SAL7361, Act: R°129.2-V°129.1 (275 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°129.2-V°129.1  
Act
Date: 1468-02-03

Transcription

2019-08-07 by myriam bols
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cont en(de) te weten dat opden dach van heden/
datum van desen voir ons comen es in p(ro)pe(re)n p(er)sone her jacop vande(n)/
breyne prieste(r) renu(n)cians ende heeft inden name van hem selven/
ende [oic] als mo(m)boir gabriels de pape na(tur)lix soens jans wilen de pape zijns/
oems geconstitueert gesedt volcomen macht p(ro)curacie en(de) auctoriteit/
geg(even) janne vand(en) breyne zijne(n) brueder Alle alsulke(n) sake(n) questien/
en(de) gescillen alse de selve h(er) jacop oft oic de vors(creven) gabriel tegewoirdichl(ic)/
uutstaen(de) hebben tegen oft aen wat p(er)sone(n) oft naemaels hebbe(n) soude(n)/
moige(n) tegen wat p(er)sone(n) oft van wat goeden oft saken dat dat es/
oft sijn mochte alle hue(r) beruerlike goede alsoe wel lijftochte rinten/
schatsculden [opcomi(n)gen profiten vervallen] als ande(re) hoedanich die zijn moigen oft met wat name(n)/
die genoempt moigen wesen Ende voirt alle de omberuerlike goede/
chijse rinten pachten des vors(creven) he(re)n jacops wair die gelegen moige(n)/
zijn oft bevond(en) mochte(n) wordde(n) inden lande van braba(n)t oft d(air) buyten [voir wat gerichte geestelic oft weerlic dat dat sijn oft gescien mochte]/
Te vervolgen te vorde(re)n texeque(re)n te manen te eysschen opte bueren/
te ontfangen te rege(re)n te hantplichte(n) te bescudde(n) te v(er)antweerden met/
rechte alle scepen(en) brieve der vors(creven) lijfrinte(n) en(de) ande(re) met rec te vo(n)niss(en)
//
en(de) execucie dair af te doene te neme(n) en(de) te v(er)volgen dair voe(r)/
te pande(n) te daighen te beleid(en) rastemente te doen leggen die/
al na costu(m)e en(de) gewoente vand(en) plaetsen dair dat behoe(re)n oft/
behoude(n) soude moige(n) Ende ofts noot gebuerde voir alle richte(re)n/
gheestelic en(de) weerlic met rechte alle zijne en(de) des vors(creven) gabriels/
saken met rechte te (con)teste(re)n te decline(re)n te excipie(re)n te reco(n)venie(re)n/
te v(er)antweerden te bescudden te bedingen te wynne(n) en(de) te v(er)liesen/
Alle gesc(ri)fte(n) en(de) libelle(n) over te geve(n) en(de) te neme(n) ter replice(re)n te/
duplice(re)n also wel int p(ri)ncipael als int accessoir alsoe dicwille/
en(de) menichwerve(n) alse des behoeve(n) en(de) gelijc dat behoe(re)n sal ge/
tuygen met rechte versuek(en) bedwongen te wordde(n) tot hue(re)n de/
posicien die te leyden d(er) wed(er)p(ar)tien getuyge(n) te sien swe(re)n die te/
batte(re)n en(de) hue(r) deposicie te wed(er)legg(en) (et)c(etera) in meliori for(ma) de vo(n)niss(en)/
van dien en(de) allen ande(re)n hue(re)n (con) zijnd(er) (con)stitucie(n) aengaen(de) alsoe/
wale int(er)locutoire als diffinitive te verwachte(n) Ende voirt alle/
de omberuerlike goede disselfs he(re)n jacops te verhue(re)n te v(er)pachte(n)/
oft met jairschare(n) uut te gheve(n) al te(n) meeste(n) orbe(re) en(de) p(ro)fite des/
selfs he(re)n jacops ende gabriels ende voirtane g(e)n(er)alic ende/
specialic Promitt(ens) rat(um) renu(n)c(ians) utsup(ra) sub ypotheca et obliga(ci)[o(n)e]/
g(e)n(er)ali salvo iusto calculo de p(er)cept(is) et levat(is) januarii [febr(uarii)] iii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer