos Jonckheer