SAL7357, Act: V°184.1-V°185.1 (361 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°184.1-V°185.1  
Act
Date: 1464-02-27

Transcription

2020-05-10 by Karel Embrechts
Cont zij allen lieden dat jan van gheele sone wilen wouters/
van gheele in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint dat hij genome(n)/
heeft teghen de proviseurs en(de) momboirs der tafelen des hey/
lighengheest van loven(e) thof te holsbeke dat henricx wilen/
pijlijsers was metten wynnen(de) lande [beempd(en)] en(de) eeuselen dair toe/
behoe(re)nde [en(de)] met v dachmalen lants die henric verlanen te/
houden plach en(de) oic met ix dachmalen lants die jouffr(ouwe) katlijne/
lyemincx wae(re)n uutgescheiden den maesberch en(de) een stuc/
erfs houden(de) beide tsamen thien dachmale oft dair omtrent dat/
nu bosch wordden es Te houden te hebben en(de) te wynnen van/
half meye naestcomen(de) eenen termijn van twelf jae(re)n lanck/
deen na dander zonder middel vervolgend(de) elx jaers dae(ren)bynne(n)/
om en(de) voir driendertich mudden rox goet en(de) payabel der/
maten van loven(e) alsulcx als jairlix opt vors(creven) lant wassen sal/
met wanne en(de) vlogelen wel bereit ts(int) andriesmesse apostels/
te betalen Ende de vors(creven) [beempd(en) en(de)] eeuselen om en(de) voir vertich hollan(sche) guld(en)/
te xvi st(uvers) tstuc tsinte mertensmesse inden wynter te betalen ende/
tvors(creven) coren te loven(e) te leve(re)n den vors(creven) momboirs oft den clerc/
vanden vors(creven) heylighengheeste en(de) telcken termijne als v(er)reicte/
schout Item es vorweerde dat de vors(creven) wynne bynnen den lesten/
drie jae(re)n vanden vors(creven) t(er)mijne negheene beempden noch eeusele(n)/
ald(air) breken en sal mair die laten geheel en(de) beweijdt de leste drie/
jaire Item sal de vors(creven) wynne inden lesten jae(r) vanden voirscr(even)/
termijne twee boend(er) beemps bevreden te hoyene en(de) thoy dair/
af comen(de) vue(re)n int vors(creven) hoff en(de) dat dair etten en(de) vertheren/
met sijnen beesten om mest d(air) af te maken Item sal de wynne/
vors(creven) de vors(creven) lande wynnen werven en(de) mesten wel en(de) lofflic/
gelijc reengenoten boven en(de) beneden en(de) tsijnen afscheiden sal/
hij die laten gewonnen also hijse vant te weten(e) den nuwenbosch/
dbloc aen corfshoff dbloc voir yden moens iii dachmale opde/
hasselt en(de) de drie dachmale opde vernoedenstrate wael ende/
loflijc gewonnen gemest en(de) besayet met wynter coren(en) ende den/
somer arts te weten(e) vier boend(er) onder de hoeleyke Item iii(½)/
dachmale opt berghervelt en(de) thalf boender voir jans hoff
//
van wynghe met somer coren(en) besayet op zijn drie getidege voe(re)n/
als rengenoten boven en(de) beneden en(de) de brake eens geerijt en(de)/
omgedaen zonder dbloc voir de porte dat sal hij geheel laten/
Item sal de vors(creven) wynne alle dooft aldair wassen(de) doen lesen ende/
ter eerden leve(re)n en(de) dat gedeylt zijnde in ii [deelen] sal de vors(creven) wynne des/
vors(creven) heylig(hengheest) [deel] te loven(e) leve(re)n en(de) dand(er) helicht sal hij voir hem/
behouden Item mach de vors(creven) wynne alle truncboeme d(air) staende/
truncken [ten behoirliken tijde] om die goede mede te bevreden uutgescheiden eyken Item/
wart dat dair e(n)nige boeme verdroeghden die sal de vors(creven) wynne/
mogen afhouwen uutgenome(n) eyken en(de) d(air) voir setten ii levende/
poten vanden selven arde Item sal de vors(creven) wynne tzijnen afscheid(en) de/
vors(creven) goede geheelijc laten bevreedt want hijse also aenverde Item/
sal de vors(creven) wynne jairlix leve(re)n den vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde/
den vors(creven) heylig(hengheest) lxxx mandelen walms om die int vors(creven) hof te v(er)d/
en(de) als men int vors(creven) hof dect oft plect van stroe oft thiegelen/
oft and(er)sins doet ald(air) wercken van ouden wercke sal de vors(creven) wynne/
den wercluden den montcost gheven en(de) de heylighegheest vors(creven)/
sal alle ande(r) costen ghilden Item sal de vors(creven) wynne jairlix doen/
den vors(creven) heylig(hengheest) iiii corweiden met zijne(n) wagen en(de) p(er)den Item/
es vorwerde wart also dat e(n)nighe orloghe wae(re) dat de voirs(creven)/
wynne met zijne(n) wagen(en) en(de) p(er)den doen sal den die(n)st die tvors(creven)/
goet sculdich is [doen] en(de) wart dat hij inde orloge e(n)nige schade lede/
aen wagen(en) oft p(er)den sal de vors(creven) heylig(hengheest) hem die schade oprichten/
en(de) ghelden Item sal de vors(creven) wynne allet stroe hoy en(de) voesteringhe/
comen(de) vanden vors(creven) goeden jairlix bringen int voirs(creven) hoff en(de) dat ette(n)/
met zijnen beesten en(de) dmest dair af comen(de) vue(re)n opde vors(creven) lande/
tslants meesten proffite dairs best te doen sal zijn En(de) wart dat hem/
aldair op e(n)nich jair hoy overbleve boven zijn beesten te vueden/
wart een boender oft twee es vorweerde dat hij dat sall/
mogen vercopen zond(er) alleene op dleste jair Item mach de/
vors(creven) wynne i(½) boender stoppelrocx sayen tot de(n) lesten drie/
jae(re)n en(de) niet voird(er) Item es vorweerde dat de vors(creven) wynne/
betalen sal alle jae(re) zijnen t(er)mijn lanc due(re)nde den erfchijs
//
en(de) erfpacht hier na bescreven dats te weten(e) den hertoghe/
van brabant v s(tuvers) iiii d(enieren) bone iii schouthoende(re)n vier mudde ende/
vii mol(evate) even(en) Item den cloest(er) van vliederbeke x d(enieren) bone den proofst/
van gempe iiii d(enieren) bone en(de) een halst(er) rox Vort is vorweerde/
dat de vors(creven) wynne bynnen den vors(creven) t(er)mijne tvors(creven) hoff in al oft/
in deele nyemande anders uutgheven en sal zond(er) consent/
vanden vors(creven) heylighegheestmeesters [oft rentmeest(er) des selfs] en(de) oft hijt ap attempteerde/
te doen dat dan de selve meest(ers) op dat hen gelieft de goede/
selve sullen aenverden moegen en(de) verpachten na hue(re)n besten/
Ende alle dese vorweerden (et)c(etera) hier af zijn borgen des/
vors(creven) wynne ongesund(er)t en(de) onverscheiden en(de) elc voir all/
vranc en(de) steven zijne zonen [vid(elicet) francone] p(ri)us emancip(ato) vid(elicet) francone renu(n)c(iantes)/
p(ri)vilegiis arnt vand(er) beke van corttelke sone wilen jans ende/
henric vanden scrieke sone wilen gielis henric van gheele/
brued(er) des vors(creven) wynne beyde van holsbeke ende jan bercma(n)/
van dunberghen et p(ri)m(us) Met vorweerden wart dat e(n)nich/
vand(en) vors(creven) borghen aflivich wordde dat dan dand(er) livich/
zijnde geliken in die stat stellen en(de) setten zullen dwelc zij/
oic also gelooft hebben tachtervolghen roelants langrode/
febr(uarii) xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-05-24 by Xavier Delacourt