SAL7366, Act: R°95.1-V°96.1 (177 of 598)
Search Act
previous | next
Act R°95.1-V°96.1  
Act
Date: 1472-11-13

Transcription

2021-02-02 by Claire Dejaeger
Cond zij allen lieden dat pasche [de] do(m)martin meye(r) te lynsain/
der he(re)n van sinte bartelmeeus te luydick in p(rese)ncia heeft ge/
nomen en(de) bekint dat hij genomen heeft van he(re)n gielise/
jamesin? cano(n)nick en(de) van goffin de clemodeal rintmeester/
der voirs(creven) he(re)n hebbende des volcome(n) macht en(de) p(ro)curacie/
in hueren handen alle alsulken goeden rente(n) thienden/
winnen(de) landen chijsen cap(uynen) en(de) rente(n) gehete(n) muos en(de) vynte(n)s/
also v(er)re als jan malcorps jan de liege ende dieric va(n) sprola(n)t/
voe(r) ende de voirs(creven) pasq(ue)t na he(m) tot noch gehouden heeft/
met eene(n) hove en(de) huysingen dair op staende te lijshem/
bij der fonteyne(n) aldair Te houde(n) te houde(n) te hebbe(n) en(de)/
te wynne(n) Te wete(n) de voirs(creven) lande en(de) chijs va(n) halfm(er)te/
lestleden eene(n) t(er)mijn van xii jare(n) lang v(er)volgen(de) ende de/
voirs(creven) thiende van sintjansmisse baptiste(n) naestcomen(de) de(n)/
selve(n) t(er)mijn duerende Om en(de) voe(r) driehondert en(de) vertich/
mudde spelte(n) goet ende cusber mate en(de) pacht va(n) ludic/
op ii d(enieren) na den besten der gemeynder marct van luydic/
tsinte andr(ies) misse ap(oste)ls te valle(n) en(de) tons(er) liever vr(ouwen) daghe/
lichtmisse te betalen en(de) te luydic op den grenier der cap(it)len/
voirs(creven) te levere(n) oft elswair dairt den he(re)n d(er) selver cap(it)len/
binne(n) luydic gelieve(n) sal op cost en(de) last des voirs(creven) wynne/
Te wete(n) uuter voirs(creven) thiende(n) groot en(de) cleyne c en(de) xl/
mudde spelte(n) dair af en(de) voir de voirs(creven) wynnen(de) lande lxxx/
mudde spelte(n) d(air) af en(de) voir dande(r) goede en(de) rente(n) voirs(creven)/
c en(de) xx mudde spelte(n) dair af alle jare den voirs(creven) t(er)mijn/
duerende quolib(et) ass(ecutu)[m] It(em) sal noch de voirs(creven) wynne betale(n)/
alle jare de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) d(er) voirs(creven) cap(it)len lxxx cap(uynen)/
in pluymen te kersmisse en(de) op de(n) voirs(creven) grenier te luydick/
levere(n) It(em) sal oec de voirs(creven) wynne elcx jaers der voirs(creven)/
cap(it)len betalen en(de) te luydic leve(re)n iiii grote ponde(n) was/
luydicx gewichte met xx scellinge goets ghelts ende/
oec voir drie amen wijns x r(ijnsch) guld(en) It(em) sal de voirs(creven)/
wynne der voirs(creven) cap(it)len betale(n) binne(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijne/
voir iiii ame(n) r(ijnsch) wijns xxiiii r(ijnsch) guld(en) dair af dat deen/
ame betaelt is ten ingane zijns [des] voirs(creven) t(er)mijns ende dand(er)/
drie ame(n) dats te weten(e) sesse r(ijnsch) gulden(en) d(air) af te(n) ingane
//
vande(n) vierde(n) jare vande(n) voirs(creven) t(er)mijne En(de) sesse r(ijnsch) g(ulden) dair af ten/
ingane vande(n) vii[te(n)] jare vande(n) selve(n) t(er)mijne en(de) vi r(ijnsch) g(ulden) d(air)/
af te(n) ingane vande(n) x[te(n)] jare alle jare te(n) t(er)mijne va(n) s(in)t jans(misse)/
voirs(creven) q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) lande wel en(de) loflijc wynne(n) en(de)/
bedrive(n) gelijc reeng(enoten) bove(n) en(de) benede(n) en(de) die binne(n) zijne(n)/
t(er)mijne ii werf ov(er)meste(n) En(de) alle tstroe vande(n) voirs(creven) goede(n)/
en(de) thiende(n) comen(de) slite(n) te meste en(de) op dlant vande(n) voirs(creven)/
hove vuere(n) tslants meeste(n) p(ro)fite It(em) sal de voirs(creven) wynne/
de huysinge vande(n) voirs(creven) hove wel en(de) loflijc houde(n) va(n)/
wande en(de) va(n) dake en(de) jaerlijcx aldair leve(re)n v[c] walme(re)/
om die op de voirs(creven) huysinge te verdecke(n) en(de) oft hij enich/
jaer liet v(er)strike(n) dat hijt dan in dander jaer d(air) nae/
sculd(ich) sal zijn te doene It(em) sal de voirs(creven) wynne sculd(ich) zijn/
twee he(re)n vand(er) cap(it)len met hue(re)n p(er)de(n) en(de) ii knechten/
alle jare alst hen gelieft tontfane tzijne(n) huys op zijne(n)/
cost uutgesceyde(n) van wijne en(de) dat ii dage dueren(de)/
om der voirs(creven) cap(it)len goede aldair te visiteren It(em) en sal/
oec de voirs(creven) wynne de voirs(creven) goede(n) nyeman(de) moegen/
deylen noch voirt uutgeve(n) sonder consente d(er) voirs(creven) cap(it)len/
It(em) en sal oec de selve wy(n)ne der voirs(creven) cap(it)len gheen/
coste(n) va(n) v(er)volge va(n) chise oft rinte(n) d(er) voirs(creven) cap(it)len mog(en)/
rekene(n) dan alleene va(n) tgene d(air) af dat tge hij tot beho(ef)?/
der selver cap(it)len den onderpant vande(n) chise uut wy(n)ne(n) sa(l)/
It(em) is vorwerde waert dat de voirs(creven) wy(n)ne te(n) oechste i(n)?/
zijne(n) leste(n) jare te hemw(er)t trecke(n) en(de) hebbe(n) sal alle de/
vruchte(n) vande(n) goede(n) die hij bezayt en(de) bevrucht sal heb(ben)/
va(n) m(er)te tot s(in)tjans(mis)s[e] voir dien oechst voirs(creven) des sal hi(j)/
dair voe(r) betale(n) de tweedeele va(n) lxxx mudde spelte(n)/
ende levere(n) als vo(r)e behoudelijc dat hij allet wynterstroe d(air)/
af alsdan late(n) sal int voirs(creven) hoff It(em) hij sal late(n) de brake/
op twee voren It(em) is noch vorwerde waert also dat/
die vande(n) dorpe van lijshem woude(n) segge(n) dat zij sculd(ich)/
waren te hebben dese voirs(creven) pechtinge vand(er) coulture(n) oft an/
derssins ov(er)mits enigen redene(n) hen d(air) toe dienen(de) en(de) zij/
huers v(er)mets dair af volquame(n) dat in dien gevalle de
//
voirs(creven) cap(it)le(n) en(de) dese he(re)n voirs(creven) dair af selen ongepraemt zijn/
ende blive(n) vanden voirs(creven) wynne deser pechtinge(n) niet jege(n)/
staende heeft noch de voirs(creven) pasque als vo(r)e alle de rente(n)/
goede cap(uynen) moelen(en) en(de) pe(n)ninge gehete(n) torn(oyse) en(de) alle die/
goede die de voirs(creven) cap(it)le(n) liggende heeft te lijshe(m) bove(n) de/
goede die hij eene(n) zeke(re)n t(er)mijn van jare(n) in pechtingen ge/
houde(n) heeft ende noch houden(de) is de welke genoemt zijn/
de nouvelle acq(ue)ste also die begrepen staen inde(n) registre(n)/
der voirs(creven) he(re)n ende oec toebehoire(n) der aelmoessen(ien) geheten/
mandez Te houde(n) en(de) te hebbe(n) van sintjans(mis)s[e] bap(tis)[te(n)] naest/
comende eene(n) t(er)mijn van xii jare(n) vervolgende En(de) heeft ge/
looft de(n) voirs(creven) he(re)n inde(n) name d(er) voirs(creven) cap(it)len alle hue(re)/
goede en(de) rinte(n) voirs(creven) als rintm(eeste)r d(er) selv(er) cap(it)len ald(air) inne/
te heffe(n) en(de) te buere(n) d(air)voe(r) te dage(n) te pande(n) en(de) allet/
te doene wel en(de) wettelijc dat eene(n) rintm(eeste)r behoirt/
en(de) sculdich is te doene en(de) algader op zijne(n) cost d(air)voe(r)/
de voirs(creven) he(re)n inde(n) name als vo(r)e he(m) gelooft hebben/
voir zijne(n) arbeid cost last en(de) sorghe jaer(lijcx) xxiiii g(ri)pe(n)/
te wete(n) x l(i)b(ra) x s(cellingen) luydicsche voir elke(n) g(ri)pe gereke(n)t/
wa(n)t hijt algader inhale(n) sal en(de) v(er)reyke(n) op zijne(n)/
cost en(de) last uutgesceyde(n) ix dosijne(n) corens en(de) sesse vate/
spelte(n) d(air)af jan colchon de ix dosijnen(n) en(de) lamb(er)t b(er)tram de/
sesse vate spelte(n) sculd(ich) zijn oft hij die niet gevinde(n) noch/
gewy(n)ne(n) en conste dat hij d(air)af ongehouden zijn sal/
It(em) de voirs(creven) pasq(uet) heeft de(n) voirs(creven) he(re)n inde(n) name als/
vo(r)e gelooft als rintm(eeste)r voer de voirs(creven) hue(re) goede en(de) /
rinte(n) jaerl(ijcx) de(n) t(er)mijn dueren(de) te betale(n) xvi m(ud)[de] en(de) iii/
vate spelte(n) mate(n) va(n) luydic xi(½) m(ud)[de] even(en) cleyn mate/
va(n) thiene(n) En(de) voir de goede voirs(creven) gehete(n) mandez ix/
mud[de] vii stier spelte(n) luyd(icschen) mate(n) It(em) met de moelen(en) xlvii(½)/
m(ud)[de] viii dozijne(n) haerts corens en(de) xli m(ud)[de] molchters/
mate van thien(en) vallen(de) algader deen helicht in octavis/
pasche en(de) dand(er) helicht in oct(avis) b(e)ati joh(annis) bap(tis)[te] En(de) voir/
dit voirs(creven) dur ble en(de) molchter sal de voirs(creven) pasq(uet) betale(n)
//
alsoe vele jaerlijcx als de(n) m(er)cdach gedrage(n) sal te wete(n)/
des dijssend(aigs) voir purif(icatio) oft des dijssend(aigs) d(air)na vande(n)/
welke(n) de voirs(creven) pasq(uet) den koese hebbe(n) sal It(em) sal noc(h)/
de voir(creven) pasq(uet) betalen als vo(r)e alle jare te kersmisse/
de(n) voirs(creven) he(re)n lx cap(uynen) en(de) voir elken cap(uyne) iiii boddr(agere)/
pay(ments) va(n) luydick Mer te(n) yerste(n) ii jare(n) en sal hij voir/
elc jaer gheve(n) mair vijftig cap(uynen) te(n) p(ri)se voirs(creven) En(de)/
noch lxxxii torv(en) te ii termijne(n) als tvoirs(creven) core(n) en(de)/
molchter quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) is vorwerde waert dat de voirs(creven) pa(squet)?/
namaels bevonde e(n)nigen achterstel alnoch onbetae(lt)/
uutstaende dat hij dat sal v(er)volge(n) met rechte nae/
zijne(n) beste(n) en(de) dat sal zijn te(n) coste en(de) laste der voirs(creven)/
cap(it)len It(em) waert also dat de voirs(creven) moele(n) die nu/
also hoghe als vo(r)e verpacht is bleve stille staende/
bij redene(n) dair bij datmen den molde(r) dat sculdich war(e)/
te corte(n) oft oec min v(er)pacht worde dan zij nu v(er)pacht/
is Soe is openbaerlijc ondersproken datmen dair af de(n)/
voirs(creven) pasq(uet) cortinge doen sal also dat behoirt It(em) va(n)/
de(n) goede(n) die wile(n) toe te behoire(n) plage(n) abeert/
de mont en(de) nu toebehoire(n) der voirs(creven) cap(it)len en/
salme(n) de(n) voirs(creven) pasq(uet) gheen afslach doen It(em) waert/
dat teniger tijt gebrec ware inde(n) voirs(creven) wynne/
van te voldoene de pointe(n) voirs(creven) oft enige dair aff/
en(de) zij dair om meer v(er)volchs moesten doen dan/
invesc(en)cien? oft anderssins dan eens des jaers dat/
de voirs(creven) wynne de(n) selve(n) he(re)n oplegge(n) sal alle coste/
die zij dair o(m)me doen sele(n) het ware(n) costen van/
rechte oft andere En(de) alle dese vorwerde(n) en(de) condicie(n)/
na costume ende usagie(n) van s(e)c(un)darie kerke(n) va(n) luyd(ick)/
cor(am) heykens cav(er)chon no(vem)[b(ris)] xiii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-02 by Xavier Delacourt