SAL7360, Act: R°158.1-V°158.1 (340 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°158.1-V°158.1  
Act
Date: 1467-01-28

Transcription

2019-01-28 by myriam bols
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren selen sien oft hoire(n) lesen en(de) bezund(er)/
burg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raet der stad van loeven(en) saluit doen/
te weten dat op den dach datum van desen voir ons come(n) is in p(ro)pren/
p(er)sone jouffr(ouwe) marie del chiese weduwe arts wilen van graven ende/
heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auc(rori)teyt geg(even)/
sonder e(n)nich wed(er)roepen janne van udekem nu t(er)tijt meye(r) te meldert/
alle alsulken saken questie(n) en(de) gescillen alse de voirs(creven) jouffr(ouwe) marie/
uutstaende heeft oft namaels hebben soude moegen voir wat gericht/
gheestlijc oft weerlijc dat dat zijn oft gescien soude moegen/
Alle der voirs(creven) marie(n) jaergulden opcominge(n) ende vervallen/
goede beruerlijc en(de) onberuerlijc chisen rente(n) erfpachte(n) als de voirs(creven)/
jouffr(ouwe) marie heeft oft namaels vallen selen inde(n) lande va(n) braba(n)t/
oft elde(r) te wat plaetsen dat de selve jouffr(ouwe) die uutstaen(de) heeft/
en(de) men hue(r) sculdich is oft namaels sculdich wesen sal in/
e(n)niger manieren Te verware(n) te mane(n) teysscen op te bue(re)n/
ende tontfangen tegen oft aen wat p(er)sone dat dat zijn mach/
dair voe(r) te panden te daghen te beleyden rasteme(n)te te doen/
leggen die met rechte texeq(ue)ren te v(er)volgen en(de) te vorde(re)n alle/
scepen(en) brieve met rechte te vo(n)nissen en(de) vorderinge va(n) rechte/
dair af te neme(n) en(de) te doene na costume gewoente(n) en(de) usagie(n)/
vanden plaetsen dair dat behoire(n) sal oft behoeve(n) soude moege(n)/
Ende ofts noot geboirde voir alle richte(re)n gheestelijc en(de) w(eer)lijc/
met rechte zijn [hue(r)] sake(n) te (con)teste(re)n te declinere(n) texcipieren te/
reco(n)veniere(n) te verantwerde(n) te bescudden te bedingen alle/
gescrifte(n) en(de) libellen ov(er) te geven en(de) te neme(n) te replice(re)n te/
duplice(re)n (et)c(etera) alsoe wel int p(ri)ncipael als int accessoir alsoe dic/
wile en(de) menichwerve(n) als des te doen sal sijn getugen met/
rechte te versueken bedwonge(n) te werden tot huerre depo/
sicie(n) die te leyde(n) der wed(er)p(ar)tie(n) getuge(n) te zien zweren/
die te battere(n) hue(r) deposicien te wederlegge(n) also dicwile/
ende menichwerve(n) als dat behoire(n) en(de) behoeve(n) sal Allet/
des voirscr(even) steet alsoe wel donberuerlike goede chise rente(n)/
pachte(n) voirg(eruert) als anders met rechte te wy(n)ne(n) te v(er)liesen de/
sake(n) bij beroepe oft appellacie(n) te moege(n) vervolge(n) de vo(n)nisse/
van dien en(de) allen andere(n) der voirs(creven) jouffr(ouwe) marie(n) (con)stitucie(n)/
aengaende alsoe wel int(er)locutoire als diffinitive te v(er)wachte(n)
//
tgewijsde te vervolgen en(de) te doen exeq(ue)ren composicie/
en(de) mynlike yffeni(n)ge van al des voirscr(even) is te make(n) den/
sculders van des hij ontfange(n) sal te quitere(n) en(de) volcome(n)/
quitan(cie) dair af te geve(n) En(de) voirt alle der voirs(creven) jouffr(ouwe)/
marie(n) goede beruerlijc en(de) onber(uerlijc) chijse(n) rinte(n) en(de) pachte(n)/
hoedanich die zijn in al oft in deele te v(er)pachte(n) te hant/
plichte(n) te v(er)huere(n) en(de) met jaerscare(n) uut te geven(e) en(de) allet/
te(n) meeste(n) orboe(r) en(de) p(ro)ffite der selver goede en(de) dair af alle/
behoirlike en(de) behoeflike vestich(eiden) en(de) zekerheyde(n) te doene/
Ende voirtane generalijc en(de) specialijc d(air) inne te doen en(de)/
te vorde(re)n allet des de voirs(creven) jouffr(ouwe) marie doen en(de) vorde(re)n/
soude moege(n) waert dat zij telker tijt en(de) plaetsen jeg(enwordich) en(de)/
voir oege(n) ware(n) Gelovende voir ons in goede(n) trouwe(n) de/
voirs(creven) jouffr(ouwe) marie op de verbintenisse van alle(n) hue(re)n goede(n)/
jeg(enwordich) ende toecomen(de) v(er)crege(n) en(de) te v(er)crigen(e) beruerlijc ende/
onber(uerlijc) hoedanich die zijn wair die belege(n) zijn oft bevond(en)/
sele(n) moege(n) werden goet vast gestentich onv(er)brekelijc ende/
van weerde(n) te houden tot ewige(n) daghe(n) allet des bij/
de(n) voirs(creven) p(ro)cur(eur) in des voirscr(even) steet e(n)nichssins gedaen/
gep(ro)cureert en(de) gevordert sal werden Des torconde hebbe(n)/
wij de(n) zeghel ten saken d(er) selver stad h(ier) aen doen hange(n)/
januar(ii) xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt