SAL7362, Act: R°200.3-V°200.1 (402 of 492)
Search Act
previous | next
Act R°200.3-V°200.1  
Act
Date: 1469-04-08

Transcription

2019-11-23 by Karel Embrechts
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen cond en(de) te wete(n) dat opde(n) dach van hede(n)/
dat(um) van desen voir ons come(n) es in prope(re)n p(er)soene jan vanden/
hove sone wilen arnts woenen(de) te libbeke ende heeft geconstitueert/
gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie [en(de)] auctoriteit gegev(en) clause va(n) stakenborch/
joh(ann)ese steve(n)s joh(ann)ese de coste(re) te libbeke [en(de)] henricke van vucht aut alt(er)i alle/
alsulk(er) recht actie saken questie(n) en(de) gescille(n) alse de selve jan vanden/
hove alsnu uutstaen(de) heeft oft naemaels hebben soude moigen voir/
wat gerichte gheestelic oft weerlic dat dat sijn oft gescien soude mog(en)/
alle en(de) yegewelke sijn jairguld(en) sculden opcomi(n)gen profite(n) v(er)valle(n)/
goede(n) beruerlijc en(de) omberuerlijc chijsen rinte(n) erfpachte(n) die hij heeft/
oft die hem naemaels vallen toecome(n) en(de) verschijne(n) sele(n) moigen inde(n)/
lande van brab(ant) oft elde(r) te wat plaetsen hij die uutstaen(de) en(de) liggen(de)/
heeft en(de) men hem sculdich es oft naemaels wesen sal in e(n)nig(er)/
manie(re)n Te verware(n) te mane(n) teyssce(n) opte bue(re)n te ontfangen/
tege(n) oft aen wat p(er)soene(n) oft van wat goede(n) saken oft stucke(n) dat/
dat sijn mochte daer voe(r) te panden te daigen te beleiden rastem(en)te/
te doen leggen die met rechte texeque(re)n te v(er)volgen en(de) te vorde(re)n/
alle scepen(en) brieve met rechte te vo(n)niss(en) en(de) vorderinge d(air) af te neme(n)
//
ende te doene al na recht costu(m)e gewoente en(de) usaige vand(en) plaetse(n)/
d(air) dat behoe(re)n oft behoeve(n) soude moige(n) Ende ofts noot geboirde/
voir alle richte(re)n gheestelijc en(de) weerlijc (et)c(etera) in co(mmun)i for(m)[a] allet des/
vors(creven) steet alsoe wel domberuerlike goede chijse rinte(n) erffpachte(n) als/
and(er)s met rechte te wy(n)nen en(de) te v(er)lies(en) appellan(di) sentencias p(ro)sequen(di)/
componen(di) et quitan(ciam) dan(di) Ende voirt alle de vors(creven) goede beruerlic/
en(de) omberuerlic chijse rinte(n) erffpachte(n) te rege(re)n te hantplichte(n) te gebruyke(n)/
te v(er)hue(re)n te v(er)pachte(n) en(de) met jairschare(n) uut te geven al te(n) meeste(n) orboe(r)/
en(de) p(ro)fite des vors(creven) jans vand(en) hove cete(r)aq(ue) o(mn)ia et sing(ula) g(e)n(er)alit(er) et/
sp(eci)alit(er) in p(re)miss(is) facien(dum) (et)c(etera) promitt(ens) d(i)c(t)us joh(ann)es renu(n)c(ians) o(mn)ib(us) p(ri)vileg(iis)/
et assistenciis ac sub obliga(ti)[o(n)e] et ypotheca o(mn)i(u)m (et) sing(u)lor(um) suor(um) bonor(um) mo(biliu)[m]/
et i(m)mo(biliu)[m] p(rese)nciu(m) fut(ur)or(um) rat(um) (et)c(etera) salvo iusto calculo ap(ri)lis vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Xavier Delacourt