SAL7365, Act: V°286.2-R°287.1 (519 of 553)
Search Act
previous | next
Act V°286.2-R°287.1  
Act
Date: 1472-06-03

Transcription

2017-10-29 by Karel Embrechts
It(em) de voirs(creven) aert ende cornel(ijs) hebbe(n) insgelijcx geloft ind(ivisim) den/
voirs(creven) rikarde en(de) op de voirs(creven) pene ende abanduyn dat zij he(m)/
binnen eenre maent naestcomende tshertogenbossche inder stad/
tsijnen huys leveren selen gans ende ongeschint ende sonder/
rikaerts cost alsulken bedde met eene(n) hooft poeluwe en(de) chargie(n)/
van iiii ellen breet oft dair omtrint als de selve rikart de(n)/
voirs(creven) aerde duechdelijc ende vriendelijc leende omtrint bamisse/
lestlede(n) Hebben voirt gelooft de selve aert ende cornelijs ind(ivisim)/
ende op den voirs(creven) abanduyn oft de voirs(creven) rijkart ende zijn/
oft zijn p(ro)cur(eur) wettelijc geconstitueert om volvuert te hebbe(n)/
de voirs(creven) geloften oft enige van dien acht(er) dat die t(er)mijne/
voirs(creven) verschene(n) zijn selen enich gevolch doen moeste bi(n)ne(n)/
oft buyten lants dat zij hem dan elcx daighs soe lange dat/
tgevolch geduerde ende hem oft zijnen p(ro)cur(eur) van node wae(re)/
dair om gevolch te doene voir de coste van hem ende zijne(n)/
p(er)de gheve(n) selen totte(n) somme(n) ende pointe(n) voirs(creven) acht stuvers/
sdaighs ende dair toe alle alsulke costen ende lasten als de/
selve rikart oft zijn gemechtichde hier om aen e(n)nige rich/
teren oft wethouderen om voldaen te zijne uutgeleecht hadde/
ter wettiger eedt vanden selven rikaerde oft van zijne(n) p(ro)cur(eur)/
die dat gevolch oft uutleggen hadde gedaen H(ier) af is oec
//
borghe des voirs(creven) aerts ende cornel(ijs) de voirs(creven) m(eester) henric in o(mn)i/
modo quo supra et duo p(ri)mi insup(er) p(ri)mus cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt