SAL7362, Act: R°97.1-V°97.1 (205 of 492)
Search Act
previous | next
Act R°97.1-V°97.1  
Act
Date: 1468-12-01

Transcription

2019-12-01 by Karel Embrechts
It(em) henric van redinghen hee(r) tot oplinthe(r) ter eender zijden en(de) philips/
de houwe(re) van arschot ter ande(re) sijn bij raide van vrienden en(de) ten/
bijweesen van eenigen vanden naesten maghen en(de) vrienden des/
voirs(creven) henrix met malcande(re)n eenswordde(n) en(de) overcomen der pointe(n)/
en(de) vorweerden hier nae v(er)claert die zij deen dande(r) gelooft/
hebben onv(er)brekelijc te onderhouden Te weten dat de vorscr(even)/
philips van sinte mertensmisse lestleden incluys en(de) een geheel/
jair d(air) nae gedue(re)nde hebben ende aenveerden sal bij machte va(n)/
p(ro)curacie(n) hem gegev(en) dbewint tregime(n)t en(de) dontfanck van alle(n)/
den goeden en(de) rinte(n) desselfs henrix van redinghen en(de) lambrechts/
van wynghe zijns zweers soe waer die liggen oft ontfangen/
wordden in staenden rinte(n) oft v(er)valle(n) hoedanich die wesen/
moigen Des sal hij betalen alle de co(m)me(re)n en(de) laste(n) die d(air) af oft/
d(air) uut sculdich sijn betaelt te wordden ende doen ten ynde vand(en)/
selve(n) jae(r) den selven henricke oft ande(re)n dien dat behoire(n) sal/
van alle sijne(n) ontfange en(de) uutgeven(en) goede rekeni(n)ge (et) reliq(ua)/
Ende om dat de vors(creven) philips zoe in diversen costen bij lambrechte/
en(de) sijne(n) wive met hue(re)n huysgesinde v(er)teert en(de) den coste bij antho/
nise van redingen des vors(creven) henrix sone inde petagogie en(de)/
elde(r) gedaen zoe van v(er)loepen(en) chijse en(de) rinte(n) van voirgaen(de)/
jae(r) inde vors(creven) officie verleecht heeft vie(re)nnegentich crone(n)/
te xxiiii st(uvers) tstuc en(de) veerthien stuv(er)s soe es vorweerde soe/
wes men bij wettig(er) rekeni(n)gen bevi(n)den sal dat de vors(creven) philips/
de vors(creven) so(m)me hem bescaet en(de) gepasseert in sijne(n) uutgeven/
tachter sal moigen wesen dat sal hij opleggen Ende oft hij oic/
meer uutgeleecht hadde in orboir der vors(creven) goede oft ter suste(n)tacie(n)/
des vors(creven) lambrechts en(de) sijns wijfs en(de) voir den vors(creven) henricke/
oft anthonise van redinghen dat heeft de vors(creven) henric gelooft/
den vors(creven) ph(ilips)e ten ynde vand(en) vors(creven) jae(r) te betalen als/
v(er)reycte schout oft zijne(n) moet d(air) af te hebben Ende i(n) meerd(er)/
zekerniss(en) den vors(creven) ph(ilips)e hier af te doen(e) van sijne(n) reste dat/
hem comen mochte heeft de vors(creven) henric gelooft dat hij antho/
nise sijne(n) sone voirs(creven) v(er)vangen sal en(de) in dien hebben dat hij ter/
maniss(en) vand(en) selve(n) ph(ilips)e oft e(m)mer bynnen drie weken nae dats
//
de selve henric van hem v(er)socht sal sijn sal doen come(n) voir scepen(en)/
van loven(en) en(de) die al des vors(creven) es approbe(re)n sal en(de) mede gelove(n)/
den vors(creven) ph(ilips)e te voldoene en(de) dinhoudt van desen tond(er)houd(en)/
gelijc sijn vader hier gedaen heeft It(em) es vorweerde dat/
de(n) vors(creven) ph(ilips)e in sijne(n) uutgeve(n) passe(re)n selen twintich rinsche/
guld(en) te xx st(uvers) tstuc voir zijn(en) loon en(de) arbeyt vand(en) jae(r)/
vors(creven) ende soe lange de selve philips acht(er) dierste jair vors(creven)/
van sijne(n) reste dat hem comen mochte biden vors(creven) henricke/
niet betaelt en wordde soe en sal de vors(creven) henric de(n) vors(creven)/
ph(ilipp)e niet ontsetten doen noch laten ontsetten voer aen d(er)re/
tijt dat hij sijn rest dat hem comen mochte innegehaelt en(de)/
getogen sal hebben aende vors(creven) goede en(de) rinte(n) cor(am) berthe(m)/
vos dece(m)[br(is)] decembr(is) p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt