SAL7356, Act: V°51.2-R°52.1 (96 of 456)
Search Act
previous | next
Act V°51.2-R°52.1  
Act
Date: 1462-09-06

Transcription

2019-12-01 by myriam bols
It(em) desen brief sal altoes blive(n) ond(er) scepen(en) te dier meyni(n)gen want de beta/
linghe der vors(creven) rinte(n) mede staet opde(n) vors(creven) ph(ilip)s na(tur)lic Wairt also dat de/
selve ph(ilip)s oft zijn nacomelinghe he(re)n vand(er) horst namaels e(n)nige(n) last gec[re]gen/
vand(en) derdendeele van hond(er)t guld(en) tsjars voirmails ind(er) lotinge(n) tusschen/
de drie dochte(re)n amelrix wilen bote opde goide vand(er) horst besedt te/
weten dat derdendeel dat jouffr(ouwe) dorotheen van scoenhove(n) die wijf/
was jans wilen van voelne toebehoirde dat dan de vors(creven) ph(ilip)s en(de)
//
sijn nacomelinghen he(re)n vand(er) horst deze rinte aenveerden soude(n) behoud(en)/
en(de) te henw(er)t trecken met meer ande(re) goeden en(de) rinte(n) hen hier voere/
v(er)bonde(n) ende verpant [in alle d(er) manie(re)n dande(re) goede aen hen v(er)bonden staen] tot aen d(er)re tijt toe dat hen allen dien last/
die zij d(aer) af hadden oft leden oft geschapen wae(re)n te hebben oft te/
lijdene met rechte afgedaen en(de) geheelic afgestelt soude wesen al en/
hadden hij oft zij dien alnoch met rechte niet v(er)loren mair den/
vors(creven) ph(ilips)e oft sijn nacomelinghe hier af te binne(n) oft v(er)sekert sijnde/
sal de vors(creven) rinte den ande(re)n inde(n) vors(creven) brieve genoe(m)pt volcomelic/
volghe(n) al nae d(er) natue(re)n en(de) (con)dicie(n) d(er) selv(er) brieve oft de vors(creven) ph(ilip)s/
oft sijn nacomelinghe d(aer) inne niet geruert en wae(re)n En(de) oft de/
vors(creven) rinte(n) wordden afgeleecht oft op panden besedt dwelc de vors(creven)/
ph(ilip)s alsoe waele als dande(re) p(ar)tien vors(creven) met rechte sal moige(n)/
v(er)sueken alst hem goetdunct oft de borge(n) te cranck mochte(n) vallen/
dan salmen de guedinghen die d(aer) af gedaen sullen wordden in alle/
manie(re)n doen als hier gevorw(er)t es en(de) oic de pe(n)ni(n)ge vand(en) vors(creven)/
afq(uij)tinge(n) comen(de) bij (con)sente des vors(creven) philips oft sijnd(er) nacomelinghe(n)/
wed(er) aenlegge(n) op goede borghen oft ond(er)pande ter geliker natue(re)n/
sond(er) argelist eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-12 by Jos Jonckheer