SAL7360, Act: V°293.2-R°294.1 (629 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°293.2-R°294.1  
Act
Date: 1467-06-11

Transcription

2019-06-20 by myriam bols
Tvonnisse vanden gedinghe dat voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en)/
geweest is tusschen (christ)inen weduwe arnts wilen robbijns/
welc arnt van int jair xiiii[c] xlviii ix dage in decembri uut/
machte van eenen beleide gedaen pete(re)n van dongelberghe/
natuerlic opde goede peters van dongelberge zijns vaders/
vand(er) daet xiiii[c] xlv febr(uarii) xv gegoet en(de) gheerft is in zeke(re)/
goede en(de)erfpachte des selfs wilen peters svaders/
tyncourt en(de) dair omtrent gelegen om d(air) met te v(er)halen/
aende selve goede inde selve guedinge begrepen drie mudd(en)/
corens tsjars erflic also de condicie staende onder de selve/
guedinge uutwijst in deen zijde en(de) henricke mailcorps/
die bij eender guedingen voir hof en(de) here vanden vorscr(even)/
goeden en(de) erfpachte gedaen int jair xiiii[c] xlvi in julio/
vanden vors(creven) pete(re)n natuerlic inde selve goede en(de) erf/
pachte gegoet is geweest in dande(re) Aldair de vors(creven)/
weduwe hue(r) vors(creven) scepen(en) brieve van loven(en) metter condicie(n)/
vors(creven) dair onder staende exhibeerde meynen(de) dat hair/
aende selve goede en(de) erfpachte na begrijp d(er) condicien/
vorg(eruert) hue(re)n vors(creven) erfpacht volgen zoude want zij boot/
te bewijsen dat zij den vors(creven) arnde na staet d(er) heyliger/
kercken getruwet hadde [en(de) dat tbeleit d(air)? hair guedinge uutgespruyt was ouder was dan des vors(creven) henricx guedinge] Vanden welcken de vors(creven) henric/
mailcorps hielt de contrarie en(de) seide want collart wilen/
de roux zijn sweer de vors(creven) guedingen voir hof en(de) here/
hadde ontfangen also zijn brieve uutwisen en(de) voir en(de)/
eer de vors(creven) wilen arnt robbijns zijn guedinge vorg(eruert)/
ontfangen hadde zoe hoopte hij dat de vors(creven) (christ)ine/
aen zijn goede verdoolt ware want hij boot te thoenen/
in behulpe zijnder vors(creven) guedingen dat de vors(creven) collart/
sijn zweer voir en(de) hij als momboir sijns wijfs na
//
altijt zeder der vors(creven) zijnder guedingen de hanteringe ende/
possessie der vors(creven) goede hadde gehadt als van hue(re)n prope(re)n/
erve zonder dat de getuygen wisten dat de vors(creven) wilen/
arnt robbijns oft de zijne noyet callangie dair op hadden/
gemaect oft e(n)nigen erfpacht gew gheeyst Boot vort/
te thoenen metten wethoude(re)n van incourt dat zijn/
brieve en(de) guedingen die hij exhibeerde gepassert en(de)/
gemaect wae(re)n met allen pointen van rechte na hue(re)r/
banc recht en(de) dat zijn wijf was wettige dochter en(de)/
e(n)nige erfgename des vors(creven) wilen claus zijns zweers/
Op dwelc beide de voirs(creven) p(ar)tien werden gewijst tot hue(re)n/
bethoene dair de vors(creven) (christ)ine exhibeerde de voirscr(even)/
guedingen metter vors(creven) xr condicien en(de) thoende vort/
dat zij den vors(creven) arnde getruwet hadde [en(de) des sij h(ier) vort v(er)meten hadde] en(de) de vors(creven) henric/
mailcorps thoende de pointe(n) vors(creven) also hij hem [die] vermeten/
hadde Dair op ten uutersten bijden he(re)n scep(enen) van lov(enen)/
ter manessen smeyers na aensprake verantweerden/
en(de) thoenesse van beide den vors(creven) p(ar)tien gewijst was met/
vo(n)nissen bijden he(re)n scepen(en) van loven(en) dat de voirscr(even)/
(christ)ine met hue(re)n scepen(en) brieve(n) vors(creven) verdoolt was/
also verre alst noch voir hen come(n) was P(rese)ntibus o(mn)ib(us)/
scabinis in scampno dempto borchoven junii xi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt