SAL7366, Act: R°83.1-V°84.1 (163 of 598)
Search Act
previous | next
Act R°83.1-V°84.1  
Act
Date: 1472-11-09

Transcription

2020-08-07 by Claire Dejaeger
Item zijn bleven ende gevallen den voirscr(even) kinderen/
vleminx in hue(r) deilinge die goede en(de) erffpacht hier/
nae bescreven Inden yersten tvierde gedeelte vanden/
geheelen hove met huysen hoven schue(re)n stallen bogarde/
ende den toebehoorte(n) geheete(n) thof te maerselle met oic/
den vie(re)ndeele van omtri(n)t xxvii boender lants en(de) van/
drie dach(mael) soe beemts soe bosch en(de) den toebehoorte(n) totte(n)/
voirs(creven) hove behoiren(de) gelegen inde p(ro)chie van nyel saint/
martin in diversen stucken ende plaetsen aldair Item/
tvierdeel van eenen beemde gelijc dien int geheele/
gelegen es te wav(r)e achter die woeni(n)ge claes vander/
bruggen oems der voirs(creven) kinde(re)n [vand(er) brugge(n)] tussce(n) de goede desselfs/
claus t(er) eender ende de goede anth(onijs) robbijns/
Item sijn noch den voirs(creven) kinde(re)n vlemincx bleve(n) in/
hue(r) deilinge die goede hier nae bescreven gelegen/
te voshe(m) en(de) dair omtrint Inden yerste(n) een boender/
lants om dair omtrint gelegen opt kerchofvelt tusscen/
de goede der kercken van voshem ter eenre ende jacops/
vanden vekene ter ande(re) Item onderhalf dach(mael) lants/
geleg(en) opt selve velt tussce(n) de goede willems vand(er)/
brugge(n) ter eenre en(de) jans blocscoens ter ande(r) zijden/
Item drie vierdel lants geleg(en) opt selve velt tussce(n)/
de goede willems vand(er) bruggen ter eenre en(de) jans/
vand(en) dale t(er) ande(re) It(em) (½) boender lants geleg(en) aldair/
opt groot ynde velt tussce(n) de goede claes vander/
bruggen ter eenre en(de) willems sijns brueders ter/
ande(r) zijden Item vijf vierdel lants gelegen ald(air)/
opt cleyn ynde velt tussce(n) de goede jans vand(en) dale/
ter eenre en(de) de goede der ap(oste)len te bruessel ter ande(re)/
It(em) een cleyn bloxken lants houden(de) een dach(mael) oft dair/
omtrint gelegen achter de woeni(n)ge peters keys
//
tusscen de goede desselfs peters ter eenre ende de goede/
der erfgename(n) jans van coudenberghe Item onder/
half dachmael lants gelegen opden wynckel tusscen/
de goede der erfgenamen [jans van coudenberge] ter eenre zijden ende der/
erfgename(n) jans blocschoen ter ande(re) Item een dach(mael)/
lants gelegen op tselve velt tusscen de goede wille(m)s/
vand(er) brugge(n) ter eenre zijde(n) en(de) claes sijns brueders/
ter ande(re) Item een dach(mael) lants gelegen opt galgevelt/
tussce(n) de goede claes vand(er) bruggen ter eenre ende jacops/
vanden vekene ter ande(r) zijden Item drie dachmael/
lants gelegen op tselve velt tusscen de goede wille(m)s/
vander bruggen ter eenre en(de) der erfgenamen wille(m)s/
danijs ter ande(re) Item (½) boender lants gelegen opt/
selve velt ter plaetsen geheete(n) tscoolmeestersberch/
tussce(n) de goede der erfgenamen jans van coudenberge/
ter eenre zijde(n) en(de) claes vand(er) bruggen ter andere/
It(em) ii(½) dach(mael) lants gelegen opt velt geheete(n) tgroten?/
dal tussce(n) de goede der erfgenamen jans van coudenb(er)ge/
ter eenre en(de) de goede jans coremans ter ande(re) Item/
een dach(mael) lants gelegen opt velt geheete(n) he(re)ndelle/
tussce(n) de goede willems vand(er) brugge(n) ter eenre en(de) der/
erfgename(n) jans van coudenberghe ter ande(re) Item/
een stuc lants houden(de) onderhalf dach(mael) oft dair omtri(n)t/
gelegen opden a(m)manschen wech tussce(n) den selve(n) wech/
ter eenre en(de) de strate streckende te loeven(e) weert ter/
ande(re) Item een dach(mael) lants gelegen aenden vekenstoc/
tussce(n) de goede henr(ix) pet(er)s ter eend(er) en(de) jan coreman t(er) ande(re)/
Item drie vierdel lants gelegen opt leefdaelvelt tussce(n)/
de goede jans blocschoen ter eenre en(de) der erfgenamen/
jans van coudenberghe ter ande(r) zijden Item een dach(mael)
//
lants gelegen opt selve velt tussce(n) de goede jans blocscoen/
ter eenre ende de strate gaende te loeven(e) weert ter ande(re)/
Item (½) dach(mael) lants gelegen opt velt geheete(n) de(r) cleyne(n)/
ham tussce(n) de goede willems vand(er) bruggen ter eenre/
ende jans vanden dale ter ande(re) Item onderhalf dach(mael)/
lants gelegen opt peesschele(re)n? velt tussce(n) de goede claes/
vander bruggen ter eenre ende willems danijs ter ande(re)/
Item vijf vierdel lants geleg(en) int groot bloc tussce(n)/
de goede mathijs mathijs ter eenre ende willems/
vander bruggen ter ande(r) zijde(n) Item (½) dach(mael) lants/
geleg(en) opt kerchofvelt tussce(n) de goede jans vanden/
dale ter eenre en(de) der erfgenamen jans van couden/
berghe ter ande(r) zijden Item die helicht van eenen/
boende(r) beemts geheete(n) moey alite(n) beemt gelegen/
int geheele inde voirs(creven) prochie van voshe(m) neve(n) die/
kercke aldair tussce(n) de goede jacops vande(n) vekene/
ter eenre en(de) die strate aldair gaen(de) ter kercken weert ter/
ande(re) Te wete(n) die helicht die geleg(en) es naest der voirs(creven)/
strate(n) dair af den voirs(creven) willem(me) vand(er) bruggen dand(er) helicht/
bleve(n) es in sijn deilinge Item een huys geheel geheete(n) dnuwe/
huys geleg(en) inde voirs(creven) p(ro)chie metten vie(re)ndeele vand(en) bog(ar)de/
geleg(en) achter tselve huys tussce(n) de goede pet(er)s keys en(de) claes/
vand(er) bruggen It(em) ond(er)half dach(mael) lants geleg(en) op tgroot ynde/
velt tussce(n) de goede der kercken van leefdale en(de) tsgoidshuys/
van he(re)n p(er)cke It(em) een stuc heiden houden(de) tderdel van (½) boender/
oft dairomtri(n)t geleg(en) bij moersloe tussce(n) de goede wijlen der/
tafelen des heylichs gheest van voshe(m) me(.) h nu henrix le(m)brechts/
ter eenre en(de) de goede der voirs(creven) claes vand(er) bruggen ter ande(re)/
It(em) tvierdel van xxii mudde(n) rocx goet en(de) payabel mate(n) ende/
pacht van wav(r)e erffpachts alle jae(re) sint andriesmisse apostels/
te betalen aen en(de) op zeke(re) goede en(de) pande div(er)s(en) p(er)sone(n) toebehoren(de)/
te nyel saint martin en(de) d(air) omtri(n)t in div(er)sen plaetsen en(de) stucke(n)
//
geleg(en) Op alle trecht en(de) last h(ier) nae bescr(even) uute(n) vors(creven) goede(n)/
oft gedeelte der kind(ere)n vlem(in)cx Ende oic uut de(n) goede(n) h(ier) ond(er)/
bescrev(en) en(de) gespecificeert die bijde(n) vors(creven) janne vlemi(n)cx en(de)/
wijle(n) katlijne(n) vand(er) brugge(n) sijnd(er) weerdynne(n) g v(er)cocht sijn/
gaende Te wete(n) yerst op vii stuv(er)s xv mit(en) (½) mudde en(de) i(½)/
mol(evate) even(en) onsen gened(ichen) hee(re) It(em) vii st(uvers) xv mit(en) x mol(evate) even(en)/
den huyse vand(en) ap(oste)len te bruessele It(em) i(½) mol(evate) even(en) en(de) xv mit(en)/
den hond(en) van boutsvoirt It(em) vii(½) stuv(er)s iii mit(en) de(n) jonche(re) van/
merode It(em) v stuv(er)s den goidsh(uyse) van he(re)n p(er)cke It(em) v(½) stuv(er)s xv mit(en)/
joese absoloens It(em) een(en) pot wijns en(de) een mol(evat) rox der kercken/
van voshe(m) It(em) iii mol(evate) rogs de(n) p(ro)chiaen en(de) (½) mol(evat) rogs de(n) coste(r)/
aldair It(em) xlv pl(a)c(ken) s(in)[ter] remeysbede(n) It(em) twee pet(er)s de(n) erfgename(n)/
jans boschverckens It(em) xvi(½) gr(oeten) tvierdel van eene(n) grote pay(ments)/
tvierdel van eene(n) broode en(de) iii mol(evate) even(en) te jauche It(em) v pl(a)c(ken)/
vi mit(en) een broot een halst(er) (½) mol(evat) even(en) (½) cap(uyn) iiii(½) pl(a)c(ken) te nyelle/
piereulx It(em) v gr(oeten) brab(ants) der v(ro)uwe(n) van sombreffe It(em) een pl(a)c/
te waelhain It(em) xviii mit(en) te torbaix saint piere It(em) v gr(oten) te/
berry It(em) iiii mit(en) m(ijn) vrouwe(n) va(n) nyvele It(em) (½) mudde rogs/
maten van wav(r)e m(ijn) vrouwe(n) van euwirez Ende noch op tvierdel /
van eene(n) mudde rogs mate(n) vors(creven) den arme(n) van nyel s(in)t martin/
vors(creven) al erfchijs en(de) pacht te behoorlike(n) tide te betale(n) En(de) voirtane/
op seve(n) en(de) eene(n) halve(n) mudde(n) corens rogs goet en(de) payabel mate(n) en(de)/
pacht van wav(r)e alle jae(re) sint andriesmisse apostels te betale(n) ende/
ombegrepe(n) te liechtmisse v(er)volgen(de) en(de) te nyel s(ain)[t] m(ar)tin te(n) huyse der/
selver katlijne(n) vand(en) maerselle der moed(er) te leve(re)n der selv(er) moeder/
soe lange sij leve(n) sal en(de) nyet lang(er) It(em) sijn noch den vors(creven) kinde(re)n/
vlemi(n)cx bleve(n) in hue(r) deilinge de goede h(ier) na bescr(even) te voshe(m) voirscr(even)/
geleg(en) bij hue(re)n ouders gelijc vo(r)e v(er)cocht Inden yerste(n) vi dach(mael) lants/
geleg(en) op sa(m)mansdelle tussce(n) de goede henr(ix) mette(n) gelde en(de) pet(er)s/
vanden bossche t(er) ande(re) It(em) (½) boend(er) lants geleg(en) ald(aer) opt boschvelt/
tussce(n) de goede jans blocscoens ter eenre en(de) sheylichs gheest goet va(n) voshem/
Hanc q(uo)q(ue) Et sat(isfacere) p(ro)ut eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-02 by Xavier Delacourt