SAL7361, Act: R°192.2 (403 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°192.2  
Act
Date: 1468-04-06

Transcription

2019-08-31 by myriam bols
Item het zijn comen voe(r) den rade vander stadt jan van pamele inden name/
van pauwelse bloc van wegen ende tot orbe(r) desselfs jans die met/
scepen(en) brieve(n) van loven(en) beleyt es totten goeden henr(icx) wile(n) zwaufs voe(r)/
wettich gebreck dat zij segt te hebbe(n) totte(n) selve(n) wile(n) henr(icke) in deen/
zijde ende goirde hanckart die van te voe(re)n oic voe(r) seke(r) wettich gebreck/
dat hij alligeerde geleyt is totte(n) goede(n) des voirs(creven) henr(icx) in dandere/
dair elc vanden voirs(creven) p(ar)tien beg(eer)den voldaen ende vande(n) goede(n) die achter den/
voirs(creven) wile(n) henr(icke) bleve(n) ware(n) ontslage(n) te zijne van sijne(n) voirs(creven) gebreken/
lijsbette(n) eveloechs weduwe des voirs(creven) henricx zwaufs voir ogen zijnde En(de)/
daer wert ten uuyt(er)sten nae redene van p(ar)tien ende seke(re)n vo(n)nisse(n) tusschen/
de voirs(creven) p(ar)tien geloope(n) ende al des zij alligeerden getermineert voir/
recht dat de voirs(creven) goirdt ter stont oft hem geliefde mids dat hij/
ouste geleyt zijn wettich gebreck naeden recht aende goede in zijnen/
beleyde begrepen sculdich sal zijn te exeque(re)n oft hem geliefde oft/
dat de voirscr(even) pauwels selve voe(r) zijn wettich gebreck op de goede in/
zijne(n) beleyde begrepe(n) exeque(re)n soude moege(n) ende in dien gevalle soude de/
voirscr(even) goirdt gheven quijtan(cie) van des bijde(n) voirs(creven) ja(n)ne(n) va(n) pamele v(er)cocht/
ende vertiert soude w(er)de(n) sonder p(re)judijs and(er)s van zijne(n) rechte en(de) volge(n)/
dan nae zijn wettich gebreck ende interest op tsurplus d(er) goede alsoet/
behoe(re)n soude naeder stat recht Ende dese uuytsp(ra)ke gedae(n) zijnde seyde/
de voirs(creven) goirt dat hij selve met zijne(n) beleyde beg(eer)de ter stont/
te p(ro)cede(re)n nae recht in pleno (con)silio aprilis vi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer