SAL7358, Act: R°180.2-V°180.1 (383 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°180.2-V°180.1  
Act
Date: 1465-03-26
LanguageNederlands

Transcription

2018-12-03 by Dominique Van Daele
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren selen sien oft hoire(n) lesen burg(er)meeste(re)n/
scepen(en) en(de) raid der stad van loeven(en) saluit doen cond en(de) kenlijc dat/
opden dach van heden datum van desen voir ons come(n) is in p(ro)pren p(er)sone/
her robbrecht loenijs priest(er) p(ro)chian van cortenaken En(de) heeft geconsti/
tueert gesedt volcomen p(ro)curacie ende auctoriteyt gegeven jacoppe/
hoze alle en(de) yegewelke zijn sake(n) questie(n) ende geschillen die hij e(n)nichsins/
te doene oft uutstaende mach hebben En(de) sunderlinge alsulke(n) questie/
als gehange(n) heeft voir den rade ons liefs gened(ichs) he(re)n tsh(er)toge(n) tussce(n)/
hem en(de) janne loenijs zijne(n) brued(er) uut sake(n) van ii rijd(er)s lijftochte(n)/
die gielijs aroens int jaer van liiii lestlede(n) cochte jege(n) pete(re)n va(n)/
berthem vettere janne loenijs en(de) willem(me) wile(n) va(n) berthe(m) oem d(er) voirs(creven)/
gebruedere(n) van welker questien op den xx[te(n)] dach va(n) dece(m)bri lestleden/
bij de(n) he(re)n vande(n) rade ons gened(ichs) he(re)n tsh(er)toge(n) voirs(creven) zeke(re) uutspraken
//
ende t(er)minacie(n) gegeve(n) zijn en(de) oec navolgen(de) dier zeke(r) ons gene(dichs) he(re)n/
besegelde brieve va(n) execucie v(er)leent op vand(er) daten xiiii[c] lxiiii/
xviii dage in januario oec lestleden zijn jaergulde(n) sculden opcomi(n)ge(n)/
en(de) vervalle(n) goede beruerlijc ende onberuerlijc chise rente(n) erfpachte(n)/
als hij heeft oft hem vallen selen inden lande van brabant oft elde(r)/
te wat plaetsen dat hij [die] uutstaende heeft ende men hem die sculdich/
is oft namaels wesen sal in e(n)niger manieren te verware(n) te mane(n)/
teysscen op te buere(n) en(de) tontfangen tege(n) oft aen wat p(er)sone(n) oft oec/
tot wat plaetsen dat dat zijn mach dair voe(r) pande(n) te daghe(n)/
te beleyden rasteme(n)te te doen leggen die met rechte texeq(ue)re(n)/
te v(er)volgen en(de) te vordere(n) na costume en(de) gewoente vande(n) plaetse(n)/
dair dat behoire(n) oft behoeve(n) soude moegen Ende op dats noot/
gebuerde voir alle richte(re)n gheestelijc en(de) weerlijc met rechte/
te v(er)antwerden te bescudden te bedinge(n) die te wynne(n) en(de) te/
verliesen Composicie ende mynlike yffeni(n)ge d(aer) af te maken de(n)/
sculders van dat de voirs(creven) jacop ontfangen sal te quiteren en(de)/
volcome(n) quitan(cie) d(aer) af te gheven donberuerlike goede des voirs(creven)/
h(er) robbrechts te hantplichte(n) te v(er)pachten te v(er)huere(n) en(de) met/
jaerschare(n) uut te gheven Ende voirtane generalijc ende/
specialijc d(aer) inne te doene en(de) te vorde(re)n alles des bij de(n) voirs(creven)/
jacoppe(n) oft hij telker plaetsen jegewoirdich en(de) voir oege(n) ware/
dair inne gedaen oft gevordert soude moege(n) worden p(ro)mitt(ens) ratu(m)/
renu(n)c(ians) et q(uod) p(ro)cur(ator) faciet (com)putu(m) et ass(erti)[o(n)e] de fac(ul)t(atis) et recept(oribus) m(ar)tii xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick