SAL7360, Act: R°296.1-V°296.1 (634 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°296.1-V°296.1  
Act
Date: 1467-06-13

Transcription

2019-06-23 by myriam bols
Het zijn comen in rechte inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(en) claes ma(m)bour in deen zijde ende jan offus in dande(re)/
aldair de voirs(creven) claes dede opdoen dat hij voirtijts mits/
eend(er) t(er)minacien tusscen hem en(de) den vors(creven) off(us) geloepen viii/
ap(ri)lis lestled(en) gehacht en(de) zee(r) ontamelijc gevangen gesete(n)/
hadde inder stat porte dair hij geweest was eenen/
zeke(re)n tijt tot zijne(n) grote(n) ongerieve Ende dair waest/
geboirt dat hij bij ave(n)tue(re)n uut(er) selver porte(n) en(de) gevancke/
niss(en) was gecome(n) ende vand(er) selver porte(n) xl voete ende/
meer dwelc hij met meer ande(re)n pointe(n) die hij hoopte/
voir he(m) te dyene(n) boot te thoene(n) Hoopte d(air)o(m)me al/
mocht sijn dat de ghene dien hadde te v(er)waren wed(er)/
uut sijns selfs auctoriteit in gevangenisse allindichlic/
hadde geleecht dat hij nochtan nad(er) stat recht alle d(er)/
aenticht des vors(creven) off(us) ongehoude(n) sijn en(de) blive(n) soude des/
hij hem tot vo(n)niss(en) van scepen(en) gedroech Dair op de/
selve offus hem v(er)antwerden(de) dede seggen dat waer/
was dat hij altijt hadde v(er)socht de t(er)minacie voe(r)ger(uert)/
vand(en) vors(creven) claese voldaen te hebben ende alse hij d(air)/
toe zund(er)linghe hadde hij zed(er) der selver t(er)minacien en(de)/
als die uutgesproke(n) was den vors(creven) claese ind(er) vroente(n)/
doen setten zunderlinge en(de) p(ri)ncipalijc voer twee pointe(n)/
die hem ind(er) selv(er) t(er)minacien toegewijst wae(re)n te wete(n)/
dand(er) point d(air) inne genoteert rue(re)nde vand(en) presten bide/
tvierde point rue(re)nde van xiii(½) mudde(n) core(n)s ee(n)s van/
acht(er)stellige(n) pachte meynen(de) dat hem die voldaen/
souden wordden Ende alse de selve claes d(air)voe(r) inde/
vroente xiiii daige en(de) meer hadde gesete(n) en(de) hem niet/
en voeghde tot voldoene seyde de vors(creven) off(us) dat hij
//
zoe vele v(er)worve(n) hadde aende stad dat hem d(er) stat porte/
op borchtocht was geconsenteert om den vors(creven) claese/
d(air) inne te setten tot hij de selve twee pointe(n) voldaen/
hadde ende al mocht zijn dat de selve claess oe/
vele v(er)worve(n) hadde aende stat dat hij wed(er) op sijns/
selfs cost inde vroente was gecomen en(de) hadde nu/
zeke(re) daige dair gesete(n) Soe meynde nochta(n) de voirs(creven)/
offus dat de vors(creven) claes gehoude(n) sijn soude de/
vors(creven) pointe(n) voirg(eruert) vand(en) vors(creven) t(er)minacie(n) hem te/
voldoene want van al tgene des hij voe(r) hadde/
v(er)haelt gedroech hij hem tott(er) kynness(en) vand(en) he(re)n/
scepen(en) en(de) ande(re)n vand(er) wet ofts behoefde die dair/
af te spreken wiste(n) Dair ten uut(er)sten na aensprake/
en(de) v(er)antwerde(n) van beyde vele allegacien va(n) beide(n)/
p(ar)tien en(de) vo(n)niss(en) int(er)locutoir h(ier) op gegeve(n) luttel/
tott(er) materien dienen(de) ten uut(er)sten gewijst was/
bij den vors(creven) he(re)n scepen(en) ter maniss(en) smeyers met/
dat de vors(creven) claes mo(m)boir gehouden sijn soude/
tot den voldoene vand(en) vors(creven) twee pointe(n) voe(r) geclaert/
en(de) ind(er) t(er)minacien begrepen P(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(in)is de(m)pto/
roelofs junii xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt