SAL7360, Act: V°185.3-R°186.1 (402 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°185.3-R°186.1  
Act
Date: 1467-02-26

Transcription

2019-02-10 by myriam bols
Het zijn comen in rechte inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeven(en)/
willem de moncheal sone willems wijlen de moncheal als aenleggere/
in deen zijde ende g(er)truyden mercx weduwe jans wijlen hals verweerde(r)/
in dande(re) alse van eenen huyse ende hove met sijnd(er) toebehoirte(n) gelegen/
inde perckstrate int beghinssel vand(er) selver strate(n) niet v(er)re vand(er) stat/
poirte(n) naest den huyse dat arnd wijlen van vynckenbosch aldair dede/
maken Welc erve die voirs(creven) willem aensprac seggen(de) dat hij hadde/
eene(n) withee(re) die geheete(n) es lambeert de moncheal die getrouwt/
hadde een vrouwe(n) p(er)soen geheeten katlijne badry ende dat die lambeert/
een voerwijf hadde dair af hij hadde eene(n) sone geheete(n) lambeert en(de)/
was een smet ende dat de selve katlijne van hue(re)n voerman hadde/
een wettige docht(er) die oic hiet katlijne en(de) dat die katlijne met la(m)/
brechte de mo(n)cheal den jonghen in houwelijke vergad(er)t was ende/
dat sij tsamen hadden twee wettige kinde(re) deen geheete(n) willem de/
moncheal die vader was des voirs(creven) aenlegg(er)s ende dander geheete(n)/
lambeert zijn brued(er) ende dat die twee gebruede(re)n willem ende/
lambeert wae(re)n wettige kinde(re) der voirs(creven) lambeerts ende katlijnen
//
ende dat de voirs(creven) leste lambeert in zijnen leven(en) hielt ende besat tvoirs(creven)/
huys ende hof ende dat tvercrijch van dien goeden leden es meer dan xxx/
jaer ende daighe en(de) dat hij uute(n) voirs(creven) goeden starf alse uut zijne(n) erve/
ende zijn wijf bleef dair inne sitten(de) alse een tochtersse en(de) dat die twee/
gehuysschen menich jaer van een saten en(de) dat de voirs(creven) katlijne bynne(n) vijf/
oft vi jae(re)n uute(n) voirs(creven) goeden gestorve(n) es als uut huer(er) tocht sonder/
wettighe gebuerte acht(er) te laten en(de) dat de voirs(creven) willem de aenlegge(r) es/
een die naeste leven(de) der voirs(creven) goede Ende dese pointe(n) boot die selve wille(m)/
te thoene(n) hopen(de) waer hij die gethoene(n) conste dat hem de voirs(creven) goede/
volgen soude(n) hem des getroesten(de) tot den vo(n)nisse ende tot den rechte Dair/
op die voirs(creven) g(er)truyd mercx hue(r) v(er)antwerden(de) boot te thoene(n) dat jan/
wijlen ty(m)merman die voirs(creven) goede gecreg(en) heeft over xvi oft xviii jaer/
en(de) dair nae gebruyct ende beseten als zijn p(ro)per en(de) dat daer nae de/
voirs(creven) goede comen wae(re)n op janne hals ende der voirs(creven) g(er)truyde(n) en(de)/
dat zij die oic hadden beseten hue(r) man voe(r) en(de) zij d(air) nae tot opde(n) dach/
van heden hopen(de) oft zij die pointe(n) gethoene(n) conste dat hue(r) de vors(creven)/
goede blive(n) souden en(de) dat de voirs(creven) willem daer aen verdoolt wae(re)/
Bracht oic inne dat de jaergeboden van des(er) goeden voe(r)maels wae(re)n/
gedaen bij janne wijlen ty(m)merman die zij meynde dat tot huer(er) baten/
sculdich wae(re)n te comen met meer woirden ende reden(en) bij elc vand(en)/
voirs(creven) p(ar)tien in aenspraken en(de) v(er)wantweerd(en) innegebracht Dair op/
beyde de voirs(creven) p(ar)tien gewijst wordde(n) tot huer(er) thoeniss(en) ende ten daige/
daer tot gestelt thoende elc van hen volcomelijck die verclaerde/
pointe(n) van sijne(n) v(er)meete voirs(creven) alsoe dat ten uut(er)sten de he(re)n scepen(en)/
van loeven(en) gemaent vand(en) meye(r) gewijst hebben voer een vo(n)nisse nae/
aensprake verantweerden en(de) thoenisse van beyden p(ar)tien dat den voirs(creven)/
willem(me) de moncheal de voirscr(even) goede volgen zullen soe v(er)re dat/
noch voir scepen(en) comen es P(rese)ntibus scabinis in scampno/
febr(uarii) xxvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt