SAL7359, Act: R°188.4-V°188.1 (337 of 355)
Search Act
previous | next
Act R°188.4-V°188.1  
Act
Date: 1466-06-16

Transcription

2020-06-26 by kristiaan magnus
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren selen sien oft hoiren lesen/
burg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raet d(er) stad va(n) loeven(e) saluit doen/
cond en(de) laten weten dat op den dach datu(m) van dese(n) voir ons/
comen zijn in p(ro)pren p(er)sone colart de molinet sone wilen/
colart ende marie goethee(re) zijn wijff wettige dochter gielijs wile(n)/
goethee(re) en(de) hebben geconstituert gesedt volcome(n) macht p(ro)curacie/
en(de) auct(ori)teit gegeve(n) sond(er) e(n)nich wed(er)roepen yngelbrecht goethe(re) diene(re)/
d(er) stad van loeven(e) voirs(creven) wettich brueder d(er) voirs(creven) marie(n) Alle en(de) yeg(ewelke)
//
alsulke(n) saken questie(n) ende gescillen alse de vors(creven) gehuyssce(n) uutstaen(de)/
hebbe(n) oft naemaels hebbe(n) soude(n) moege(n) jegen wat p(er)sone(n) oft voir/
wat gerichte gheestelijc oft weerlijc dat dat zijn oft gescien/
mochte Alle hue(re) jaerguld(en) opcomi(n)ge(n) rechte(n) pachte(n) sculde(n) en(de)/
v(er)valle(n) verschene(n) ende te v(er)schijne(n) Te mane(n) teyssce(n) opte buere(n)/
en(de) tontfange(n) dair voe(r) te daghe(n) te pande(n) te beleyde(n) rastem(en)te/
te doen leggen alsoe dat behoire(n) en(de) behoeve(n) sal moege(n) die met/
rechte te v(er)volge(n) texeq(ue)re(n) en(de) te vorde(re)n Ende ofts noot ge/
boirdt voir alle richtere(n) gheestelijc en(de) weerlijc des voirs(creven) steet/
met rechte te (con)testere(n) te declinere(n) texcipie(re)n te reco(n)veniere(n)/
te v(er)antwerde(n) te bescudde(n) te bedingen alle gescrifte(n) en(de) libelle(n) d(aer)/
toe dienen(de) ov(er) te geven(e) en(de) te neme(n) te replice(re)n te duplice(re)n/
alsoe wel int p(ri)ncipael als int accesseur alsoe dicke en(de) menich/
werve(n) als dat te doen sal zijn Die getuge(n) met rechte te/
versueken bedwonge(n) te werde(n) tot huerre deposicie(n) die te/
leyde(n) der wed(er)p(ar)tie(n) getuge(n) te zien zwere(n) die te batteren/
hue(re) depositie(n) te wed(er)legge(n) also dicke en(de) menichwerven/
alst behoeve(n) sal des vorscr(even) steet en(de) al des d(aer)aen cleve(n)/
mach te wy(n)ne(n) te verliesen bij beroepe oft appellacie(n) te moege(n)/
v(er)volge(n) vo(n)nisse(n) int(er)locutoire en(de) diffinitive d(aer)af te verwachte(n)/
tgewijsde te v(er)volge(n) en(de) te doen exequere(n) composicie en(de) myn/
like yffeni(n)ge va(n) des voirs(creven) steet ut in 3[o] folio p(re)ce(den)[ti] salvo q(uo)d de/
p(re)cept(is) et levat(is) faciet ad mo(nitionem) (com)putu(m) et ass(ignati)[o(n)e(m)] junii xvi
ContributorsChris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-01 by kristiaan magnus