SAL7365, Act: R°113.1-V°113.1 (233 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°113.1-V°113.1  
Act
Date: 1471-12-02

Transcription

2020-09-02 by Karel Embrechts
Vander twidracht ende questien die voe(r) den rade vander stat nu ten lesten male gehanghen heeft/
tusschen anthonijse de bezuts voir hem ende/
inden name vanden ande(re)n zijne(n) medeplegheren/
dair voe(r) hij sprect ter eend(er) zijden ende meester/
felix de hont raet en(de) meester vander rekencame(re)n m(ijns) gened(ichs)/
[he(re)n] (et)c(etera) metter weduwen joes wilen absoloens swegher/
des voirs(creven) meester felix ter ande(re) Ae(n)ruerende/
eene seke(re) erfrinte verpant ende besedt op/
dlant van dieste wilen toe te hoe(re)n plach barthel(meeuse)/
alser gedraghen(de) jairlijcx tweehondert vijfen(de)vijftich/
rijnsch guld(en) eenen stuver en(de) sess miten vander/
welcker een porcie te weten(e) hondert eenen(de)veertich/
r(yns) guld(en) voirmaels den edelen ende moeghen(de)/
greve van salmen gegoet is geweest ende eene/
and(er) porcie gedraghen(de) jairlijcx hondert vierthien/
rijnsch guld(en) der voirs(creven) weduwe absoloens Ende/
oft die [rente] in rekeninghen souden moeten werden/
gebracht tusschen hen hebben de wethoude(re)n vand(er)/
stat van loeven(e) ov(er)sien ende gevisenteert de/
intenditten die elc vand(en) voirs(creven) p(ar)tien om te heu(re)r/
meyni(n)ghen te comen(e) hebben overgegeve(n) desgelijcx/
beide de guedinghen voirg(eruert) vand(en) voirs(creven) rinten gedaen/
metten condicien ende greacien van p(ar)tien Dair op/
gevolgt acten t(er)minacien en(de) al tgene des hier af tot/
noch is overleden Ende op al rijpelijc geledt/
ende gewoghen dat dat hen dochte dat te deser tijt/
mocht zijn te weghen hebben de selve weth(ouderen)/
te desen male overdraghen getermineert ende den/
voirs(creven) p(ar)tien uutgesproken voir recht dat beyde de/
[voirs(creven)] p(ar)tien te beider [beyden] zijden p(ro)cederen sullen met/
rekeninghen naevolgende den acten en(de) voir/
t(er)minacien ende dat gheen van hen de rente
//
voirg(eruert) dair inne en sal moeten bringhen behalve(n)/
elcker p(ar)tien nochtan huer wederlegghen van/
des anders rek(ening)[en] ende oick elcken zijnen/
rechte van des hij aengaende den voirs(creven)/
rinten ende anderssins jeghen zijn voirs(creven) p(ar)tie/
met rechte sal willen vorde(re)n actu(m) in pleno/
(con)silio dec(embris) s(ecund)[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-26 by Xavier Delacourt