SAL7361, Act: R°182.3-V°182.1 (382 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°182.3-V°182.1  
Act
Date: 1468-03-30

Transcription

2019-08-29 by myriam bols
Also als voir den raide vand(er) stat in questien en(de) gescille/
comen zijn jonch(e)r willem van merode in deen zijde en(de) willem/
vanden dorpe van mechelen in dande(re) om der rekeni(n)ge(n) wille/
die de vors(creven) jonch(e)r willem vand(en) vors(creven) willem(me) vanden dorpe/
begheerde te hebben vanden bewinde dat de selve willem/
eenen zeke(re)n tijt van ja(r)en heeft gehadt van zeke(re)n goeden/
die wa(r)en des voirs(creven) jonch(er)s willems sweer gelegen ind(en)/
lande van mechelen en(de) die hem en(de) ande(re)n zijne ii/
medegaringen voir gebrec van seke(re)n renten met scepen(en)/
brieven van loven(en) verbrieft vortijts met meye(r) en(de) scepen(en) br(ieven)/
van loven(en) nader stat recht van loven(en) gelevert zijn Dair af de
//
selve willem vanden dorpe onlanx een rekeninge in gescrifte den voirs(creven)/
jonch(e)r willem heeft gegeven die de selve jonch(e)r willem niet/
accepteren en woude mair int geheelte refuseerde bij diversen/
reden(en) die hij dair toe alligheerde ende onder dande(re) na dat/
de vors(creven) willem vanden dorpe dede bliken sijn scepen(en) brieve ende/
sijn leveringe vors(creven) en(de) vort de mechtich(eit) die hij hadde va(n) e(n)nigen/
sijnen medegesellen soe versocht de voirs(creven) jonch(e)r willem/
eene finale rekeni(n)ge vand(en) vors(creven) willem(me) in gescrifte te hebben/
dair geclaert werde zoe vele dat hem genoech mocht wesen/
hij versocht oic vanden vors(creven) willem(me) om dat hij buyten lants/
is geseten borchtocht te hebben om dair aen te mogen/
verhalen des bevonden soude werden dat hij in hem ware/
gehouden ende hij p(rese)nteerde ter ande(r) zijden hem wederom/
ter ande(r) zijden van geliken te doen Hier op is ten uut(er)sten/
bijden raide vander stat met vollen gevolghe getermijneert/
dat de voirs(creven) willem een intelike rekeninge overgeven/
sal des goensdaeghs na beloken(en) paesschen naestcomen(de) van/
tijde zijnder leveringen ende dat hij de hande aende goede/
sloech tot noch en(de) doen verclaer aen wat goede ende/
wair die proffijten zijn gebleven die dan de voirs(creven) jonch(e)r willem/
overhebben sal om tot eenen gelegen dage dair na/
die te wederleggen also zijnen raet gedrage(n) sal Ende dese/
navolghen(de) verborghde de voirs(creven) willem met jannesse donder/
die geloofde te voldoen(e) tgebrec datme(n) inden vors(creven)/
willem(me) vynden zoude en(de) de vors(creven) willem geloofde hem/
tontheffen Ende de vors(creven) jonch(e)r willem verborghde met/
willem(me) maes woenen(de) inde drie crone die geloofde te/
voldoene tgebrec datmen inden vors(creven) jonch(e)r willem(me)/
vynden zoude en(de) jonch(e)r willem geloofde de(n) voirs(creven) willem(me)/
tontheffen cor(am) hoeven burg(imagist)[ro] lyemi(n)gen nethen(en) scabinis (et)/
pluribus aliis marcii penult(ima)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer