SAL7360, Act: V°229.3-V°231.1 (499 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°229.3-V°231.1  
Act
Date: 1467-04-06

Transcription

2019-04-30 by myriam bols
Cont zij allen lieden dat reyne(r) motte van meylhem/
in yegenwordicheiden der scepen(en) van loven(en) gestaen heeft/
genomen ende bekint dat hij genomen heeft teghen janne motte/
zijnen brueder nu woenen(de) te loeven(en) thof ende de goede des selfs/
jans [zijns brueders] geheeten te meylhem metten huysen hoven schue(re)n wynnen(de)/
landen beemde(n) eeusselen boegarden en(de) allen hue(re)n toebehoirte(n) gelijker/
wijs dese selve goede geleg(en) sijn inder p(ro)chien van meylhe(m) ende/
dair omtri(n)t Te houden ende te hebben ende te wynne(n) van halfm(er)te/
lestleden eenen t(er)mijn van tweelf jae(re)n lanc due(re)de due(re)nde
//
deen nae dande(r) staphants sond(er) middel volgen(de) elx jaers/
dae(re)nbynnen om ende voe(r) xv mudden tarwen ende xvii mudden/
weysinx goet en(de) p elx grains goet en(de) payabel met wa(n)ne ende/
vede(re)n wael bereyt maten van loeven(en) alsulx alse opde vors(creven) goede/
jairlix wassen sal alle jae(re) tsint andriesmesse apostels te betalen en(de)/
te loven(en) ten huyse des voirs(creven) jans dairt den selve(n) janne gelieve(n) sal/
te leve(re)n op cost en(de) last desselfs wynnen behalven van swynne(n) mo(n)t/
coste dien hem de selve jan alsdan sal mote(n) gheve(n) It(em) sal oic de/
selve wy(n)ne den voirs(creven) ja(n)ne jairlix bove(n) des vors(creven) steet mote(n) gheve(n)/
ende te loven(en) te leve(re)n een half mudde raepsaets wel en(de) loflijc bereyt/
ende sal den selven janne jairlix mote(n) zaeyen twee halst(er) raepsaets/
lijsaets meylemsche mate te weten int bloc opde brake gelijkerwijs/
datme(n)t gewoenlijc es te besaeyen bynne(n) den dorpe van meylhem/
en(de) dat es nae dat die rapen afgedaen sijn en(de) dan tvors(creven) saet dair/
op te besaeyen It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne den vors(creven) janne jairlix noch/
moten gheve(n) en(de) leve(re)n een half mudde erweten soe gruen soe wit/
It(em) sal de vors(creven) wi jan motte hebben de helicht van alle(n) den froyte/
alse appele(n) pee(re)n mispelen noten en(de) allet des opde vors(creven) goede jairlix/
wasse(n) sal ende die helicht sal de selve wy(n)ne de(n) vors(creven) janne te loeven(en)/
tsijne(n) huys mote(n) leve(re)n It(em) sal de vors(creven) jan motte wynne de(n) vors(creven)/
janne sal mote(n) te loven(en) oic leve(re)n een mudde rapen inde(n) tiden als/
zij sijn It(em) sal de vors(creven) jan noch hebben te hemw(er)t die camer benede(n)/
metter scouwen tot behoef van zijnd(er) moeder alsoe lange de(n) vorscr(even)/
t(er)mijn due(re)n sal en(de) de selve moeder leeft of eni oft aldair sal wille(n)/
blive(n) woenen(e) mair oft zij aflivich wordde oft van dair vertoghe/
wonen bynne(n) de(n) vors(creven) t(er)mijne soe soude de vors(creven) wynne die came(r)/
selve sijne(n) t(er)mijn due(re)nde te hemw(er)t behoude(n) It(em) die came(r) bove(n) den/
peertstal den solde(r) bove(n) die porte sal de voirs(creven) jan te hemw(er)t behoude(n) en(de)/
oic eenen stal hadde hijs te doene It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne jairlix leve(re)n en(de)/
maken vijfhondert walme(re) int vors(creven) hof om de huysinghe ald(air) mede te/
decken alsulx walms alsme(n) te meylhe(m) bynne(n) den dorpe bove(n) en(de) en(de) bened(en)/
gewoenlijc es te make(n) ende alle de(n) walm leem dieme(n) ald(air) v(er)orbe(re)n ende/
v(er)plecken sal sal de vors(creven) wynne zijne(n) t(er)mijn due(re)nde op sijne(n) cost moten/
halen ende sal oic de selve wynne alle de huisinge des vors(creven) hoofs jairlix/
va(n)der underster rijkelen ned(er)w(er)t op sijne(n) cost mote(n) houden It(em) sal de selve
//
wynne den werclieden den montcost mote(n) gheve(n) die decken plecken wat/
wercke zij doen ende de vors(creven) jan die sal de dachue(re)n betalen It(em) noch es/
vorweerde dat de vors(creven) wynne den vors(creven) janne jairlix sijnen t(er)mijne/
due(re)nde houden sal twee verckene metten zijnen en(de) sal die gelijc den/
zijnen moten vueden [en(de)] op sijne(n) cost sonder argelist It(em) alle de beemde/
vors(creven) sal de vors(creven) wynne bynne(n) hebben behalven dat hij daer voe(r) betale(n)/
ende gelden sal jairlix ten gewoenlijken tiden alle chijse en(de) lasten/
van capuyne(n) tarwe(n) coirne ende even(en) uute(n) v alle(n) den vors(creven) goede(n)/
gaen(de) alsoe in tijts dat de vors(creven) goede dair o(m)me niet beschadicht en/
wordden en(de) aen alle p(er)sone dair die aen te betalen staen ende waert/
dat dair o(m)me e(n)nige schade gedaen wordde die soude de selve wy(n)ne/
selve mote(n) dragen en(de) afdoen It(em) sal de vors(creven) wyn den vors(creven) t(er)mijn/
due(re)nde hebben allen den luec g die wassen sal opde willege(n) staen(de)/
opde goede den vors(creven) huyse toebehoiren(de) ende dair [op en(de)] mede sal de selve/
reyne(r) de wynne mote(n) bevreede(n) en(de) v(er)maken allo(m)me de voirs(creven) goede/
dair sijs [des] te doen zijn sal op sijne(n) cost sond(er) argelist It(em) noch es vorw(eer)de/
dat de selve wynne jairlix sijnen termijn due(re)nde alle de wege/
in [en(de) aen] de vors(creven) goede liggen(de) houden ende maken sal op sijne(n) cost ende dat/
hij sal mote(n) maken ende v(er)maken alle die scaveyen die opde vorscr(even)/
lande sijn oft come(n) moige(n) en(de) die houde(n) op sijne(n) cost en(de) last alsoe/
v(er)re alst den vors(creven) goeden toebehoiren(de) es sonder scade oft last des vors(creven)/
jans It(em) alsoe dicwijle alse de vors(creven) wynne opde vors(creven) beemde oft goide(n)/
truncken sal sal hij jairlix moten setten ende planten opde voirs(creven)/
goede xxxii poeten It(em) noch es vorweerde dat reyne(r) vors(creven) in sijne(n)/
lesten jare [afsceiden] sal laten allen den luec opde willegen staen(de) op alle de/
vors(creven) goide gelijc hij dien bevonden heeft tsijne(n) income(n) It(em) sal oic/
de voirs(creven) wynne bynnen hebben den wijtham ende dair op sal/
hij een nyeuwe grecht mote(n) maken ende voirt houden tusscen/
den beemt ende den selven wijtham ende oic soe moet hij alle die/
ande(re) grechte(n) houden al op sijne(n) cost zijnen vors(creven) termijn due(re)nde/
It(em) sal de vors(creven) wynne tsijne(n) afsceiden mote(n) late(n) xi(½) dachmale la(n)ts/
gemest inde stortte gelijkerwijs hij die bevant tsijne(n) innecomen/
It(em) tsijne(n) afsceiden sal hij den mesthof bloet laten soe hij dien beva(n)t/
tsijne(n) innecomen It(em) sal hij oic tot sijne(n) afsceiden de stortte en(de) brake/
omgedaen laten en(de) oic die bloke gelijc hijse beva(n)t tsijne(n) innecomen
//
It(em) sal de vors(creven) wynne ten afsceiden vors(creven) zijns vors(creven) t(er)mijns/
vanden goeden des hoofs vors(creven) besaeyt moten laten wel ende/
loflijc op iiii getidege voren iii(½) boender en(de) (½) dachmale met tarwe(n)/
en(de) een boender spelten met spelte(n) ende oic den weysinc besaeyt/
laten gelijc de vors(creven) wynne dien vant tot sijne(n) income(n) oic/
op iiii getidege voren ende sal de selve wynne oic jairlix/
zijnen vors(creven) t(er)mijn due(re)nde alle de lande vors(creven) besaeyt moten/
hebben te sinte machiels messe It(em) sal de selve wynne altijt/
allen den voirs(creven) landen moten gheven jairlix zijne [hue(r)] behoirlik [ende gewoenlijc es] en(de)/
getidege voren en(de) gelijc reengenote(n) bove(n) ende benede(n) sonder/
argelist It(em) allet coren opde vors(creven) s goede staen(de) tsijne(n) income(n)/
salmen doen visente(re)n [en(de) scatten] met goeden ma(n)nen van stucke te stucke/
ende desgelix salme(n) oic tsint jansmisse na duytgaen des vors(creven)/
t(er)mijns doen visente(re)n [en(de) scatten] allet coren opde selve goede alsdan staen(de)/
ende al wes tselve coren ten selve(n) afsceiden arger bevond(en) wordde/
dan tsijne(n) innecome(n) was dat sal de selve wynne den vorscr(even)/
janne motte oprichten en(de) oft a beter wa(r)e bevonden dat soude/
de(n) selve(n) jan oprichte(n) reyne(re)n toebehoiren It(em) allet stroe vand(en)/
vors(creven) goeden jairlix comen(de) sal de vors(creven) wynne jai zijne(n) t(er)mijn/
due(re)nde int vors(creven) hof mote(n) slijte(n) en(de) te meste beke(re)n en(de) dat mest opde/
vors(creven) lande vue(re)n alsoe wel ten veersten alse te(n) naeste(n) tslants/
meeste(n) p(ro)fite It(em) sal hij oic tsijnen afsceiden mote(n) laten alle/
de oreten die hij maken sal gelijc hij die vant tsijne(n) income(n)/
It(em) en sal die voirs(creven) wynne niet meer mogen besaeyen dan twee/
boender metter cortt(er) even(en) opde goede jans motte(n) vors(creven) It(em) want/
de vors(creven) jan den vors(creven) wynne tsijne(n) income(n) geleent heeft vii mudde/
even(en) soe es vorweerde dat de selve wynne die weder tsijne(n) afsceid(en)/
int vors(creven) hof late(n) sal oft den selve(n) wyn janne wederke(re)n It(em) sal de/
vors(creven) wynne mote(n) houde(n) jairlix sijne(n) t(er)mijn due(re)nde drie vive(n)twi(n)tich/
scapen int hof vors(creven) tott aend(er)re tijt toe dat allet stroe ende orete(n)/
gheedt v(er)teert en(de) gheslete(n) selen sijn sond(er) argelist It(em) noch es vorw(eer)de/
dat reyne(r) motte en(de) zijn werdynne selen int vors(creven) hoff en(de) goede/
selen mote(n) comen woenen ende sal de selve wynne int selve hof/
mote(n) houden p(er)den en(de) coeyen om tvors(creven) stroe te meste d(air)mede te
//
beke(re)n en(de) te bringen It(em) sal de vors(creven) wynne int vors(creven) hoff te/
zijne(n) afsceiden moten laten ii[c] en(de) vijftich schoeve grauwer/
erweten gelijc dat d hij die vant te sijnen incomen die hem/
de vors(creven) jan geleent heeft It(em) want de selve jan den vors(creven)/
wynne noch geleent heeft hondert en(de) vijftich schoeve veetsen/
soe es vorweerde dat de selve wynne die tsijne(n) afsceiden/
weder int vors(creven) hof sal moten laten ende al sonder argelist/
ende dese schoeve(n) van erweten ende veetsen mote(n) zijn/
gelijc mense maict bove(n) en(de) benede(n) It(em) sal oic de vors(creven)/
wynne int vors(creven) hof mote(n) late(n) tsijne(n) afsceide(n) soe vele/
caefs alse hij [dair] vant tot sijne(n) incomen It(em) sal de vors(creven) jan/
op dat hem gelieft moighen scheiden ten halven tide te weten/
te vi jae(re)n op alsoe dat hijt den selven wynne een half/
jaer te voren cundigen sal sonder argelist Ende alle dese/
vorweerden (et)c(etera) cor(am) borchoven nausnyde(re) aprilis vi[ta] Sen(tentiatum) p(er)/
joh(ann)em motte cor(am) couck(eroul) ouder(ogghe) ja(nuarii) ii lxxv Sen(tentia) p(er) joh(ann)em/
motte f(ilium) cor(am) roelants lynde(n) dece(m)br(is) ult(ima) a(nn)[o] lxxvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt