SAL7363, Act: V°192.2-R°193.1 (365 of 566)
Search Act
previous | next
Act V°192.2-R°193.1  
Act
Date: 1470-02-09

Transcription

2019-11-30 by Mi-Je Van Gils
It(em) desen brief sal altoes bliven onder scepen(en) te dier meyni(n)ge(n) wa(n)t de/
betalinge der vors(creven) rinte(n) mede staet opde(n) vors(creven) [he(re)n] ph(ilips)e na(tur)lic wairt alsoe dat de/
selve [h(er)] ph(ilip)s oft sijn nacomeling(en) he(re)n vand(er) horst naemaels eenig(en) last gec(ri)ge(n)/
vand(en) derdendeele van hondert gul(den) tsjaers voermaels ind(er) loting(en) tusscen/
de drie dochte(re)n amelrix wile(n) boete opde goede vand(er) horst besedt Te wete(n)/
dat derdendeel dat jouffr(ouwe) dorotheen van scoenhove(n) die wijf was jans/
wile(n) van voelne toebehoirde dat dan de vors(creven) ph(ilip)s en(de) sijn nacomeli(ngen) he(re)n vand(er)/
horst dese rinte aenveerde(n) soude(n) behoud(en) ende te henw(er)t trecke(n) met meer/
ande(re)n goede(n) ende rinte(n) hen hier vore verbonden ende verpant in alle/
der manie(re)n dande(re) goede aen hen verbonden staen tot aen derre tijt/
toe dat hen allen dien last die zij d(air) af hadde(n) oft lede(n) oft gescape(n) wae(re)n/
te hebben oft te lijde(n) met rechte afgedaen en(de) geheelic afgestelt soude/
wesen al en hadden hij oft zij dien alnoch met rechte niet verloren
//
mair den voirs(creven) ph(ilips)e oft sijn nacomelinge hier af te binne(n) oft versekert/
zijnde sal de vors(creven) rinte den ande(re)n inde(n) voirs(creven) brieve genoemt volcomel(ic)/
volge(n) al nae der natue(re)n en(de) (con)dicie(n) der selver brieve oft de vors(creven) ph(ilip)s oft/
zijn nacomelinge d(air) inne niet geruert en wae(re)n Ende oft de voirscr(even)/
rinte(n) wordde(n) afgeleecht oft op panden besedt dwelc de voirs(creven) philips/
alsoe wale als dande(re) p(ar)tien vors(creven) met rechte sal moige(n) versueke(n) alst/
hem goetdunct oft de borge(n) te cranc mochte(n) valle(n) dan salme(n) de/
gueding(en) die d(air) af gedaen sulle(n) wordde(n) in alle manie(re)n doen als hier/
gevorw(er)t es ende oic de pe(n)ninge vand(en) vors(creven) afquiti(n)g(en) comen(de) bij (con)se(n)te/
des vors(creven) ph(ilip)s oft zijnd(er) nacomeling(en) weder aenlegge(n) op goede borgen/
oft ond(er)pande ter gelik(er) natue(re)n sond(er) argelist eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-13 by Xavier Delacourt