SAL7361, Act: R°236.1-V°236.1 (500 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°236.1-V°236.1  
Act
Date: 1468-06-23

Transcription

2019-09-15 by myriam bols
Vanden gedinghe dat voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loven(en) geweest es tussce(n)/
katlijne(n) vander couthe(re)n wed(uwe) jans wilen de ridde(re) henricke de hollandere/
ende henr(icke) vanden zande neven een gegoet zijnde op een streetken oft/
eenen doirganck gelegen buyten der biestpoirten in deen zijde en(de)/
he(re)n buridaen robosch p(rie)ste(r) die besedt en(de) gegoet ende geerft es/
van henr(icke) van lynthe(r) in een huys met zijnder toebehoirte(n) gelegen/
buyten der voirs(creven) poirte(n) tusschen de veste d(er) selver poerte(n) en(de) tvoirscr(even)/
streetken ter ande(re) Daer de voirs(creven) drie p(er)sone aenlegghe(re)n gemeynt/
hebben ende voirtgestelt dat de voirs(creven) her buridaen oft zijn voirseten/
besitte(re)n vanden voirs(creven) [zijne(n)] huyse metter toebehoirten seke(re) aenhanghe van/
huysingen aen hue(r) principael huys gemaect hebbe(n) ende doe(n) make(n)/
d(aer) mede zij grootlijck worde(n) v(er)achtert ende van hue(re)n erve beroeft/
en(de) d(aer)uuyt zij alsulc ongherief hadden dat zij over tvoirs(creven) streetke(n)/
ende den voirs(creven) hue(re)n gemeyne(n) wech niet vueglijc met wagen(en)/
en(de) p(er)den met houte ende anders geladen tot hue(re)n gherieve dienen(de)/
comen en conste Want soe zij seyden al mochten des voirs(creven) her/
buridaens voirsete(n) henr(ick) van lynthe(r) oft ande(re) een stuck vander stat vesten die die hondert voete vand(en) mure gedroech hebbe(n) genome(n)/
soe gedroegen zij hen nochtan dat tvoirs(creven) principael huys ende de/
voirs(creven) aenhanghe v(er)re over ende buyten den hondert voete(n) ten hue(re)n/
weert en(de) op tghene des zij voe(r) hue(re)n wech gebruyct hadden va(n)/
oude(n) tijden totten gh meeste(re)n werckliede(n) vand(er) stat oft ande(re)n/
die dat ov(er)mete(n) mochte(n) en(de) hoepten bij desen en(de) ande(re)n reden(en)/
[bij hen gealligeert] dat hen tvoirs(creven) ongebruyck afgedaen soude worden en(de) sculdich/
wa(r)e afgedaen te worden naede waerheit die zij va(n) alle(n) pointe(n)/
bijleyde(n) en(de) des getroesten totten rechte en(de) vo(n)nisse Op dwelc/
de vors(creven) h(er) buridaen hem v(er)antw(er)den(de) bracht inne hoe hij va(n)d(en)/
voirs(creven) aenhange(n) selve(n) nemi(n)ge gedaen hadde tege(n) de(n) rentmeester/
inde(n) name van onse(n) gened(igen) he(re)n ende meynde dat gheen/
serve d(er) vors(creven) aenlegge(re)n en wa(r)e ende dat hij alsoe v(er)re ende/
voirdere dan de voirs(creven) aenlegge(re) d(aer) inne voe(r) der selv(er) nemi(n)gen/
was gericht hopen(de) bij dien en(de) nae begrijp van seke(re)n scep(enen)/
br(ieven) van guedingen die hij vande(n) vors(creven) erve dede lesen dienen(de)/
voe(r) hem en(de) zijn voirseten dat hij d(er) aensprake(n) ongehoud(en)
//
zijn soude bracht oick inne alrehande pointe(n) daer inne hij meynde/
dat de voirs(creven) aenlegghe(re)n ende bezundert de voirs(creven) henr(ick) de holla(n)de(re)/
he(m) hadde(n) v(er)cocht in dafbreke(n) vand(er) poirte(n) die voe(r) stont ter strate(n)/
aen tvoirs(creven) streetken ende doerganck Weert gewijst ten uuytersten/
bijden he(re)n scep(enen) van loven(en) ter manisse(n) tsmeyers nae aensprake/
v(er)antw(er)den thoenisse ende alle tghene des bijden p(ar)tien in wid(er)zijde/
was inne gebracht dat de(n) voirs(creven) inganck vand(en) vors(creven) streetke(n)/
voe(r) alsoe gewijt sal worde(n) ter ordinancie(n) vander stat meesteren/
dat p(ar)tien huer gherief van uuyt en(de) inne vare(n) sullen hebben/
dat voirt den middelsten aenhang sal geheel worde(n) afgedaen en(de)/
den lesten aenhanck afgedaen oft inne getogen vanden egghe/
vanden steynen(en) huyse tot opden pael ten vesten weert inne/
behalve(n) den hee(re) ende d(er) stat hue(re)n interest In p(ro)festo sancti/
joha(n)nis ante nonam
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer