SAL7364, Act: R°209.2-V°209.1 (403 of 582)
Search Act
previous | next
Act R°209.2-V°209.1  
Act
Date: 1471-02-21

Transcription

2021-04-23 by kristiaan magnus
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cond en(de) te weten dat opden dach van heden dat(um)/
van desen voir ons comen es in prope(re)n p(er)sone gerard van baussele secret(aris)/
der stat van loeven(e) ende heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht/
p(ro)cu(ra)cie en(de) auctoriteit gegeve(n) meester janne lobbe secretar(is) der selver stat/
merten(e) vand(en) hecke zijnen zwager janne de beye(re) joh(ann)ese steve(n)s meest(er)/
arnde brau geheete(n) vander strate(n) en(de) joh(ann)ese daneels aut alt(eru)m/
Alle sijn saken questie(n) en(de) gescille(n) die hij tegewoirdichlic uutstaen(de) en(de) te doen/
heeft oft naemaels hebbe(n) sal moige(n) alsoe wel voir den eerweerd(en)/
edelen en(de) wijsen he(re)n m(ijn) he(r) den p(resi)dent en(de) ande(re)n he(re)n vand(en) brabantsce(n)/
raide voir m(ijn) he(r) den stathelde(r) en(de) ma(n)nen van leene ons gened(ichs) he(re)n/
inder came(re)n van braba(n)t voir de gerichte(n) vand(en) eenig(en) vand(en) goeden/
steden en(de) platten lande van braba(n)t als voir eenige ande(r) gerichte(n) [geestelic] oft weerlic/
elswair Ende voirt alle des vors(creven) gerarts jairgulde(n) sculde(n) opcomi(n)g(en)/
p(ro)fite(n) v(er)valle(n) goede(n) beruerlic en(de) omberuerlic chijse(n) rinte(n) erfpachten die/
hij tegewoirdichlic heeft oft namaels hebben sal oft oic die hem/
toecome(n) valle(n) en(de) verschene(n) selen moige(n) hoedanich die zijn te/
wat plaetsen oft oic tegen [en(de) aen] wat p(er)soene(n) dat des te doen sijn mochte/
Te v(er)waren te manen teysscen optebue(re)n te ontfang(en) dair voe(r) te/
pande(n) te daige(n) te beleide(n) rasteme(n)te te doen legg(en) die met rechte/
texeque(re)n te v(er)volge(n) te vorde(re)n te bedinge(n) Alle scep(enen) br(ieve) met rechte te/
vo(n)niss(en) en(de) vorderinge d(aer) af te neme(n) en(de) te v(er)sueke(n) al na costu(m)e usaige
//
en(de) gewoente vand(en) plaetse(n) d(aer) en(de) alsoe dat behoe(re)n en(de) behoeve(n) soude/
moigen Ende ofts noot gebuerde voir alle gerichte(n) gheestelic alle/
des vors(creven) gerarts sake(n) questie(n) en(de) gescille(n) te (con)teste(re)n te decline(re)n/
texcipiere(n) te re(con)venie(re)n te v(er)antwerde(n) te bescudde(n) te bedinge(n) Alle/
gescrifte(n) en(de) libelle(n) (et)c(etera) componen(dum) appellan(di) s(e)n(tent)ias appellac(i)o(n)is/
p(er)sequen(di) int(er)locutor(ias) et diffinitivas p(er)sequen(di) o(mn)ia et sing(ula) p(rem)issa/
lucran(di) et amitten(di) componen(di) quitan(ciam) dan(di) necno(n) cete(r)aq(ue) P(ro)mitt(ens)/
rat(um) salvo iusto calculo febr(uarii) xxi
ContributorsChris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-08-23 by Jos Jonckheer