SAL7365, Act: V°167.4-R°168.1 (319 of 553)
Search Act
previous | next
Act V°167.4-R°168.1  
Act
Date: 1472-01-21

Transcription

2019-11-30 by Karel Embrechts
Vanden gedinghe dat geweest es tusscen willem(me) maes geheete(n) van/
wijtvliet nu ter tijt scepen(e) van loven(en) ter eend(er) zijden en(de) philipse/
vand(en) breyne ter ande(re) aldair de vors(creven) willem den vors(creven) ph(ilips)e/
aensprack seggen(de) dat de selve ph(ilip)s vergadert sijnde met meer/
ande(re)n ten huyse jacops arnouts maerscalx woenen(de) inde hoolstrate/
aldair een p(er)soen seide totte(n) knape des vors(creven) willems wat leecht(er)/
aen ts uws meest(er)s herberge inde drie crone(n) es de beste herberge/
van loven(e) ic en scheyer gheen uut dw Ende den selven philipse/
dat hoiren(de) geseecht soude hebbe(n) en(de) geantweert ald(air) openbairlic/
hij hevet goet rijc sijn hij en gheeft den lieden thue(r) niet want ic/
hebbe in sijn crebbe een spynt gehaelt dwelc vele te cleyn es/
en(de) dat ic noch thuys hebbe Ende dae(re)nbove(n) dat de selve philips/
inde selve vergaderinghe alnoch seyde [de vors(creven)] willem heeft hevet goet/
met everlechte(n) scoen gaen en(de) op sijn solen want hij quaeme/
goetcoep aen tgelt en(de) conste hij soe lichtelic d(air) aen geraken hij/
soude oic wel scepen(e) van loven(e) zijn Voirts dede hij seggen dat
//
des leden mochte(n) sijn omtri(n)t iiii oft v daige des vors(creven) philips knape/
tvoirs(creven) spynt wed(er) bracht hadde ten huyse des vors(creven) willems/
p(rese)nte(re)nde de vors(creven) pointe(n) te thoene(n) en(de) dat de selve philips de vors(creven)/
woirde geseecht hadde in schimping(en) acht(er)deele en(de) op derre de wijs/
willems hopen(de) waer hij dat gethoene(n) conste dat hij hem dat/
bete(re)n soude met eene(n) weghe te rome(n) te meylane(n) oft zoe v(er)re als/
de scepen(en) wijsen soude(n) Dair tege(n) de vors(creven) philips dede seggen/
ontkinnen(de) de vors(creven) pointe(n) hoopte datme(n) dat alsoe nyet bevi(n)den/
en soude Seggen(de) voort al wae(re) des gesciet des neen soe we(re) dat/
gesciet in absen(cien) des selfs willems pr(rese)nterende zijne(n) eedt dat hij des/
vors(creven) steet nyet geseecht en hadde [en(de) voort te bewijsen des hij geseecht mocht hebben dat hij d(es) ind(er) manie(re)n soe willem dat opdede niet geseecht en hadde] ende alsoe sustineerde hij dat die/
vors(creven) willem te hemw(er)t verdoolt wae(re) en(de) dat hij alsoe der aensprak(en)/
ongehouden sijn sal Op dwelc de vors(creven) willem p(ar)tien tot hue(re)n/
thone in wed(er)zijden wae(re)n gewijst ende te(n) daige d(air) toe gestelt thoende/
de vors(creven) willem genoech sijn vermet en(de) de selve philips nyet Wart/
gewijst met nae aensprake v(er)antweerd(en) en(de) thoenisse vors(creven) dat bijde/
scepen(en) van loven(en) t(er) maniss(en) smeyers dat de vors(creven) philips den/
vors(creven) willem(me) ter bet(er)nessen doen sal een bedevart tsint joes opde/
zee derw(er)t te porre(n) binne(n) xl daige(n) naistcomen(de) en(de) goede wairheit/
d(air) af te bring(en) nad(er) stat recht p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scabinis in sca(m)pno de(m)pt(o)/
d(i)c(t)o will(el)mo januar(ii) xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-26 by Xavier Delacourt