SAL7358, Act: R°247.1-R°248.1 (511 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°247.1-R°248.1  
Act
Date: 1465-08-18
LanguageNederlands

Transcription

2019-08-17 by Dominique Van Daele
Wij lodewijc roelofs joes absoloens jan pynnoc jan van/
coelen(en) quinten couck(eroul) ende andries de nausnyde(re) scepen(en)/
van loeven(en) doen cond eene(n) yegelike(n) dat ov(er)mits zeke(r)/
gescille dat was tusscen art bone legwerke(r) ende magriete/
colfs dochter willems wilen colve die opte(n) xviii[ten] dach/
der maent van novembri lestleden met scepen(en) brieve(n) va(n)/
loeven(en) vercregen jegen jouffr(ouwe) magrieten colve wettige/
dochter henricx wilen colve weduwe jans wilen van rode/
de helicht van allen den goeden ende renten hier nae/
gespecificeert die toe te behoiren plaghen henricke wilen/
colve en(de) magrieten wilen zijnen wive vader ende moeder/
der selver jouffr(ouwe) magrieten in deen zijde en(de) der selver/
jouffr(ouwe) magrieten colfs die hue(r) bij testamente ende utersten/
wille van hueren ouders vermat met woutere(n) colve hue(re)n/
wettigen brueder buten lants nu zijnde erfgename te wese(n)/
van allen den erfgoedenen en(de) renten die achter de(n) selven/
hueren ouders waren gebleve(n) in dien dat de voirs(creven) gehuyssce/
aert bone en(de) zijn wijf te div(er)sen stonden voir wet van rechts/
wegen ende dagelijcx soe lange soe meer v(er)sochten vand(er) voirs(creven)/
huerd(er) gecochter helicht der goeden en(de) rinten voirs(creven) die vast/
vele sustentacien ende rep(ar)acien behoefden sceydinge ende dey/
linge te hebben jegen de(n) voirs(creven) jouffr(ouwe) magriete weduwe/
voirs(creven) die hue(r) vermat oft de voirs(creven) wouter aflivich/
worde sonder wettich oir oft buyten te des(er) tijt worden/
ware dat dair na begrijp vanden voirs(creven) testam(en)te huerre/
ouders zij vander porcien en(de) helicht des selfs wouters/
recht erfwijf ware ende dat die op hue(r) ware gecomen/
op dat zijs na recht mechtich ware Oft in gebreke va(n)/
dien want de voirs(creven) wouter buten la(n)ts is ende lange ge/
weest heeft dat hen de deylinge ende sceydinge mochte/
gebueren metten rechte ende dat de hee(r) inde stad vande(n)/
voirs(creven) woute(re)n deylde dair jege(n) de voirs(creven) [jouff(rouwe)] magriete hue(r)/
niet en oppon(er)de mair was te vreden dat de voirs(creven) dey/
linge met rechte soude gescien Soe zijn desen acht(er)volgen(de)/
ende bij ordinancie(n) vanden rechte de goed en(de) erfrinte(n) voirg(eruert)/
met sulken condicie(n) en(de) lasten als dair toehoiren en(de) gevueght/
zijn gegeven in handen der stad gesworen meesters en(de) ande(re)n die/
hen van sulke(n) sake(n) v(er)staen moege(n) die na rippe(n) raet en(de) delib(er)acie
//
hier inne genomen dair af hebben gemaect twee porcie(n) oft/
deilinge(n) en(de) die gebracht zijnde voir den meye(r) van loeven(en)/
inde(n) name vande(n) hee(r) te(n) bij wesen(de) en(de) believe(n) vande(n) voirs(creven) ge/
huysscen en(de) jouff(rouwe) magriete(n) Soe zijn den meye(r) van loeven(en) als/
he(r) inde stad stad vande(n) voirs(creven) woute(re)n afhendich zijnde en(de) der/
voirs(creven) [jouff(rouwe)] mag(rie)te(n) alsoe v(er)re alst hue(r) mocht aengaen voir ons bij/
dueghdeliken lote gevallen en(de) gebleve(n) de goede en(de) rente(n) hier/
na verclaert Inden yersten de ca(m)me geheten de craye met hue(re)n/
toebehoirte(n) gelegen inde steenstrate op den co(m)mer en(de) last van/
drie rijnsche guld(en) drie leeuwe en(de) xv stuv(er)s erfliker rinte(n) die/
dair uut gaen It(em) twee huyse metten toebehoirte(n) dair naest/
gelegen op den last van eenen leeu twee cap(uynen) x pl(a)c(ken) min iiii/
miten dair uutgaende Item een vierdel wijngarts gelegen/
opden roesselberch op den last van eene(n) vierdel wijns dair/
uut gaende Item de helicht vanden wijngarde gelege(n) op de/
calchove(n)strate op de helicht van twee vierdel wijns die uut/
den geheelen wijng(ar)de gaen It(em) deen stuc wijngarts gelege(n) op/
den borrewech mette(n) dofhuyse dair op staende te wete(n) tstuck op/
de zijde ten borreweghe weert ende beneden uutcomende neven/
tdofhuys voirs(creven) en(de) dit stuc sal jaerlijcx drage(n) en(de) betalen de/
helicht vanden twee crone(n) en(de) xvi stuv(er)s die jaerlijcx uut/
beyde de(n) voirs(creven) stucken gaen Item sal noch des(er) deylinge(n) toebehoire(n)/
den erfchijs hier na bescreve(n) Inden yerste(n) op een huys mette(n) toe/
behoirte(n) gelege(n) inde steenstrate naest den valke xiiii cap(uynen) It(em)/
op de p(er)sse inde ridderstrate met huyse en(de) hove dair toebehoiren(de)/
vijf rijnsce gulden(en) in goude It(em) op de ca(m)me gehete(n) de(n) wijngart/
gelegen op de marct te loeven(en) drie rijd(er)s in goude en(de) twee stuv(er)s/
Ende den voirs(creven) arde bone en(de) zijne(n) wive zijn gevallen ende/
gebleve(n) in deilinge(n) die goede ende rinte(n) h(ier) na genoemt met/
(con)dicien als voe(r) genoopt wert Inden yersten de grote sy(m)me en(de)/
dachterste sy(m)me met huere(n) toebehoirten op den last vande(n)/
vii cronen twee peters xxviii stuv(er)s en(de) xvi g(r)[o]te die/
uuten selven ii erven gaen It(em) de cleyn symme met/
huere(n) toebehoirten opden last van ii crone(n) v pl(a)c(ken)/
die daer uut gaen It(em) die p(er)sse inden wyerinc met/
hueren toebehoirte(n) op den last van i cronen en(de) v pl(a)c(ken)/
die dair uut gaen It(em) de helicht vanden wijngarde/
gelegen op de calchovestrate Te weten de helicht die/
gelegen is ter wijngaertporten aen op de helicht van/
den twee vierdele wijns die uute(n) geheelen wijngarde/
gaen It(em) vand(er) ii stucken wijng(ar)ts gelege(n) opte(n) borrewech
//
hebben zij gesedt voir een deel deen stuck te wete(n) den/
berch die aende vesten comt hem streckende tot ind(en) bodem/
vander selver vesten tot den ii palen aldair staende/
ende desen berch sal hebben en(de) tewige(n) dagen en(de) behoude(n)/
zijnen uutgange op dov(er)ste ynde vande(n) ande(re)n stucke/
wijng(ar)ts tot inden borrewech toe Ende de(n) selve(n) berch/
sal jaerlijckx dragen en(de) betalen de helicht vande(n) twee/
crone(n) en(de) de helicht vanden xvi stuv(er)s die jaerlijcx/
uut beyden stucken gaen It(em) sal noch des(er) deylingen/
toebehoire(n) den erfchijs h(ier) na bescr(even) It(em) op de lylie/
inde steenstrate xxx oude grote It(em) op ingelant xxiiii/
oude gr(ote) i cap(uyn) It(em) op willems van welle huys [op de(n) hoeck vander wyeringe inede steenstrate] eene(n)/
r(insche) gulden(en) in goude It(em) op den salm op de veem(er)ct eene(n)/
halve(n) torre gevalueert op xii stuv(er)s It(em) opde(n) hornic/
vanden borreweghe acht cap(uynen) It(em) inde dorpstrate op ii/
huyse naest der lilyen i(½) rijdre in goude It(em) [op tvercke(n)] inde cort/
strate vier cronen It(em) op her willems goede vand(er)/
beke i ame wijns It(em) op de weduwe van langrode/
een halve ame wijns It(em) op huys en(de) hof inde bout(er)she(m)/
strate i gulden(en) rijd(er) It(em) op zeke(r) goede jans zedele(re)/
eene(n) guld(en) peter It(em) sal [es] vorwerde zijn als van/
alsulken xiiii r(insche) guld(en) erflijc dair mede de voirs(creven) goede/
van beyden deylingen oft dmeeste deel der selver/
verbonden staen ende zijn belast bove(n) de laste voirs(creven)/
dat beyde de gedeelte(n) die jaerlijcx te(n) behoirliken/
tijden te gelike ghelden dragen en(de) betalen selen/
te weten elck gedeelte seven rijnsche gulden(en) d(aer) af/
Ende voir tgenoech doen ende dontheffen van dien selen/
beyde de selve gedeelte tot ewigen dagen elc des and(er)s/
onderpant zijn ende blive(n) ende dair voir met rechte/
v(er)onderpant ende v(er)oblig(er)t zijn gelijc na recht behoire(n) sal/
It(em) oft uute(n) voirs(creven) goeden meer co(m)mers bevonde(n) worde/
dan voirs(creven) steet dien meer co(m)mer sele(n) p(ar)tie(n) te gelike/
dragen ende betalen It(em) als vanden wijng(ar)de gelege(n)/
op den borrewech is vorwerde dat den berch den vrede/
houde(n) sal gelijc dat bepaelt is It(em) is noch bevorw(er)t/
verlore enich vande(n) voirs(creven) gedeelten yet van/
zijnre deylingen met rechte dat he(m) dander porcye/
dat half oprichten sal cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) dempto meldert/
augusti xviii a(nn)[o] lxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-16 by Agata Dierick