SAL7360, Act: V°211.2-V°212.1 (466 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°211.2-V°212.1  
Act
Date: 1467-03-14

Transcription

2019-04-29 by myriam bols
It(em) jan die coste(r) sone wijlen henrix van holsbeke in p(rese)ncia heeft genome(n)/
ende bekint dat hij genomen heeft teghen den eerweerdigen ende edelen/
hee(re) he(re)n janne van bourg(oign)[en] busscop van camerijck en(de) greve van cambresijs/
alle die goede desselfs he(re)n jans behoe(re)nde totten hove vander horst in/
woeni(n)gen huysen hoven wynnen(de) landen beemden eeusselen bogarden ende/
allen hue(re)n toebehorte(n) al inde p(ro)chie van rode geleg(en) soe v(er)re die jan/
voet geheete(n) de cuype(re) sone wile(n) geldolfs voirtijts en(de) tot heer toe ald(air)/
gehouden heeft en(de) die den voirs(creven) he(re)n ja(n)ne toebehoe(re)n uutgenome(n) den/
calverbeemt die m(ijn) hee(re) te hemw(er)t behoude(n) sal Te houden te hebben en(de)/
te wynnen van halfmeye naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van thien jae(re)n lanc/
due(re)nde deen nae dand(er) stapha(n)ts sond(er) middel volgen(de) elx jaers d(air)enbynne(n)/
die voirs(creven) wynnen(de) lande o(m)me en(de) voe(r) vivenveertich mudde(n) rox goet en(de) paiabel/
d(er) mate(n) va(n) lov(enen) en(de) pacht va(n) rode en(de) de voirs(creven) beemde eeussele en(de) bogarde/
om en(de) voe(r) vijftich rinsch(er) guld(en) goet en(de) payabel te wete(n) xx stuv(er)s der/
mu(n)te(n) ons gened(ichs) he(re)n voir elk(en) rinsche guld(en) gereekent Te wete(n) tvors(creven)/
greyn ts(in)t andriesmisse apostels en(de) de weyhue(r) half te liechtmisse ende/
half ts(in)t jansmisse bap(tis)[te(n)] jairlix te betale(n) en(de) tselve greyn int vors(creven) hoff/
vand(er) horst te leve(re)n den vors(creven) eerweerdige(n) en(de) edele(n) he(re) en(de) sijne(n) rintm(eeste)r/
oft p(ro)cu(r)e(ur) ten tide sijnde oft den eene(n) van hen bringe(r) des briefs de(n) vors(creven)/
t(er)mijn due(re)nde q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es vorweerde dat de vors(creven) wynne de voirscr(even)/
leve(ri)nghe vand(en) vors(creven) greyne altijt doen mach sond(er) wed(er)segge(n) va(n) yeman(de)/
met vijf mudde(n) lovensche smaels It(em) wairt tsake dat de vors(creven) he(re) oft wy(n)ne/
ten uutgane vand(en) vors(creven) t(er)mijne scheiden woude(n) van malcande(re)n dat zij/
en(de) elc hue(re)n dat selen moigen doen op alsoe dat die ghene die alsoe sceiden/
sal willen dat den ande(re)n drie jaer te voren sal mote(n) cundigen It(em) es/
vorweerde dat [wanneer] de vors(creven) her jan jairlix den calverbeemt doet maeyen ende
//
hoyen sal hebben doen maeyen ende hoyen dat de vors(creven) wynne dan gehoude(n)/
zijn sal tselve hoy bynnen den vors(creven) hove vander horst te leve(re)n ende te/
vue(re)n maer dair voe(r) en(de) jairlix als hij dat doet sal hij hebben de(n) toemaet/
vand(en) selve(n) calverbeemde ende alsmijn als mijn he(re) vors(creven) dien maeyen/
noch hoyen en doet soe en sal de selve wynne inden selve(n) toemaet gheen/
recht hebben It(em) es vorweerde dat de voirs(creven) wynne hebben sal alleene/
en(de) behouden dooft vand(en) twee overste(n) bog(ar)den sond(er) m(ijn) he(re) vors(creven) d(air) af yet te/
hebben ende dooft vand(en) ande(re)n twee ned(er)sten bog(ar)den zelen mijn he(re) en(de) de/
wynne vors(creven) ten gelijken coste doen leve(re)n [lesen] en(de) ter eerden leve(re)n en(de) alsdan half/
en(de) half deylen It(em) es vorweerde dat mijn he(re) vors(creven) alle alle de huysinge/
vand(en) wynhove jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde houden sal op sijne(n) cost/
van wande en(de) dake wel en(de) loflijc behalve(n) dat die wynne dair toe jairlix/
leve(re)n sal v[c] lenerwalme It(em) es vorweerde dat de vors(creven) wynne sal doen/
grave(n) verheffen en(de) ruymen alle die grechte(n) en(de) ryolen in en(de) omtrint de(n)/
vors(creven) goeden gelege(n) wel en(de) loflijc en(de) die selve goede doen beheyme(n) en(de)/
bevreeden en(de) alle struyken van doirne(n) breeme(n) en(de) anders inde vors(creven)/
beemde staen(de) doen uutrode(n) op sijne(n) last en(de) alle de vors(creven) goede al alsoe/
zijne(n) vors(creven) t(er)mijn due(re)nde houden en(de) tsijne(n) afsceyden laten al alsoe late(n)/
It(em) es vorweerde dat de vors(creven) wynne jairlix alle de vors(creven) lande wy(n)ne(n)/
werve(n) en(de) meste(n) sal wel en(de) loflijc gelijc reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n)/
en(de) sijn p(ro)fijt and(er)s d(air) mede doen moge(n) en(de) tsijne(n) afsceid(en) sal hij die mote(n)/
late(n) besaeyt met rogghe en(de) somercoirne alsoet behoirt en(de) gelijc hijse/
aenveerde(n) sal ende want tbezaeyen vand(en) zomercoirne vors(creven) ten/
afsceiden des vors(creven) t(er)mij(n)s gescien sal nae hafmeye alse den selve(n) t(er)mij(n)/
uut sal sijn soe es vorweerde d(at) de selve wynne nae den selve(n) t(er)mijn/
vier peerde opde vors(creven) beemde des vors(creven) he(re)n sal moigen weyen tot dat/
die selve zomervrucht volzaeyt sal sijn en(de) ten lanxte(n) tot uutganc/
meye It(em) en sal de vors(creven) wynne ten lesten jae(re) zijns vors(creven) t(er)mijns gheen/
vand(en) voirs(creven) goeden moigen hoervruchte(n) It(em) sal de vors(creven) wynne talle(n)/
drie jae(re)n zijns vors(creven) t(er)mijns mijne(n) hee(re) mote(n) leve(re)n eene(n) beer It(em) sal/
mijn he(re) vors(creven) jairlix te kersmisse den vors(creven) wynne en(de) mote(n) geve(n) ende/
leve(re)n vier ellen wollens lakens tot eene(n) tabbarde alsulx als hij sijnen/
and(ere)n dyene(re)n gheve(n) sal It(em) sal de vors(creven) wynne jairlix hebben allet
//
duyve(n)mest op tdofhuys vand(en) vors(creven) hove zijnde en(de) dat sal hij op/
des voirs(creven) m(ijns) he(re)n lande mote(n) doen ten p(ro)fite der selver It(em) sal de/
vors(creven) wynne alle de willegen op de vors(creven) goede staen(de) moigen/
truncken ten behoirliken tide om de vors(creven) goede mede te bevreede(n)/
behalven alleene die willeghen staende opde beken dair mijn/
he(re) sijne(n) wille en(de) p(ro)fijt mede sal moigen doen It(em) oft e(n)nige bome/
opde voirs(creven) goede verdroichden die sal de vors(creven) wynne moigen/
uutroden en(de) afhouwen ende voir elken der selver setten twee pote(n)/
vand(en) selven arde It(em) want de vors(creven) wynne anders dan vors(creven)/
steet hem gheens houts opde vors(creven) goede te houwe(n) oft te tru(n)cke(n)/
en mach ond(er)wynd(en) soe es vorweerde dat m(ijn) he(re) hem daer/
voe(r) jaerlix vand(er) weyhue(re)n vors(creven) sal mote(n) afslaen tot zijnder/
berring(en) behoef twee cronen It(em) soe wa(n)neer m(ijn) he(re) voirs(creven) ende/
de sijne int hof ter horst comen selen dan sal de vors(creven) wy(n)ne/
allen hue(re)n p(eer)den alt(ijt) leytierstroe mote(n) leve(re)n des sal de selve/
wy(n)ne hebben dmest dair af comen(de) It(em) sal de vors(creven) wynne jairlicx/
wel en(de) loflijc sijne(n) t(er)mijn due(re)nde mote(n) veghen en(de) ruyme(n) de mole(n)beke/
soe v(er)re die strect aen die goede voirs(creven) die hij vand(en) vors(creven) he(re) houdende/
es alsoe dat dair af gheen becroen en come It(em) sal oic de vors(creven) wynne/
jairlix mote(en) houde(n) zijne(n) t(er)mijn due(re)nde in goede(n) state en(de) doen make(n) wel/
en(de) loflijc alle de wegen en(de) strate(n) geleg(en) om oft aen e(n)nige d(er) voirscr(even)/
goede en(de) dair toe sal hij moge(n) afhouwe(n) en(de) neme(n) t(er) my(n)ster schade(n) opde/
vors(creven) goede thout d(air) toe behoeven(de) It(em) sal hij oic jairlix op sijne(n) cost mote(n)/
halen xxxii voeder mergels opde cuyte en(de) dien vue(re)n opde vors(creven) lande/
en(de) gheen ande(re) d(air) des va(n) noode sijn sal en(de) de wy(n)ne sal dien opde cuyte/
mote(n) betalen op dat m(ijn) he(re) gelieft en(de) alsda(n) sal mij(n) he(re) hem des hij opde selve/
cuyte gecost hadde afslaen aende weydehue(r) vors(creven) oft m(ijn) hee(re) sal dien selve/
doen betale(n) op dat hem gelieft opde vors(creven) cuyte en(de) dan sallen oic de wy(n)ne/
op sijne(n) last gelijc voe(r) mote(n) halen en(de) doen sond(er) e(n)nich afslach d(air) af te hebbe(n)/
It(em) heeft noch genome(n) de vors(creven) wy(n)ne en(de) beki(n)t d(at) hij genome(n) heeft vand(en)/
vors(creven) eerweerd(igen) en(de) edele(n) he(re) alle den viertschoef de(n) selve(n) he(re) toebehoiren(de)/
inde p(ro)chie va(n) rode geleg(en) den vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde jairlix om ende/
voe(r) vier mudd(en) rox alsulx als vors(creven) steet te betale(n) en(de) te leve(re)n jairlix gelijc/
voe(r)ger(uert) es Ende alle dese vorweerd(en) Inde su(n)t fideiuss(ores) d(i)c(t)i col(oni) godefrid(us)/
coste(re) (com)mor(ans) apud cortelke mathias coste(re) [braxator] co(m)mor(ans) lo(van)[ii] in dorpstrata a(m)bo f(rat)res/
eiusd(em) coloni laur(entius) ro(m)bouts cerifex (com)mor(ans) si(mi)le lo(van)[ii] in hoolstrata et joh(ann)es/
vand(er) bercken f(ilius) q(uo)nd(am) [vacat] co(m)mor(rans) apud cortelke p(re)d(ictu)m et p(rim)[us]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt