SAL7366, Act: R°63.1-V°63.1 (124 of 598)
Search Act
previous | next
Act R°63.1-V°63.1  
Act
Date: 1472-10-06

Transcription

2019-10-15 by Claire Dejaeger
Vander aenspraken die jan cruypelant cleedermake(r) gedaen heeft /
voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) inde banc aen en(de) op gorde/
hanckart Seggen(de) dat ande(r)wilen als de gemeyn geselle(n) vand(en)/
cleermaker ambachte vergadert hebbe(n) geweest en(de) gheteert/
ten huyse des voirs(creven) gorts de selve gord hem met sijnder/
vuyst stack op sijn aensicht in gra(m)men moede en(de) in/
gelate va(n) strijde soe dat hij gebloetreyst was woude hij/
dat kinne(n) soe kinde hij de wairheyt ende oft hijt ontkinne(n)/
woude soe boet de voirs(creven) jan dat te thoenen en(de) metten/
mynsten te gestaen(e) hopende wair hij dat gethoene(n) conste/
dat hem de selve gord d(air) voe(r) ter bet(er)nissen doen soude/
eene(n) wech te meylanen oft alsulcke(n) bet(er)nisse als de/
hee(re)n scepen(en) wijsen souden Dair op de voirs(creven) gord hem/
verantwerden(de) dede seggen dat als de leste rekeni(n)ghe/
tsijne(n) huyse geschiedde bij den afgegaen gesworen(en) vand(en) voirs(creven)/
ambachte d(air)af hij gord een was en(de) oic bij de(n) busmeesters/
d(air) die vand(en) voirs(creven) a(m)bachte geteert hadde(n) de voirs(creven) cruypelant/
met eene(n) geheete(n) hanssen de ludicke(re)? op de selve gesworen(en)/
ende busmeesters sprack zee(re) spiteghe en(de) afdraghen(de)/
woorde hue(re)r eeren grootelijc aengaende met vremden/
opsetten en(de) werringhen om dat elc gesedt was op eene(n)/
halve(n) stuver totte(n) gelaghe dwelc de voirs(creven) cruypelant met/
hanssen om rumoer en(de) werri(n)ge te sueken(e) weygherde(n) te betale(n)/
spreken(de) altijt quade spijteghe woorde nochtans dat dat/
ghelach nae dat d(air) gheteert was wel hoeg(er) drage(n) moeste/
op elcke(n) dan (½) stuv(er) en(de) dat alle dande(re) wel tot xlviii toe/
dien g(er)ne gaven en(de) hen bedancten dat zij d(air) niet mochte(n)/
passe(re)n Ende als de selve cruypelant sach dat e(n)nige de/
doren sloten om he(m) sond(er) betali(n)ge [niet] wech te gaen(e) woude hij en(de) de/
voirs(creven) hanssen fortselijc uut sulcke(n) vreeselijke(n) gelaet maken(de)/
oft zijt al vernielt soude(n) hebbe(n) dwelc de voirs(creven) gord hoe(re)nde/
en(de) siende dede de voirs(creven) dore op om sbesten wille seggen(de)/
tot he(m) gaet uut wij sele(n) tgelach wel crige(n) en(de) dat hij/
cruypelant doen niet uut en woude seggen(de) thuys es/
alsoe wel mijne als uwe het is [een] cabbaret maken(de) zee(re) groot/
rumoer in gelate va(n) strijde en(de) also bliven(de) fortselijc tege(n)/
desselfs gorts wille en(de) danck binne(n) sijne(n) huyse dat hij/
den voirs(creven) a(m)bachte hier toe geleent hadde puerlijc ter gunste(n)/
vand(en) selve(n) en(de) sond(er) p(ro)ffijt d(air) af te hebbe(n) laten(de) he(m) houde(n) op de
//
voirs(creven) gesworen(en) ende busmeesters en(de) namelijc opden voirs(creven)/
gorde soe dat zij bij sijnd(er) groot(er) overdaet [tot sulken toe(r)ne] en(de) verheyti(n)gen huers/
bloots getoge(n) w(er)den dat d(air) af groot p(er)ikel hadde moge(n) gebue(re)n/
en(de) alsoe dat d(air) al in roe(re)n was ende dat dier gelike ha(n)teri(n)gen/
dreygelike woorde en(de) gelate va(n) strijde bijde(n) voirs(creven) cruypelant/
voirtgekeert inde(n) selve(n) a(m)bachte niet vele gehoort noch gesien/
en wae(re)n geweest en(de) hadde d(air) o(m)me de voirs(creven) gord den voirs(creven) cruypelant/
ge(r)ne met machte uut sijne(n) huyse gec(re)gen en(de) gedronge(n) om alle/
inco(n)venienten te scouwen dair de voirs(creven) cruypelant niet ruyme(n)/
en woude mair seide totten voirs(creven) gorde ic ben beter dan alle/
den soort die u ae(n)gaet en(de) stont en scuymde van quaetheyde(n)/
bijtende en(de) wryven(de) sijns selfs lippe(n) om die te doe(n) bloede(n) en(de)/
maken(de) manie(re) oft hij gebloetreyst hadde geweest en(de) moeste d(air)/
om met machte uutgestoote(n) en(de) gedronge(n) werde(n) sceyden(de) alsoe/
va(n) dair sond(er) gelach te betalen welck pointe(n) alle en(de) yeg(elijc) de vors(creven)/
gord insgel(ijcs) boot te thoene(n) en(de) mette(n) mynste(n) te gestaen(e) seggen(de)/
wair hij dat gethoene(n) conste dat hij al hadde hijte(m) gesloote(n) binne(n)/
sijne(n) huyse om uut te crige(n) der ae(n)sprake(n) ongehoude(n) sijn soude/
Waer op beide de p(ar)tie(n) vors(creven) tot hue(re)n thoenisse gewijst wae(re)n en(de)/
ten dage(n) d(air) toe gestelt en volqua(m) de vors(creven) cruypelant met sijns/
voirs(creven) vermets maer de voirs(creven) gord thoende ope(n)baerl(ijc) alle pointe(n)/
voirs(creven) en(de) meer ande(re) bij he(m) bijgeleet namelijc dat cruypelant selve/
va(n) des(en) excesse(n) voe(r) de(n) rade vand(er) stad bijde geswor(enen) vand(en) voirs(creven)/
a(m)bachte betoge(n) hadde geweest d(air) he(m) nae dat de clachte gedae(n) was/
bevolen(n) wert va(n) die(n) en(de) dier gelike te cesse(re)n (et)c(etera) Wert gewijst te(n) uut(er)sten/
bijde(n) scep(enen) va(n) loev(en) t(er) maniss(en) smeyers nae ae(n)sprake v(er)antw(er)den en(de) thoenisse/
va(n) beide(n) p(ar)tie(n) dat de vors(creven) gord vand(er) voirs(creven) ae(n)sprake(n) ongehoude(n) sijn/
soude cor(am) om(n)ib(us) scab(inis) de(m)pto pynnoc oct(obris) vi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt