SAL7360, Act: V°59.1-V°60.1 (126 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°59.1-V°60.1  
Act
Date: 1466-10-20

Transcription

2018-11-07 by myriam bols
Cont zij allen lieden dat henric de deckere sone wilenl jans van tieldonc/
in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint dat hij genomen heeft tegen gerard/
van baussele secretaris der stat van loven(en) thof des selfs gerarts gelegen/
ter vue(re)n aen tdrincwater dat de vors(creven) henric eenen tijt geleden gehoude(n)/
heeft en(de) dat gheert goetselle voir hem in pechtingen van des vors(creven)/
gerarts sweer te houden plach metten huysingen schue(re)n stallaigien/
sceperien en(de) ande(re)n zijnen toebehoirten metten bogard(en) beempden/
en(de) landen die van outs dair toe behoert hebben en(de) die de vors(creven)/
gerart nuwelinge vercregen heeft der welcker de vors(creven) henric/
genoech te bynnen was Te houden te hebben en(de) te wynnen van/
half merte lestleden eenen termijn van twelf jae(re)n lanc deen/
na dander zonder middel vervolgen(de) elx jars dae(re)nbynnen [de lande] o(m)me/
en(de) voir tween(de)vertich mudden corens goet en(de) payabel der/
maten van loven(en) met vlogelen en(de) wanne wael bereit op twee/
pe(n)ninghe na der bester tsinte andriesmesse apostels te betalen/
en(de) te loven(en) ten huyse des vors(creven) gerarts te leve(re)n den vors(creven) t(er)mijn/
lanc due(re)nde en(de) telcken termijne als vervolghde schout En(de)/
de vors(creven) bogarde en(de) beempden om en(de) voir derthien grypen te/
xl pl(a)c(ken) tstuc nu in brabant cours hebben(de) alle jare tsinte m(er)tens/
messe inden wynter te betalen den vors(creven) gerarde jairlix den vors(creven)/
t(er)mijn lanc due(re)nde quolib(et) ass(ecutu)[m] Item es vorweerde dat de vors(creven)/
wynne inde wouwe(re)n en(de) wate(re)n des vors(creven) gerarts noch die hij/
liggen(de) heeft ter vue(re)n en(de) dair omtrent noch oic int bosschelken/
den chijs noch [oic int] huysken gelegen neven tgashuys ald(air) gheene/
recht hebben en sal Item es vorweerde dat de vors(creven) gerart/
ende de zijne int vors(creven) hof en(de) opde vors(creven) goede sullen mogen comen/
gaen en(de) verkeren also dicke en(de) menichwerven als hen gelieven sal/
en(de) te he(n)weert behouden de sale doir den vloer de koken(e) en(de) de/
drie came(re)n boven den rijstal te zijnen en(de) d(er) zijnd(er) gerieve sonder/
wederseggen des vors(creven) wynnen en(de) leve(re)n oic den selven gerard(en)/
als hij oft zijn wijf dair comen willen hoy en(de) stroe tot eenen oft/
twee p(er)den Item es vorweerde oft geborde dat godevarts tays/
lant den vors(creven) hove ontogen wordde dat dair voir van dan vortaen/
den vors(creven) wynne cortten sal also vele pachts als dat lant ghelt/
Item sal de vors(creven) wynne de voirs(creven) goede sculdich zijn den vors(creven) t(er)mijn/
due(re)nde te wynnen te werven en(de) bezund(er) de vors(creven) lande wel en(de)/
loflijc in tijts altoes op zijn getidege voren en(de) niet myn noch/
argher dan reengenoten en(de) allet stroe dat op tvoirs(creven) lant
//
wassen sal int vors(creven) hof moeten bringen en(de) mest d(air) af maken sond(er)/
e(n)nich te vercoopen en(de) dat wed(er)o(m)me op de vors(ceven) lande vue(re)n/
also wale ten versten als ten naesten tslants meesten proffite/
Item sal de vors(creven) wynne de vors(creven) lande ten eynde van zijnd(er)/
jairscharen laten ind(er) manie(re)n hij dat tsijnen aencomen aenvert/
heeft te weten(e) een boend(er) dair af met terwen besayet/
op zijn getidege voren twee boend(er) met weysinge xi boend(er)/
met rogge besaeyt en(de) op zijn getige voren xiii(½) boender stort/
voren eens gheerrijt en(de) xiii boend(er) braken geheel ende/
drie dachmale gemerghelt Item en sal de vors(creven) wynne/
gheen vanden vors(creven) landen bynnen den lesten drie jae(re)n moge(n)/
hoervruchten noch de vors(creven) goede in al oft in deele mogen/
bestayen noch ande(re)n uutgheven te houden sonder consent/
des vors(creven) gerarts Item sal hij oic sculdich sijn ten uutgane va(n)/
sijnen vors(creven) t(er)mijne allet mest vanden vors(creven) hove op de lande/
te vue(re)n en(de) de messe also ydel te laten Item de beken aende/
beempden des vors(creven) hoofs sal de vors(creven) wynne moeten houden/
en(de) ruymen op zijnen cost gelijc zijnen gebue(re)n Item allet/
dooft dat hier(en)bynnen op de vors(creven) goede wassen sal sullen de/
vors(creven) gerard(en) en(de) de wynne half en(de) half deylen en(de) de wynne/
sal den selven gerard(en) zijn helicht te loven(en) leve(re)n oic sal/
de selve wynne jairlix den vors(creven) gerard(en) doen vand(er) vue(re)n/
te loven(en) oft zoe verre met zijnen wagen en(de) p(er)den vier/
corweyen des sal hem de vors(creven) gerard(en) jairlix ghenen vijff/
ellen lakens tot eenen tabbarde alsulke als hij sijnen ande(re)n wynne(n)/
oft diene(re)n gheven sal Item sal de vors(creven) gerard(en) de huysinge/
vanden vors(creven) hove hier(en)bynnen houden van wande en(de) dake/
uutgescheiden datse de vors(creven) wynne houden sal vander/
underster rikelen nederweert des sal de wynne jairlix/
leve(re)n om op de vors(creven) goede te v(er)decken seven hondert walme(re)n/
en(de) de dacroeden bensarden oft theenen diemen dair toe besige(n)/
sal en(de) alsmen die aldair verdect sal de vors(creven) wynne den/
werclieden doen dienen en(de) hen gheven hue(re)n montcost ende/
de vors(creven) gerard(en) sal de dachue(re)n betalen Item de duyven die/
hie(re)nbynnen vanden duyfhuyse des vors(creven) hoofs comen sullen/
sullen de vors(creven) gerard(en) en(de) de wynne half en(de) half deylen
//
en(de) de wynne salse te wynter tijde moeten wel en(de) loflic vueden/
Item hij sal voir elcken verdroeghden boem twee levende/
poeten moeten setten en(de) alle de vors(creven) goede wel gegricht/
en(de) omloken houden en(de) laten tsijnen afscheiden Item gevielt/
dat oft god wilt niet zijn en sal dat aende vors(creven) goede/
e(n)nige schade geschiede van brande oft andersins die toe/
quame uut ocsuyne des vors(creven) wynne oft zijnder famielien/
dair af sal hij den vors(creven) gerard(en) richtinge moeten doen en(de)/
geschiede oic e(n)nige scade die toequame bij toedoen des/
vors(creven) gerarts oft zijnd(er) famielien die zullen sij den vors(creven)/
wynne moeten oprichten Item sal de vors(creven) wynne jairlix/
den chijs en(de) pacht uuten vors(creven) goeden gaende betalen/
also in tijts dat den vors(creven) gerard(en) dair af aen zijn goede/
gheen scade en lijde Item heeft de vors(creven) wynne gelooft/
den selven gerard(en) dat hij met sijnen wettigen kynde(re)n op/
zeker gronde en(de) erve in meerd(er) sekerheit den selven/
gerard(en) van deser pechtingen en(de) der pointe d(air) inne/
begrepen vestigen sal ter manessen des selfs gerard(en) voir/
hof en(de) here dair men die goede af houden(de) is Ende/
alle dese vorwerden (et)c(etera) nausnid(ere) vync oct(obris) xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt