SAL7360, Act: R°269.1-V°269.1 (579 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°269.1-V°269.1  
Act
Date: 1467-05-06

Transcription

2019-05-22 by myriam bols
It(em) om dat jan van wynghe vleeschouwe(r) voirmaels int jair xiiii[c]/
xxxvi xviii daghe in mey cocht ende gecreech met loven(sche) br(ieven)/
op zeke(re) goede te nederhespen gelegen janne wijle(n) m(er)tens toebehoiren(de)/
vier loven(sche) pet(er)s tsjaers erfrenten ende hij de br(ieven) van desen nae/
de doot zijns wijfs ghemist heeft niet weten(de) wair hem die(n)/
ontdoelt oft ontkeert mochten wese(n) daer af tprotokol in deser/
came(re)n steet opden datu(m) voirs(creven) den rade vander stadt v(er)socht/
heeft te vele stonden datme(n) hem reformacie der voirs(creven) brieve(n)/
doen soude gemerct dat hij die versuemelijck hadde verlore(n) en(de)/
de voirs(creven) rente altijd gehave(n) totten tween lesten payme(n)ten hem/
vander selver renten verschene(n) ende de stadt op hede(n) h(ier) o(m)me/
voir hue(r) bescr(even) heeft m(er)ten m(er)tens die de(n) meeste(n)deel vanden/
onderpanden der selver renten besidt hem versueken(de) dat hij/
den voirs(creven) janne van wynghe betalinge zijnre voirs(creven) renten/
doen soude alsoe hij een lange wile van jae(re)n hadde gedaen/
Soe eest dat op heden bijden rade vander stadt met volle(n)/
gevolghe overdragen ende get(er)mineert is nae dat de voirs(creven)/
m(er)ten kynde dat hij hielde den meeste(n)deel d(er) voirs(creven) ond(er)pande/
ende dat hij oec de voirs(creven) rente vele jae(re)n ende alsoe lange/
hij die onderpande hadde gehoude(n) den voirs(creven) janne die hadde/
betaelt ende niet en alligeerde e(n)nige quitinge d(air)af gedae(n) te/
zijne ende de rente tot gheenre quitinge(n) en steet soe v(er)re/
de voirs(creven) jan van wynche den eedt dade dat de voirs(creven) br(ieven)/
hem versuemelijck oft met opsette ontkeert oft onghereedt gemaect/
waren ende datter gheen argelist in en scuylde Welke(n) eedt/
hij volcomelijck dede dat men hem dan de br(ieven) vand(er) voirscr(even)/
renten reforme(re)n soude uuyten protocolle ende dat die dan/
altijt onder de wet soude(n) blive(n) behalve(n) hem zijne(n) behulpe/
van rechte dair mede om In gevalle oft de oude br(ieven) namaels/
vonden worden ende voir oge(n) quame(n) datme(n) dan die ge(re)formeert/
te nyeute doe(n) soude Ende hier op betaelde de voirs(creven) m(er)ten/
m(er)tens den voirs(creven) ja(n)ne van wynghe de rente lestwerf gevalle(n)/
en(de) vande(n) ande(re)n jae(re)n die de(n) voirs(creven) ja(n)ne gebrake(n) d(air)af beteech/
hij de(n) voirs(creven) m(er)ten dat he(m) de selve m(er)ten toesegge(n) en(de) geloofte
//
hadde gedaen dair jegen de selve m(er)ten zijne(n) eedt p(rese)nteerde/
te doene die hem de voirs(creven) jan ter begheerten vander wet/
verdroech Actum in pleno consilio maii sexta
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt