SAL7356, Act: R°41.1-V°43.1 (77 of 456)
Search Act
previous | next
Act R°41.1-V°43.1  
Act
Date: 1462-07-26

Transcription

2021-01-30 by myriam bols
Item peter van espen henricx sone in p(rese)ncia heeft ghenomen ende bekint/
dat hij genomen heeft teghen vrouwe marien van liefkenrode abdisse en(de) tco(n)ve(n)t/
des goidshuys van vrouwenp(er)rke thoff desselfs cloesters geheeten ten/
eycke metten wynnen(de) landen beemden eeusselen weyen en(de) allen ande(re)n/
hue(re)n toebehoirten alsoe v(er)re als art van bullestraten die voertijts/
gehouden heeft en(de) van sijne(n) weghen uutgegeven heeft Te houden/
te hebben en(de) te wynnen van halfmerte dat sijn sal int jair xiiii[c]/
lxiiii naestcomen(de) eenen t(er)mijn van tweelf jae(re)n lanc due(re)nde/
deen nae dande(re) sonder middel volgen(de) elx jairs dae(re)nbynnen om/
ende voe(r) drienvijftich mudden rocx vijf mudden tarwen veerthien/
mudden ghersten en(de) veerthien mudden even(en) elcx grains goet en(de)/
payabel d(er) maten van loeven(e) met wanne en(de) met veede(re)n wael/
bereyt Te weten acht halst(er) d(er) selv(er) maten voir elc d(er) voirscr(even)/
mudden gherekent ts(in)t andriesmisse apostels te betalen ende int/
voirs(rceven) goidshuys te loe leve(re)n jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
quolib(et) ass(ecutu)[m] It(em) sal noch de voirs(creven) wynne jairlix den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde betalen sculdich sijn alle den buyten pacht inne/
te halen en(de) op sijnen cost ts(in)t andriesmisse apostels int vors(creven) cloest(er)/
te bringhen Te weten te stertbeke vii(½) mudden rocx loven(scher) te/
lare bij vilvoirden xvii halst(er) rocx aen die jouffr(ouwe) vander/
borch xxii(½) halst(er) rocx d(er) mate(n) vors(creven) aen den meyer vander/
cameren xvii halst(er) rocx It(em) noch [alsulken] vijf mudden ghersten en(de)/
vijf mudde(n) even(en) alsmen den voirs(creven) cloeste(r) jairlix sculdich es/
te lare vilvoirtschers maten Item sal die voirs(creven) wynne d(er)/
voirs(creven) abdissen jairlix gheven sijne(n) t(er)mijn lanc due(re)nde sesse/
antw(er)psche scilde metten vier leeuwen goet van goude ende/
zwaer van gewichte oft die weerde d(aer) af in ande(re)n goede(n) gelde
//
te weten voir elken scilt een crone vranckr(ijx) te sinte remeysmisse jairlix/
te betalen Item sal dies voirs(creven) wynne gheve(n) jairlix m(ijnre) vrouwen en(de) hue(re)n/
(con)ve(n)te vors(creven) vier vette vercken(en) ts(in)te remeysmisse oft vie(re)ntwintich mottoen(en)/
te wete(n) xxvii(½) pl(a)c(ken) voir ii d(er) selv(er) mottoen(en) gerekent Item sal die vors(creven)/
wynne hebben alle weken twee provenden broots en(de) xxviii ghelten/
biers alsmen daer tont en(de) and(er)s niet en(de) dat salmen den wynne leve(re)n/
te vrouwenp(er)cke Item sal die voirs(creven) wynne leve(re)n m(ijnre) vrouwen en(de) hue(re)n/
co(n)vente alle jae(re) vier goede custbair calve(re) te beloken(en) paesschen It(em) sal/
die voirs(creven) wynne jairlix leve(re)n d(er) selv(er) abdissen vijftich goede custbair/
perskeesen Item sal die selve wynne jairlix gheven der kellerssen/
des vors(creven) goidshuys ii[c] perskeesen goet en(de) custbair elken kese/
van vi ghelte(n) goets melcx It(em) sal die voirs(creven) wynne geve(n)/
voir die brued(er) provende veerthien pont bote(re)n ex en(de) xiiii/
perskeesen d(er) mate(n) vors(creven) It(em) sal de vors(creven) wynne gheve(n) jairlix/
m(ijnre) vrouwe(n) vors(creven) vijfthienhondert eyeren en(de) d(er) f(er)mererssen vand(en)/
cloeste(r) vors(creven) vijfhondert eye(re)n in palmsondaighe It(em) sal die voirscr(even)/
wynne sculdich sijn int vors(creven) hof te leve(re)n iii[c] [en(de) xxv] busselen stroes en(de)/
xxv busselen stroes te loeven(en) leve(re)n elke bussele van x lovensche/
walme(re)n van alle(n) den bussele(n) die hij sculdich es te leve(re)n om die/
huyse d(aer) mede te decken ende des sal hij ongehouden sijn die/
huyse te houden van daken mair sal indie wande vand(er) und(er)st(er)/
rijkelen ned(er)w(er)t te houden en(de) te doen maken gehoude(n) sijn Ende/
soe wanneer men int vors(creven) hof dect oft plect sal die winne sculd(ich)/
sijn den cost vand(en) werclieden te gheve(n) en(de) oft hen gebrake leem/
oft latten die sal de vors(creven) winne sculdich sijn te halen op sijnen/
cost met sijne(n) waghene It(em) sal die voirs(creven) wynne jairlix gheve(n) totten/
dachue(re)n twee g(ri)pen en(de) niet meer It(em) sal die selve wy(n)ne binne(n) de(n) yerste(n)/
drie jae(re)n m(ijnre) vrouwe(n) vors(creven) gheve(n) en(de) betalen vijftich gul(den) hollan(dsche) als/
v(er)volghde schout It(em) sal de f(er)merersse vand(en) vors(creven) cloeste(r) alle dooft/
opde vors(creven) goede jairlix wassen(de) half hebben en(de) die voirs(creven) wynne
//
saelt huer thuys sculdich zijn te leve(re)n oft te loeven(en) waer dat/
zij wilt Ende die wynne sal alleene gheven alle jae(re) thien/
pont paymi(n)ts om oeftboeme aldair te settene half vanden zijne(n)/
en(de) half vand(er) f(er)mererssen It(em) sal die voirscr(even) wynne m(ijnre)/
vrouwe(n) vors(creven) en(de) alle die ghene die va(n) des vors(creven) cloesters/
weghen comen selen int vors(creven) hoff wel ontfaen van ete(n)/
en(de) van drincken ende gheven elcker jouffr(ouwe) een half ghelte/
wijns sdaichs It(em) sal die selve wynne die brued(er)s wel ontfaen/
en(de) die meest(er)s van vrouwenp(er)cke die comen selen te p(er)de/
elcken geve(n) iiii sperden corens sdaichs It(em) sal die selve/
wynne tvors(creven) hoff houden van allen corweyden van tshe(re)n/
lieden van ridde(re)n en(de) van knechten en(de) van tshe(re)n honde(n) ende/
van allen co(m)me(re) gelic die bruede(re)n van vrouwe(n)p(er)cke voirtijts/
gehoude(n) hebben en(de) gelic m(ijn) vrouwe selve soude mote(n) doen/
oft zij de vors(creven) goide selve behouden hadde en(de) niet uutgegeve(n)/
It(em) sal die vors(creven) wynne die grechten die aen tvors(creven) goet/
vand(en) eycken liggen houden en(de) v(er)maken jairlix op sijne(n) cost/
en(de) last en(de) oft den vors(creven) cloeste(r) d(aer) af e(n)nigen last of schade/
quame alsoe dat hijse intijts niet gemaict en hadde die sal/
die vors(creven) wynne oprichte(n) ende selve ghelden It(em) waert/
tsake dat orloghe wae(re) oft datme(n) d(aer) voe(r) duchte te(n)nigher/
tijt als tcore(n) inde schue(re) wae(re) oft dat tvors(creven) goidshuys dat/
hebben woude soe saelt de vors(creven) wynne ter stont moeten/
dorsschen ende oft hijs niet en dade soe selen die vanden/
vors(creven) goidshuyse moighen dorsschers hue(re)n op cost desselfs/
wynnen It(em) wairt dat den vors(creven) goidshuyse e(n)nige scade/
gesciedde van brande comen(de) van wegen des vors(creven) wynnen/
oft d(aer) sijnre oft uut hue(re)n ocsuyne die schade soude die/
selve wynne den voirs(creven) goidshuyse mote(n) oprichte(n) en(de) verghelden
//
uutgenomen gemeyn orloghe oft tempeeste diemen lijden moeste/
die souden m(ijn) vrouwe en(de) hue(r) (con)vent vors(creven) den voirs(creven) wynne/
oprichte(n) gelic ande(re) p(re)laten doen souden boven en(de) beneden ende/
niet meer It(em) oft int voirs(creven) hof e(n)nighe grove ty(m)meringhe/
gebrake d(aer) toe sal de voirs(creven) wynne thout te vrouwenp(er)cke/
doen halen en(de) aldair doen v(er)ty(m)me(re)n d(aer) af hij den werclieden/
den montcost gheven sal en(de) my d vrouwen die dachueren/
betalen It(em) sal die voirs(creven) wynne jairlix setten op tvoirs(creven)/
goet ii[c] levende poten en(de) oft zij e(n)nighe oude willighen/
afhielden dair sal die voirs(creven) wynne voir elcke moten setten/
twee poten It(em) en sal die voirs(creven) wynne gheen eeussele moige(n)/
breken binne(n) den lesten ii jae(ren) sijns voirs(creven) t(er)mijns Item/
en sal aende bossche noch aen dopgaen(de) hout gheen recht/
hebben te houwen in gheenre manie(re)n It(em) sal die vors(creven)/
wynne m(ijnre) vrouwen vors(creven) jairlix sijne(n) vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
moete(n) leve(re)n een duysent goed(er) willeghen wijng(ar)tstaken/
opde wijng(ar)de It(em) sal die voirs(creven) wynne jairlix doen m(ijnre)/
vrouwe(n) voirs(creven) ii corweyden metten groten waghen(en) met/
vi p(er)den te mechelen oft elswair also v(er)re op sijne(n) cost/
It(em) en sal die voirs(creven) wynne mest stroe noch walme(re) comen(de)/
vand(en) voirs(creven) goeden v(er)coepen noch elde(r) vue(re)n dan op tvors(creven)/
goet It(em) en sal de voirs(creven) wynne opde selve goede gheen/
hout moighen houwen dan ten behoirliken tide It(em) en sal/
die voirs(creven) wynne gheen hout doen houwen dan om die/
goede te v(er)maken oft te v(er)berren bij sijne(n) vure int hof/
ten eyke voirs(creven) ter goed(er) wijs It(em) en sal die voirs(creven) wynne/
gheen hout orboe(re)n totten bachuyse anders dan doirnen/
en(de) haghen die hij op tvoirs(creven) goet sal doen houwen It(em) sal
//
die voirscr(even) wynne den wijnterart aldair bemest ende/
besaeyt laten op sijn vier getideghe voren gelic sijnen/
reengenoeten Ende oft hijs niet en dade die leste drie/
jae(re)n van jae(re) te jae(re) soe mach m(ijn) vrouwe voirs(creven) come(n)/
oft hue(r) gemechtichde van hue(re)n weghen ende doen die taxe(re)n/
met goeden ma(n)nen en(de) alsoe v(er)re men dair inne gebreck/
bevinde dat sal die wynne moeten oprichte(n) It(em) sal die/
voirs(creven) wynne besaeyt late(n) op dleste jair vi t(er)mijns voirscr(even)/
vi boend(er) tarwen voir rogghe en(de) die stortte sal hij/
o(m)medoen It(em) sal die wynne voirs(creven) jairlix vue(re)n op/
sijne(n) cost ii voed(er) houts metten groten waghen in des/
cloest(er)s herberghe te loeven(en) voir s(in)t jansdach bap(tis)[e(n)] gelevert/
te sijne It(em) sal die wynne voirscr(even) alle jae(re) halen/
oft doen halen xx voeder mergels en(de) dien bestellen op/
tvors(creven) goet vand(en) eyken totten lesten jae(re) It(em) oic es/
vorweerde en(de) ond(er)sproken dat die voirs(creven) wynne dit vors(creven)/
hof nyeman(de) and(er)s uutgeve(n) en sal sijne(n) vors(creven) t(er)mijn/
due(re)nde sond(er) (con)sent van m(ijnre) vrouwen ende hue(re)n/
(con)ve(n)te It(em) en sal die voirs(creven) wynne gheen ander/
hof moighen houden dan thof voirs(creven) sijne(n) voirscr(even)/
t(er)mijn due(re)nde It(em) en sal die voirs(creven) wynne gheen/
horenvee inde voirs(creven) bossche moighen doen en(de) oftme(n)/
beroude dat m(ijnre) vrouwen in hue(r) spruyte(n) e(n)ninghe schade/
gedaen wa(r)e van des wynnen beesten dat sal hij/
oprichte(n) ten prijse van goeden mannen It(em) sal/
m(ijn) vrouwe voirs(creven) hebben al half die duyve(n) vand(en)/
duyfhuyse aldair It(em) sal die voirs(creven) wynne houden en(de)
//
hebben i(½)[c] goeder voetschapen gelijcmen hem leveren/
sal met sesthien la(m)meren ende die sal die voirscr(even)/
wynne houden zijnen t(er)mijn lanc due(re)nde ende dan/
wed(er) overleveren met vollen getale ter taxacien van/
goeden manne(n) [oft voir tpaer vande(n) [brabantscen voet] schapen xvi st(uvers) en(de) dan de la(m)mere bynne(n) sond(er) yet d(aer) af te gheven] en(de) d(aer) af sal die voirs(creven) wynne gheve(n)/
m(ijnre) vrouwen voirscr(even) sesse guld(en) rijders voer tv(er)voeden/
vander wollen It(em) want den voirs(creven) wynne bij henrike/
van bullestraten nu ter tijt wynne vand(en) voirs(creven) goeden/
ten innecomen van sijnen voirscr(even) t(er)mijne gelevert selen/
werdden die haeflike goede die h(ier) nae bescr(even) [getaxeert gelic h(ier) nae bescreve(n) steet] die de(n) selve(n)/
henrike bijde(n) vors(creven) goidshuyse doen hij de vors(creven) goede aenveerde alsoe/
gelevert wae(re)n Te wete(n) inden yersten i g(ro)ten waghe(n) met vi/
p(er)den en(de) hue(r) getouwe getaxeert op lxii hollan(dsche) g(ulden) It(em) i/
cleyne(n) waghen met iiii p(er)den en(de) hue(r) getouwe getaxeert op/
xxviii gul(den) holl(andsche) It(em) ix melckoyen getaxeert op xxxv holl(andsche)/
g(ulden) It(em) xii vercken(en) getaxeert op xiiii holl(andsche) g(ulden) It(em) iii/
plueghe en(de) iiii eechden op vi holl(andsche) g(ulden) ii bedden op viii/
mottoen(en) sargien slapelaken(en) op lxv pl(acken) eene(n) g(ro)te(n) matelen(e)/
pot va(n) v gelte(n) wegen(de) xl l(i)b(ra) i cleyne(n) mottelen(e) pot va(n) vi/
l(i)b(ra) vi oude sacke i hafteel ii sch(er)msele i g(ro)te(n) brautroe? iiii vissele(n)/
i lant(er)ne i melc cruycke van xi q(ua)rte(n) i roest(er) met vi tacke(n) i lee(re)/
va(n) xx voete(n) vi bencke(n) iiii eerden teylen i soutvat i melcpot i hael/
i eemer i bijl ii riecke ii mesthaecke xl mandele(n) stroes half wint(er)/
en(de) half som(er)stroe en(de) i g(ro)te myte oreten Soe es vorw(er)de en(de) heeft/
geloift die voirs(creven) wynne d(er) voirs(creven) vrouwe(n) te(n) ynde va(n) sijne(n) voirs(creven)/
t(er)mijne hue(r) die alsoe goet en(de) ind(er) weerde(n) vors(creven) wed(er) te leve(re)n/
en(de) alle dese vorwerd(e) (et)c(etera) in(de) su(n)t fideiuss(ores) d(i)c(t)i colini t(am)q(uam) debi/
tores p(ri)cipales insolid(e) et ind(ivisim) jacob(us) de ackendonc f(ilius) q(uon)d(am) iud(oci) (com)mor(ans)/
t(er) bueke(n) egidi(us) vand(en) ynde d(i)c(t)us int gasthuys (com)mor(ans) in p(ar)roch(ia) de/
winxele henr(icus) de espen p(ate)r d(i)c(t)i coloni (com)mor(ans) ap(u)[d] bueken p(re)d(i)c(t)u(m) joh(ann)es/
de sepent (com)mor(ans) t(er) beke in p(ar)roch(ia) de wack(er)sele machiel de espent (com)mor(ans)/
apud b(er)chse(m) et arnold(us) borchgreve de wespelair Et p(rim)[(us)] couck(eroul) oud(erogghe) julii xxvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-04-05 by Jos Jonckheer