SAL7361, Act: R°188.1-V°188.1 (395 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°188.1-V°188.1  
Act
Date: 1468-04-04

Transcription

2019-08-28 by myriam bols
Acht(er)volgen(de) der submissien voir scepen(en) van loven(en) gepasseert m(ar)cii/
xxii lestled(en) tussce(n) arnde struyve(n)s van bincke(n) en ter eend(er) sijde(n) ende/
sb lijsbette(n) weduwe henrix wile(n) zwaefs t(er) ande(re) hebben de segg(er)s/
d(air) inne begrepe(n) en(de) bynne(n) den tijde dat zij na beg(ri)p der selv(er) submissien/
dat doen mochte(n) hue(r) uutsprake gedaen ind(er) manie(re)n h(ier) na volgen(de) [opt gescille dat zij und(er)lingen hadd(en) vand(er) pechti(n)g(en) d(er) goede der vors(creven) lijsbette(n) d(air) de vors(creven) arnt op sit als wynne en(de) des d(air) aen cleeft] Ierst dat de vors(creven) weduwe den vors(creven) arnde hue(re)n wynne sal onderlate(n)/
zijne(n) t(er)mijn der pechting(en) uut alsulk(en) bedde als hij dat van hue(r)/
heeft s en(de) gelijc hij dat tot noch toe gehadt heeft It(em) sal zij hem/
oic late(n) volghen dwat(er)ken opde berghe te byncken en(de) thoefken aende/
schue(r) en(de) de weyde van hue(re)n bossche(n) ald(air) den vors(creven) sijne(n) t(er)mijn/
due(re)nde sond(er) dat zij hem den selve(n) t(er)mijn due(re)nde d(air) aen e(n)nige(n) stoot/
oft letsel sal moige(n) mak(en) behalve(n) soe v(er)re [dat] de vors(creven) arnd de/
vors(creven) bossche wel en(de) loflic sal moige(n) mote(n) v(er)maken soe v(er)re hij de/
weyde d(air) af [orbe(re)n en(de)] neme(n) sal It(em) alse vand(en) helicht [vruchten] van i boend(er) met/
eeven(en) en(de) crocke(n) besaeyt d(air) af zij te ii ja(r)en d(air) af zij heyst hue(r)/
helicht es duytsprake dat zij d(air) af niet hebben en sal mair sal/
d(air) tege(n) quijt sijn en(de) sal dair [tegen] blive(n) staen(de) alsu en(de) v(er)smelte(n) alsulk(en)/
schade alse de vors(creven) wed(uwe) hem gedaen mach hebben met hue(re)n/
houte in sijn weyde te vellen gaten inde selve weyte te mak(en)/
en(de) mette(n) wagen(en) die te overvae(re)n It(em) sal de vors(creven) weduwe/
behoude(n) sond(er) restitucie te doen alsulk(en) ii halst(er) raepsaets als/
hue(r) de vors(creven) wynne gelevert heeft die de selve wynne wed(er)/
hebbe(n) woude It(em) sal de vors(creven) wynne jairlix moigen saeye/
opde lande der weduwe(n) dair hij wilt (½) boend(er) crocke(n) en(de)/
die alleene behoude(n) behalve(n) dat hij hue(r) dair tege(n) oic bereyde(n)/
en(de) jairlix besaeyn sal wel en(de) loflic (½) boend(er) even(en) gelijcx lants/
dair bij opt elde(r) geleg(en) dairt gelijc lant es d(air) af zij de/
vruchte(n) alleene treck(en) sal It(em) sal de vors(creven) weduwe hebben/
deen helicht van allen vruchte(n) beyde van raepsaede lijsaede/
wouw(er)e en(de) ande(re) d(air) toe men de lande begraven moet soe v(er)re/
zij deen helicht van den selven grane(n) betaelt en(de) and(er)s niet/
behalve(n) den vlassaert alleene dien sal hij mote(n) alleene bereyde(n)/
op sijne(n) last sonder hue(re)n cost en(de) d(air) af sal zij hebben na beg(ri)p d(er)
//
pechting(en) tvlas d(air) zijt kyese(n) sal It(em) sal de vors(creven) weduwe/
ombegrepe(n) en(de) soe dicwile als hue(r) gelieft inde came(re)n [moige(n) gaen] die/
zij te huerw(er)t behouden heeft die inde pechtinge begrepen/
staen en(de) dier gebruyken alst hue(r) gelieft It(em) sal de vors(creven) pechti(n)ge/
and(er)ssins in hue(re)r macht en(de) van weerde(n) bliven It(em) want mits/
den questie(n) die tussce(n) de vors(creven) weduwe en(de) arnde geweest hebben/
der vors(creven) wed(uwen) hout noch staet opde vorlen vand(en) lande(n) ende/
beemde(n) die de vors(creven) wynne hult in pechting(en) soe sal zij op/
dat hue(r) gelieft t(er) mynst(er) schaden alsnu tselve hout dat hue(r)/
toebehoirt te houde(n) moige(n) doen afhouwe(n) en(de) velle(n) en(de) ewech/
vue(re)n [t(er) mynst(er) schade(n)] over en(de) doe(r) de vors(creven) goede die de wy(n)ne hult tussce(n)/
dit en(de) halfmeye naestcomen(de) en(de) niet d(air) nae mair wilt zij/
op ande(re) ja(r)en tselve hue(r) hout behalve(n) dat zijt wed(er) al/
toemak(en) sal sal [de gate(n)] dair dore tselve hout lijden moet soe v(er)re/
die d(air) o(m)me opgebroken wordde(n) mair wilt sij op and(ere) ja(r)en/
de(n) vors(creven) t(er)mijn due(re)nde hue(r) hout vors(creven) doen afdoen make(n) velle(n)/
of ov(er) oft ewech vue(re)n dat sal sij [jairlix] doen lopen(de) tide te wete(n)/
tussce(n) s(in)te denijsmisse en(de) halfmerte en(de) niet d(air) voe(r) noch d(air) nae/
It(em) en sal de wynne aen d(er) weduwe(n) lossche(n) gheen doirne(n)/
noch and(er) hout moge(n) houwe(n) hij en woude de selve bosschen/
wed(er) d(air) mede v(er)mak(en) col(en) oud(erogghe) ap(ri)lis iiii[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer