SAL7360, Act: V°132.6-R°133.1 (286 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°132.6-R°133.1  
Act
Date: 1466-12-31

Transcription

2019-01-16 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen lesen burg(er)/
meeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(en) saluyt doen cont/
en(de) te weten(e) dat opden dach van heden datum van desen voir
//
ons comen es in prope(re)n p(er)sone her jan cornet prieste(r) tot desen renu(n)/
cie(re)nde de vrijheit en(de) previlegien vander universiteit van loven(en) en(de)/
alle ande(re) vrijdicheiden ende heeft geconstitueert gesedt volcome(n)/
macht procuracie en(de) auctoriteit gegeven he(re)n janne vanden steene/
vanden p(re)dickeren orden(en) prieste(r) gerard(en) van baussele secretaris der/
stat van loven(en) gabriele hans en(de) jacopen truwant legwercke(r)/
oft den eenen van hen bringer des briefs Alle en(de) yegewelcke/
des vors(creven) her jans cornet saken questien en(de) gescille(n) als de selve/
her jan uutstaen(de) heeft oft namaels hebben zoude moghen/
voir wat gerichte gheestelijc oft weerlijc dat dat zij oft/
geschien soude mogen alle des vors(creven) her jans jargulde opco/
mingen en(de) vervallen goede beruerlic en(de) omberuerlic chijse/
renten erfpachten als hij heeft en(de) vallen sal inden lande van/
brabant oft elder te wat plaetsen hij die uutstaen(de) heeft en(de)/
men hem sculdich mach wezen in e(n)niger manie(re)n Te verwae(re)n/
te manen teysschen opte boe(re)n en(de) tontfangen tegen oft aen wat/
p(er)sone dat dat zijn mach dair voir te panden te dagen te/
beleiden rastemente te doen leggen die met rechte texeque(re)n/
te vervolgen en(de) te vorde(re)n alle scepen(en) brieve met rechte te/
vo(n)nissen en(de) vorderinge d(air) af te nemen en(de) te doen na costume/
en(de) gewoente(n) vanden plaetsen dair dat behoe(re)n sal oft/
behoeve(n) zoude mogen den sculders te quiteren ende/
volcomen quitancie te gheven Ende vortaen generalic ende/
specialijc allet ghene dair inne te doen en(de) te vorde(re)n/
des de vors(creven) her jan cornet selve doen zoude moghen/
telcker tijt oft hij tegenwordich en(de) voir ogen wae(re) Geloven(de)/
de vors(creven) her jan cornet voir ons in goeden truwen op de/
verbindenesse van allen zijnen goeden tegenwordich en(de) toecomen(de)/
goed vast gestentich en(de) van weerden te houden allet ghene/
des in desen bijden voirs(creven) procur(eur)s oft den eenen van hen gedaen/
en(de) gevordert sal wordden in e(n)niger manie(re)n Behoudelick/
dat de selve procur(eur)s en(de) een yegelic van hen gehouden sulle(n)/
zijn elc van zijne(n) bewinde van desen goet we bewis rekeni(n)ge/
en(de) betalinge te doen als zijs versocht sullen wesen dec(embris) ult(ima)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt