SAL7358, Act: R°200.1-R°202.1 (425 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°200.1-R°202.1  
Act
Date: 1465-04-24
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-29 by Dominique Van Daele
Alsoe vranc willemair en(de) jan ouderogghe inde(n) name van hen en(de) hue(re)n/
medegesellen ind(en) officien rintmeest(er)s vand(er) stad onlanx leden hebben doen/
daigen en(de) versueken te comen in rechte voir borg(er)meest(er)s scepen(en) ende/
raid der stad va(n) loven(e) wout(er)en vync ingebo(r)en poirte(r) vander stad derf/
gename(n) wilen hubrechts van berthem en(de) arnts de vos en(de) de weduwe/
henrix wile(n) va(n) schore oic poirt(er)s d(er) selver stad Ald(aer) de vors(creven) rint/
meest(er)s opdede(n) dat de vors(creven) wout(er) wilen hubrecht arnd en(de) henric/
in tiden voirleden nae dat sij vand(en) jonche(r) van riverscheit geranso(n)/
neert en(de) geschadt hadden geweest elc van hen op seke(re) so(m)men gelts/
die tsamen gedroeghen xxii[c] en(de) twintich rinscher guld(en) tselve hue(r)/
rantsoen vander stad gemeynen goeden hadden gehadt uut den wissele/
vand(er) stad en(de) hen d(aer) mede geloift geloft sonder dair af der stad e(n)nige/
restitucie gedaen te hebben oft doen hebben welke so(m)me de voirscr(even)/
rintmeest(er)s versochte(n) vanden vors(creven) wout(ere)n en(de) sijne(n) medeplege(re)n wed(er)/
te hebben om die in profite vander stad gemeyne(n) orboe(r) dair toe zij/
van eets weghen verbonden waren bekeert te werdden en(de) dat de/
voirs(creven) p(er)sone de vors(creven) so(m)me alsoe vander stad goeden hadden gehadt/
dair af p(rese)nteerden zij alsulken bewijs te doene met auctentijken reg(ist)ren/
en(de) and(er)s dat hem dat in rechte genoech soude wesen Op dwelc de/
voirs(creven) erfgename(n) hubrechts en(de) arnts voirs(creven) en(de) desgelix de vors(creven) weduwe/
arnts de vos bij hue(re)n procur(eur) antweerden dat sij hen van dien teghen/
de voirs(creven) rintmeest(er)s voe(r) de vors(creven) wethoude(re)n v(er)antweerden wouden/
aennemen(de) tgherichte ald(aer) om dat te doene teene(n) ande(re)n daige die/
zij d(aer) toe begheerden en(de) die hen bij appointeme(n)te vander stad geoirdi/
neert w(er)t En(de) de vors(creven) wout(er) seyde dat hem ongenuechlijc wae(r) van/
dier saken te ho(r)en gemerct dat hij d(aer) o(m)me aen sijne(n) live va(n) wegen/
des vors(creven) va(n) riverscheit g(ro)te tormente(n) hadde gelede(n) en(de) ten ynde/
vand(en) vors(creven) so(m)men op duysent rinscher gul(den) geschadt geweest dair/
hij oft sijn vader in diens plicht dat hij doen t(er) tijt was den vors(creven)/
van riverscheyt genoech hadden gedaen ind(er) stad van tricht en(de) dair/
af quitan(cie) genome(n) nyetmyn decline(ren)de de selve wout(er) vande(n) gerichte
//
vander stad seyde dat hij wae(r) raid ons liefs gened(ichs) he(re)n officier ende/
rintmeest(er) desselfs [en(de)] ons gened(ichs) he(re)n van charloes meynen(de) mits dien/
en(de) ande(re)n reden(en) dat hij vand(en) vors(creven) saken sculdich ware te rechte/
te staene voer de(n) selve(n) ons(en) gened(ichen) he(re) oft sijne(n) raide Aldair/
hij p(resen)teerde te come(n) tegen de vors(creven) rintmeest(er)s tegen dwelc de/
vors(creven) rintmeest(er)s repliceerd(en) en(de) seyde(n) bij diverse(n) reden(en) dat de/
sake voir tgerichte van der stad blive(n) soude en(de) sculdich ware te/
blive(n) versueken(de) soe v(er)re de vors(creven) wout(er) ald(aer) op hue(re)n eysch/
nyet en antw(er)de dat hen hue(re)n eysch aengewijst soude/
wordden vand(en) vors(creven) duysent r(insch) gul(den) En(de) om dat alsoe/
de sake bleef hangen(de) en(de) de vors(creven) rintmeest(er)s den vors(creven) wout(ere)n om/
totten rechte te comen deden arreste(re)n mitten dyene(r) mijns gened(ichs)/
he(re)n heeft de vors(creven) wout(er) geclaert sijnde mits borchtochte(n) va(n)/
voird(er) te come(n) te loeven(e) inder vroente(n) hier o(m)me zeke(r) supplicacie(n)/
en(de) clachte(n) tege(n) de stad en(de) de vors(creven) rintmeest(er)s overgegeven aen/
yerst aen ons(en) gened(ichen) he(re) van charloes en(de) oic nae voe(r) de he(re)n can/
cell(ie)r en(de) raide van brabant Te dien ynde dat hij soude moige(n) come(n)/
tot ontslaige oft slakingen d(er) vors(creven) saken vanden rastemente/
te loven(e) op hem voldaen gedaen en(de) pleghen d(aer) af rechts voer/
de vors(creven) he(re)n cancell(ie)r en(de) raide op welc versuec de stad be/
screven sijnde hue(r) gep gedeput(er)de gesond(en) heeft voer de voirscr(even)/
he(re)n wederleggen(de) tvoirtsetten des vors(creven) wout(er)s alse de ghene die/
van eets weghen sculdich sijn de jurisdictie vander stad rechte/
te besorghen en(de) versueken(en) dbelet gedaen beyde den rintmeest(er)s/
als p(ar)tie en(de) den wethouders als richt(er)s inder saken afgedaen te heb/
werdde(n) en(de) de sake versond(en) te werdden voer de vors(creven) wethoude(re)n/
van loeven(e) bij diversen reden(en) d(aer) toe geallig(er)t D(aer) op de vorscr(even)/
he(re)n cancell(ie)r en(de) raide van ons gened(ichs) he(re)n weghen hebben v(er)socht/
ge appointem(en)te gedaen ind(er) vuegen also dat blijct bijd(en) acten/
aucte(n)tijc d(aer) af gegev(en) uute(n) reg(ist)ren vand(er) cancelrien en(de) geteke(n)t/
bij meest(er) ja(n)ne scoep sec(re)tar(is) ons gened(ichs) he(re)n vand(er) welk(er) de
//
tenue(r) h(ier) na volcht va(n) woirde te woirde Comp(ar)e(re)nde voir mijne/
he(re)n die cancell(ie)r en(de) raitslude(n) mijns gened(ichs) he(re)n tshertoge(n) geordineert/
in brab(ant) de gedeput(er)de d(er) stad va(n) loven(e) opdoen(de) en(de) (con)clude(re)nde mits/
diverse(n) reden(en) dat die sake vand(en) rechtvorderinge(n) die de rintmeest(er)s/
d(er) stad va(n) lov(en) onlanx begonst hebbe(n) te doen(e) mette(n) rechte d(er) selv(er) stad/
tege(n) wout(ere)n vync sculdich wa(r)e te blive(n) en(de) versonden te wordde(n) te(n)/
gerichte en(de) voir de wethoude(re)n ald(aer) en(de) datr alsulke(r) belet afgestelt/
wordde als hen va(n) m(ijns) gened(ichs) he(re)n wege(n) d(aer) inne gedaen we(r) ten v(er)suck/
v(er)volge des vors(creven) wout(er)s bij reden(en) dat hij raid we(r) en(de) offici(er) mijns/
vors(creven) gened(ichs) he(re)n en(de) dat oic inde vors(creven) sake vande(n) v(er)volge der/
vors(creven) rintmeest(er)s de wethoud(er)s va(n) lov(en) mit hen p(ar)tie wen wae(re)n en(de)/
also en(de) mits ande(re)n reden(en) gheen behoirlike richt(er)s mair we(r) die/
sake sculdich bericht te wordde(n) bij m(ijn) vors(creven) he(re)n alsoe die vors(creven) wout(er)/
dat allet in eend(er) supplicacie(n) geseecht en(de) geallig(er)t hadde etc(etera)/
Den vors(creven) wout(ere)n vync om sijn vors(creven) v(er)volcht in mate(n) vorscr(even)/
voir m(ijn) vors(creven) he(re)n gedaen te acht(er)volgen en(de) den vors(creven) va(n) lov(en)/
op huer voirneme(n) t(er) (contra)rien te antwerd(en) behoirlic gedaicht en(de)/
geroepe(n) sijnde en(de) nyet (com)p(ar)e(re)nde den vors(creven) gedeput(er)d(en) accuse(re)nde/
zijne (con)tumacie en(de) bege(re)nde hen hue(r) vors(creven) (con)clusie aengeweese(n)/
te wordde(n) Hebbe(n) m(ijn) vors(creven) he(re)n yerst rijpelijc gelet op de/
reden(en) bide(n) vors(creven) gedeput(er)d(en) geallig(er)t t(er) (conta)rien vand(en) voirnemen(en)/
en(de) allegacie(n) des vors(creven) wout(er)s vync d(aer) inder vors(creven) sijnder/
supplicacie(n) mencie af es gemaict en(de) aensiende oic sijn vors(creven)/
(con)tu(m)acie afgedaen en(de) afgestelt alsulke(n) belet als va(n) m(ijns) vors(creven)/
gened(ichs) he(re)n wegen den vors(creven) rintmeest(er)s en(de) wethoude(re)n va(n) lov(en)/
soe elke(r) dat aengaet gedaen es geweest ind(er) vorderinghe(n)/
en(de) kinness(en) d(er) vors(creven) sake om mett(er) selv(er) vorderinge(n) en(de) kinness(en)/
bijde(n) vors(creven) rintm(eeste)rs en(de) wethoude(re)n te p(ro)cede(re)n also behoe(re)n sal en(de)/
gelic(er) oft va(n) m(ijns) vors(creven) gened(ichs) he(re)n wege(n) gheen beveel gedaen/
en we(r) geweest ter (contra)cien d Gedaen ind(er) raitcame(re)n va(n) brab(ant)
//
xx daige in april xiiii[c] lxv jair my d(aer) bij sijnde scoep/
Nae den welke(n) de vors(creven) rintm(eeste)rs wed(er) and(er)werf comen/
sijn tegen den vors(creven) wout(ere)n voir de vors(creven) wethouderen/
versueken(de) soe v(er)re de selve wout(er) tege(n) hue(re)n eysch nyet/
en v(er)antweerde dat hen hue(r) v(er)suec en(de) (con)clusie aen/
gewijst soude wordd(en) welke wout(er) alnoch niet ge/
aentweert en heeft seggen(de) dat hij voir de vors(creven) he(re)n/
cancell(ie)r en(de) raid niet geroepen noch gehoirt en hadde/
geweest meynen(de) noch als vo(r)e dat die sake vanden/
p(ri)ncipalen voir ons g vors(creven) gened(ichs) he(re)n raide behoe(re)n/
soude bove(n) dien nochta(n) dat hem de selve actie geteke(n)t/
gelese(n) wert en(de) geexhibeert Alsoe dat mits dese(n) de vors(creven)/
wethoud(er)s appointeerd(en) voir recht soe v(er)re de vors(creven) wouter/
hem niet en v(er)antweerde datme(n) aenho(r)en soude dbescheit en(de)/
dbewijs vand(er) saken dat de vors(creven) rintmeest(er)s bijgeleecht/
hadde(n) en(de) d(aer)entind(en) ind(er) saken p(ro)cede(re)n alsoe behoe(re)n soude en(de)/
als beyde de vors(creven) p(ar)tien op hede(n) wed(er) come(n) sijn voir de/
vors(creven) wethoude(re)n aldair de vors(creven) rintmeest(er)s derde werve(n)/
versochte(n) voirt te moige(n) varen met rechte Den vors(creven)wout(ere)n/
dat aenho(r)ende en(de) op tprincipael seggen(de) dat hij den/
rintmeest(er)s die scult ontkinde en(de) hen niet geloift en hadde/
en(de) totter saken niet meer seggen en woude dan hij vo(r)e/
d(aer) af geseecht hadde Soe heeft de raid vander/
stad aengehoirt dbesceyt en(de) dbewijs d(er) vors(creven) saken beyde/
van auctentijken gesc(ri)ften reg(ist)ren vand(er) stad en(de) anders ten/
uut(er)sten inden vollen raide te vo(r)en rijpelic d(aer) op gelet/
get(er)mineert gewijst en(de) uutgesproken voir recht dat/
wout(er) vync vors(creven) navolgen(de) sijnd(er) vors(creven) kinness(en) vand(er)/
so(m)men gehouden sijn sal den rintmeest(er)s vand(er) stat ter/
stad behoif op te leggen en(de) te betalen de vors(creven) duysent
//
rinsche tstuc te xix st(uvers) Behoudelijc dien soe wes hij bij/
gebringen oft bewijsen can dat der stad van dier so(m)men wed(er)/
te p(ro)fite oft afslage es gecomen en(de) alsoe dat den raide vand(er)/
stad genoech zij en(de) binne(n) xl daigen naistcomen(de) dat hem/
dat in dier so(m)men sal dyene(n) en(de) te bate(n) comen P(rese)ntib(us)/
in pleno (con)silio d(omi)no jacobo ex lyemi(n)gen et joh(ann)e m(er)cels/
burg(imagist)[ris] do(micel)[lo] d(omin)o de meld(er)t ludo(vi)[co] roelofs judoco/
absoloens joh(ann)e de colonia qui(n)tino coucker(oul) et andrea naus(nijdere)/
scab(in)is nycholao kersmake(re) lud(ovico) roela(n)ts joh(ann)e de oppe(n)dorp/
walt(er)o vand(en) tymple mychaele absoloe(n)s mychaele swerte(re)/
daniele boxhore(n) joh(ann)e de beerge goessui(n)o tijbe pet(r)[o] de most/
jacobo de v(er)trike judoco beyart (con)siliariis opidi lovan(iensis) ap(ri)lis/
xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick