SAL7357, Act: V°178.3-V°180.1 (353 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°178.3-V°180.1  
Act
Date: 1464-03-12

Transcription

2017-01-14 by Karel Embrechts
Cont zij allen lieden dat gheert de briede(re) sone wilen/
gielijs van libbeke heeft genomen en(de) bekint dat hij
//
genomen heeft teghen he(re)n janne thyrion priest(er) als procur(eur) des/
godshuys van percke uut name en(de) van wegen des selfs thof/
te he(re)ndale metten [huysen schueren] wynnen(de) lande beempden eeuselen ende/
allen ande(re)n toebehoerten gelijc tselve hof gehouden heeft jan/
vand(er) hoffstat met i(½) dachmale lants dat tvoirs(creven) godshuys cortte/
linghe vercregen heeft Te houden te hebben en(de) te wynnen/
van half merte naestcomen(de) eenen termijn van xii jae(re)n/
lanc deen na dander sond(er) middel vervolgen(de) elx jaers/
dae(re)nbynnen [de vors(creven) lande] om en(de) voir vijftich mudden rox en(de) iiii halster/
rox goet en(de) costbair d(er) maten van lov(en) wel bereit met/
wanne en(de) vlogelen tsinte andries apostels te betalen en(de) te/
percke opden greynir oft te loven(en) dart den abt des vors(creven)/
godshuys gelieve(n) sal te leve(re)n den vors(creven) he(re)n janne oft den/
geco(m)mitteerden des vors(creven) godshuys den vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde/
en(de) telcken termijne als vervolghde schout En(de) de vors(creven) beempde(n)/
en(de) eeuselen metten eeuselen geheten dbedijnsbroec tcoeeeusel/
de helicht wy(n)ninghe vand(en) beempd(en) van dutsele en(de) der weyen/
die tvoirs(creven) godshuys vercreghen heeft teghen janne va(n) velthe(m)/
Item een ee en(de) oic metten eeusele geheten den droegen borne/
die de vors(creven) wynne den vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde genome(n) heeft/
metten goeden vors(creven) om en(de) voir xxv hollan(dsche) guld(en) te xvi st(uvers) tstuc/
tsinte mertensmesse te betalen oft bynnen meys d(air) na om/
begrepen jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde den p(ro)cur(eur) vand(en) vors(creven)/
godshuyse ten tijde zijnde als vervolghde schout Item es/
vorweerde dat de vors(creven) wynne van mijne(n) he(re) abt des vors(creven)/
godshuys houden sal also vele schape als hij op tvors(creven) hof/
houden en(de) vueden mach te twee jae(re)n te deylen en(de) can de/
vors(creven) wynne die vorg(eruerde) scape als dierste ii jae(re)n comen zijn/
vortaen van hem selven gehouden dat sal hij doen moghen/
den vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde en(de) inden gevalle oft de vors(creven)/
wynne des niet en conste gedoen soe sal hijse dan van den/
vors(creven) abt houden soe v(er)re den selve(n) abt gelieft en(de) van niemant/
anders Item es vorweerde dat de vors(creven) wynne hem sal/
moeten versien van eenen goeden scepe(r) also dat die
//
de scape wel en(de) loflijc verwae(re)n sal en(de) als die oyen gejonct/
sullen hebben sal de vors(creven) wynne die la(m)me(re)n wel ende/
loflic doen verwae(re)n tot datse int cudde vanden scapen/
gedaen sullen worden Item sal de vorscreven wynne int vors(creven)/
hof halen also vele berringhe als mijn hee(r) en(de) zijn/
huysgesynne d(air) behoeve(n) sal en(de) insgelix alle ty(m)merhout/
savel steene leem en(de) stroe als men aen tvors(creven) hof behoeve(n)/
sal also verre als men d(air) gheen nyen werc en maect/
en(de) d(air) voir sal de vors(creven) wynne zijn berringhe hebben/
van houte op tvors(creven) tgoet d(air) ment hem ter mynster schaden/
bewisen sal Item sal de vors(creven) wynne loflijc en(de) wel bevrede(n)/
sijnen vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde die wynnen(de) lande beempd(en)/
en(de) eeuselen en(de) also tzijne(n) afscheiden laten Item want m(ijn)/
hee(re) vors(creven) sal doen ruymen [en(de) uutroden] den vors(creven) beempt geheten dbedijns/
broec dair hij met houte gewassen is soe es vorweerde dat/
de vors(creven) wynne dien dan vortaen zijnen t(er)mijn due(re)nde we/
verwae(re)n sal also dat thout dair niet meer en [sal] wassen alsoet/
gedaen heeft Item sal de vors(creven) wynne alle die popeleren en(de)/
willigen verdroeght zijnde mogen afhouwen en(de) voir elken/
also afgehouwen sal hij sculdich zijn te setten twee levende/
poten vanden selven arde Item sal hij noch setten opde vors(creven)/
goede jairlix vijftich leven(de) poten het zij popele(re)n oft willige(n)/
en(de) die sal hij moeten bevreden also dat de beesten d(air) aen/
gheen scade en [sullen] doen Item es vorweerde dat m(ijn) hee(re) vors(creven)/
jairlix int vors(creven) hof setten sal eenen lesere om dooft int/
vors(creven) hoff wassen(de) af te doen en(de) desgelix sal de wynne vors(creven)/
eenen les(er) setten en(de) gelesen zijnde sal de vors(creven) wynne m(ijns)/
he(re)n helicht dat hem d(air) af toebehoe(re)n sal te perck leve(re)n/
d(air)t mijne(n) hee(r) gelieve(n) sal en(de) dand(er) helicht sal de wynne/
vors(creven) voir hem selven behouden It(em) sal de vors(creven) wynne mogen/
afhouwen alle verdroeghde ooftbome en(de) d(air) vor setten/
ii leven(de) boome vand(en) selven arde en(de) goeden sape en(de) die/
sal hij moeten bevreden also dat die vanden beesten niet/
en worden bederft Item sal de vors(creven) wynne houden den/
ghenen die mijns he(re)n huys open houden het zij marte
//
oft knape een coe beide te somer en(de) te wynt(er) metten zijnen/
en(de) oic ii vercken(en) metten zijnen oft d(air) af met malcande(re)n/
overcomen alsoe hem dat gelieven sal Item sal de voirscr(even)/
wynne jairlix int vors(creven) hof verdecken opde huysinge vi[c] walme(re)n/
d(air) af hij den wercluden den montcost gheven sal en(de) mijn hee(r) sal/
de dachue(re)n latten yser en(de) and(er)s d(air) toebehoe(re)nde betalen Item/
sal de vors(creven) wynne de huysinge vand(en) vors(creven) hove houden/
van wande vander nederster rikelen totter platen zijne(n)/
vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde en(de) die tzijnen afscheiden vast laten/
Item en sal de vors(creven) wynne gheen bewint hebben inden/
stal vanden vors(creven) hove aende schue(r) dair men inne compt/
noch oic indt duyfhuys uutgenomen dat hij sal mogen/
gebruyken [die] spinde onder tvors(creven) sp duyfhuys Item sal de/
vors(creven) wynne den vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde alle jae(re) moeten/
doen uutroden dairt men hem bewisen sal ten meesten/
orber opte eeuselen viii wercken(de) daghe Item sal de vors(creven)/
wynne gheene beesten opte bossche des vors(creven) godshuys laten/
ghaen voir aen d(er)re tijt toe dat de houwe vier jair out zullen/
sijn en(de) niet eer Item es vorwarde wart dat zake dat/
men op des eer vors(creven) godshuys bevonde oft conste gecrigen/
e(n)nighen [goeden] merghel dat de selve der dien sal moeten/
uutgraven en(de) vue(re)n op de vors(creven) lande dairt best behoeven/
sal en(de) en vonde men des niet soe sal de wynne vors(creven) alle/
jae(re) mergelen een half boend(er) oft meer op dat hij can en(de)/
d(air) af sal mijn hee(r) dabt vors(creven) den mergel opde cuyle betalen/
also hij ande(re)n wynnen voir gewoenlijc heeft geweest te/
betalen Item sal de vors(creven) wynne gheene lande van nyeman(de)/
and(er)s bynnen den vors(creven) t(er)mijne mogen houden noch tvors(creven) hof/
uutgheve(n) sonde consent des voirs(creven) abts in al oft in deele/
Item sal de vors(creven) wynne jairlix mogen wynne(n) inde brake/
een boend(er) erweten sond(er) tsijnen lesten jae(r) als hij d(air) uut/
scheiden en sal en(de) niet meer en sal hij mogen hoervruchte(n)/
Item sal de vors(creven) wynne tsijnen afscheiden de vors(creven) lande/
den vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde wynnen werven en(de) mesten/
wel en(de) loflijc gelijc reengenoten boven en(de) beneden
//
en(de) tsijnen afscheiden sal hij die laten gelijc hier na volgt/
Te weten(e) den wynt(er) art gewonnen wel en(de) loflijc op vier/
getidege voe(re)n besaeyt de stortte en(de) de brake eens omgedaen/
en(de) jairlix sal hij den wynt(er)art ov(er)mesten Item sal m(ijn) hee(r) ten/
lesten jare eenen sayer mogen setten op cost des vors(creven)/
wynne en(de) de wynne sal d(air) toe tsaet coren leve(re)n Item/
sal de vors(creven) wynne gehouden zijn de weghe aen des godsh(uys)/
erve liggen(de) te houden en(de) te maken also dat mijnen/
hee(r) vors(creven) dair af gheene schade en come Item sal/
de vors(creven) wynne noch hebben en(de) heeft bekint dat/
hij genomen heeft tegen den vors(creven) he(re)n janne thyrioen/
inden name als voir tderdendeel vander thienden des/
vors(creven) godshuys te libbeke gelegen Te houden en(de) te hebben/
den vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde elx jairs dae(re)nbynnen/
om en(de) voir talsulken prise dat dand(er) twee gedeelte/
[nae gelande d(er) selver] ghelden zullen ten gewoenliken tijde te betalen den procur(eur)/
des vors(creven) godshuys quolib(et) ass(ecutu)[m] En(de) es vorweerde dat/
de vors(creven) wynne tstroe dair af comen(de) en(de) tstroe vand(en)/
vors(creven) hove int vors(creven) hof bringen sal en(de) al(dair) etten met zijne(n)/
beesten en(de) te meste maken en(de) dmest d(air) af comen(de) opde/
vors(creven) lande vue(re)n tslants meesten proffite en(de) nergerens/
elders Item es noch ondersproken dat de vors(creven) hee(r) abt/
en(de) de wynne van malcande(re)n scheiden mogen ten vi/
jae(re)n behalven dat die ghene die scheiden wilt/
den ande(re)n een jair te voren condigen sal Ende/
alle dese vorweerden condicien en(de) geloften vors(creven) hebben/
de vors(creven) p(ar)tien malcande(re)n gelooft te voldoene tallen tijden/
en(de) t(er)mijnen dat die vallen en(de) verschijnen sullen en(de)/
telken t(er)mijne als vervolghde schout Hier af zijn/
borghen des vors(creven) wynne ongesund(er)t en(de) onverscheid(en)/
en(de) elc voir al jan kympe de jonge jans sone henric de/
briede(re) sone wilen gielis en(de) reyne(re) haes sone wilen/
jans haes alle van libbeke Ende inden gevalle oft e(n)nich/
van hen aflivich wordde hebben gelooft de lanxst leven(de) gelik(er)/
borge te setten t(er) manissen des vors(creven) procur(eur)s et p(ri)m(us) roel(ants) sande m(ar)tii xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-05-24 by Xavier Delacourt