SAL7360, Act: V°170.2-R°171.1 (372 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°170.2-R°171.1  
Act
Date: 1467-02-13

Transcription

2019-02-03 by myriam bols
Allen den ghenen (et)c(etera) borg(er)meest(ere)n scepen(en) en(de)raid der stat van lov(enen)/
saluyt doen cont en(de) te wete(n) dat opden dach van heden dat(um) des/
briefs voer ons comen es in prope(re)n p(er)sone de voirs(creven) jouffr(ouwe)/
magriete vand(en) wouwe(re) ende heeft geconstitueert gesedt volcome(n)/
macht procuracie en(de) auctoriteit gege(ve)n meest(er) janne cole alle en(de)/
yegewelke hue(r) saken questien en(de) gescille(n) jairguld(en) sculden opco/
mi(n)gen p(ro)fite(n) vervalle(n) goede(n) beruerlijc en(de) omberuerlijc chijse(n) rinte(n)/
erffpachte(n) die zij nu uutstaen(de) oft liggen(de) heeft oft huer naemaels/
valle(n) verschijne(n) toe oft aen come(n) oft mochte(n) oft gebue(re)n inden/
lande van brab(ant) en(de) dair buyte(n) hoedanich die zijn het sijn chijsegoede/
leene eygen oft ande(re) tot wat steden oft plaetsen oft oec aen
//
oft tegen wat p(er)sone(n) dat dat wesen mochte in e(n)nig(er) manie(re)n Te/
verwae(re)n te manen te eysschen opte bue(re)n te ontfangen daer voe(r)/
te panden te daigen te beleiden rastemente te doen leggen die/
met rechte texeque(re)n te v(er)volgen en(de) te vorde(re)n alle scepen(en) brieve/
met rechte te vo(n)niss(en) die selve brieve en(de) vo(n)niss(en) voirts te exe/
que(re)n en(de) te exploite(re)n totter geheeld(er) so(m)men voldoeni(n)g(en) nae costu(m)e/
ende gewoente vand(en) plaetsen daer dat behoe(re)n sal of behoeve(n)/
soude moigen Ende op dats noot gebuerde voer alle richte(re)n/
gheestel(ijc) en(de) weerlijc met rechte alle hue(r) saken te (con)teste(re)n te/
decline(re)n te excipie(re)n te reco(n)venie(re)n te v(er)antweerd(en) te bescudden/
te bedinghen te wynnen te verliesen alle gescrifte(n) en(de) libellen/
over te geve(n) en(de) te neme(n) te replice(re)n te duplice(ren) also wel int/
p(ri)ncipael alse int accessoer also dicwijle en(de) menichwerven alse/
des te doen sijn sal getuygen met rechte versuek(en) bedwongen/
te wordde(n) tot hue(re)r deposicien die te leyde(n) der wederp(ar)tien/
getuygen te sien swee(re)n die te batte(re)n en(de) hue(r) deposicie te wed(er)/
legg(en) alsoe dicwile en(de) menichwerve(n) alst behoeve(n) en(de) gelijck/
dat het behoe(re)n sal Die saken bij beroepe oft appellacie(n) te moge(n)/
vervolg(en) de vo(n)niss(en) van dien en(de) allen ande(re)n zij(n)der (con)stitu(ci)[en]/
aengaen(de) also wale int(er)locutoire als diffinitive te verwachte(n)/
tgewijsde te v(er)volgen en(de) te doen exeque(re)n composicie ende/
mynlike yffeni(n)ge van al des vors(creven) steet te mak(en) den sculders/
van des hij ontfane(n) sal te quite(re)n en(de) behoirlike quitan(cie) te/
geve(n) dair de omberuerlike goede vors(creven) te verhue(re)n te/
verpachte(n) oft met jaerschare(n) uut te geven Ende voirtane/
g(e)n(er)alijc en(de) specialijc promitt(ens) rat(um) duere(n)de dese p(ro)cu(ra)cie/
tot den wederroepe(n) der vors(creven) jouffr(ouwe) en(de) niet langhe(r)/
Salvo (con)putu ass(ignaci)[o(n)e] et satisfactio(n)e de p(er)cept(is) et levat(is)/
febr(uarii) xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt