SAL7360, Act: V°172.2-V°173.1 (375 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°172.2-V°173.1  
Act
Date: 1467-02-13

Transcription

2019-02-03 by myriam bols
Alsoe als voermaels tusschen janne vanden hove sone/
wilen jans ende augustijne coreken als man ende/
momboir zijns wijfs dochte(r) bernarts wilen van ker/
berghen zeke(re) appointemente gemaict sijn alse van/
zulker lijftocht alse de voirs(creven) wilen bernart voirtijts/
met scepen(en) brieven van loeven(en) gecregen hadde tegen/
den voirs(creven) janne vanden hove staende mede ten live/
van des voirs(creven) augustijns wive dochter des voirscr(even)/
bernarts dair voe(r) de selve jan de voirs(creven) augustijne/
geloeft heeft voer scepen(en) van loeven(en) de so(m)me van
//
veertich rijders dair op hij bekinde gehaven te hebben/
drientwintich rijders ende vanden seventhien rijders/
versocht ende begheerde de voirs(creven) augustijn betalinghe/
te hebben oft daer voe(r) den voirs(creven) janne vanden hove/
ende sijn borghen gehouden in hachten Dair op de/
voirs(creven) jan vanden hove hem verantwerden(de) seyde dat/
hij hoopte dat hij noch zijn borghen niet gehouden zijn/
en souden aengesien dat de voirs(creven) augustijn bekynde/
dat de voirs(creven) geloifde so(m)me qua(m) spruytende uut oft/
ocsuyne der voirs(creven) lijfpen(sien) ende want hij voirt verstae(n)/
hadde dat de p(ri)ncipale brieve der voirs(creven) lijfpen(sien) den/
voirs(creven) augustijne ongereet wae(re)n ende zijn wijf dier/
de selve lijfpen(sien) mocht toebehoe(re)n van hem sate en(de) zij/
int gheestelijc recht tegen malcande(re)n dinghden op huer(er)/
beyder sceydinghe dair mede zij hem ghedreycht hadde/
de voirs(creven) lijfpen(sien) noch hier naemaels te eysschen dat/
hij van sijnen pe(n)ninghen niet sceiden en soude die vors(creven)/
augustijn en soude hem goede caucie doen dat hij/
met eender betalinghen mochte gestaen Ende dat/
gedaen p(rese)nteerde hij ter stont trest voirs(creven) vanden vors(creven)/
xvii rijders hem op te legghen hopende dair mede/
te gestaene zunderlinghe nae tghene dat de/
selve jan vanden hove oic cleerde dat van deser/
saken voe(r) de stat voertijts was verhandelt Soe/
wart hier op bijden raide vander stat p(ar)tien al int/
langhe gehoirt voer ooghen gheleecht des voermaels/
hier af was gedaen ghet(er)mineert dat de voirscr(even)/
augustijn den voirs(creven) janne noch zijn borghen niet
//
praemen en soude moighen metter voirscr(even) geluften/
vander voirs(creven) so(m)men voer and aend(er)re tijt toe dat/
hij hem alsoe sterck maecte dat hij den voirs(creven) janne/
vanden hove de p(ri)ncipale lijftochtbrieve geleveren/
conste oft dat hij hem sulke caucie ende borchtocht/
soude moeten setten dat de voirs(creven) jan vande(n) hove/
te vreden mocht wesen wordde hij naemaels vander/
voirs(creven) lijfpen(sien) gepraemt dat hij wiste volcomelijck/
hem te v(er)richten In pleno (con)silio februar(ii) xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt