SAL7361, Act: R°163.5-V°163.1 (340 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°163.5-V°163.1  
Act
Date: 1468-03-15

Transcription

2019-08-16 by myriam bols
Item rombout [willem(air)] de jonge sone rombouts willem(air) vleeschouwe(r) en(de) lijsbeth/
van berlair zijn wijf dochter rombouts van berlair in p(rese)ncia hebbe(n) gekint/
ende opembairlijck gelijt voe(r) hen en(de) hue(re)n nacomelinge(n) dat hen bij/
vrancken willemair wonen(de) inde coestrate en(de) katlijne(n) molenplas zijne(n)/
derden wive volcomelijck geheel ende al vernuecht betaelt geco(n)tenteert
//
ende voldaen zijn alle alsulker makingen van testeme(n)te en(de) uuyt(er)sten wille/
als der voirs(creven) lijsbetten gemaect ende gelaten ware(n) bij lijsbette(n) wijlen/
vanden bossche harer moeder moeyen ten bijsijne ende consente des/
voirs(creven) vrancx haers mans ende oic van alle(n) alsulke(n) geloofte(n) en(de) toesegge(n)/
va(n) heyliker vorw(eer)de(n) als de voirs(creven) vrancke met co(n)sente d(er) voirs(creven) ka(tlij)[ne(n)]/
zijne(n) wive toegesecht hadde de(n) voirs(creven) romboute en(de) lijsbette(n) in ondersta(n)de/
vand(en) huwelijke Scelden(de) d(air) om den selve(n) vra(n)cke(n) en(de) katlijne(n) zijne(n)/
wive van allen dien volcomelijck quijt en(de) va(n) alle(n) ande(re)n geloofte(n) (con)d(icien)/
vorw(eer)den so(m)me(n) van pe(n)ni(n)gen haeflijcken goede(n) en(de) vliegen(de) erve actien/
en(de) toesegge(n) d(air) inne de selve vrancke en(de) ka(tlij)[ne] zijn wijf te he(m)wert/
gehoude(n) moge(n) wese(n) tot dese(n) dage toe niet wederstaen(de) al wa(r)e/
dat [demakinge van(en)] tvoirs(creven) testame(n)t [d(er) vors(creven) lijsbetten] bijde(n) voirs(creven) vrancke(n) te(n) bijsijne d(er) voirs(creven) ka(tlij)[ne(n)]/
zijne(n) wive v(er)claert wa(r)e geweest va(n) weerde(n) te blive(n) namaels in e(n)nige/
ande(re) testame(n)t bijde(n) voirs(creven) vrancke(n) gemaect Geloven(de) de(n) voirs(creven) vra(n)cke(n)/
en(de) katlijne(n) zijne(n) wive noch nyema(n)t and(er)s va(n) desen noch va(n) ghene(n) ande(re)n/
sake(n) [van] nu vortaen ny(m)mermeer ae(n)tespreke(n) teyssche(n) te moeye(n) noch te/
vexe(re)n bij he(n) selve(n) oft yemande anders in gheene(n) rechte gheestelijck/
oft weerlijck in gheender manie(re)n en(de) van des(er) ky(n)nissen en(de) quitan(cien)/
yege(n) eene(n)yeg(eliken) goet gerecht wara(n)t te zijne en(de) te blive(n) teeuwige(n) dage(n)/
cor(am) tymple nethen(en) m(ar)cii xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer