SAL7366, Act: V°111.1-V°112.1 (213 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°111.1-V°112.1  
Act
Date: 1472-12-02

Transcription

2021-10-13 by Claire Dejaeger
Nae dien dat op hede(n) come(n) es bijde(n) rade vander stat gherleck/
vande(n) stocke geheeten thuyle ende aldaer hadde doen daghe(n)/
janne den sprenge(re) zijne(n) zwag(er) om achtervolcht ende voldaen/
te hebben alsulken tractaet ende accoirt als tusschen den voirs(creven)/
p(ar)tie(n) geslote(n) en(de) gemaect was bij toedoene en(de) tussche(n)spreken/
va(n) huere(n) vrienden en(de) mage(n) ten beyde(n) zijden daer toe de voirs(creven)/
gheerleck hem p(rese)nteerde altijt va(n) zijnder zijden bereet om/
te voldoe(n) dat hem behoirde te doene Dair tege(n) de voirscr(even)/
jan hem opponeerde Seggen(de) al waert soe dat me(n) segge(n) mochte/
dat tussche(n) hen e(n)nige sprake geweest wa(r)e soe en wa(r)e/
d(aer)af gheen uuyterlijck slot genome(n) yege(n) dwelc g(eer)leck voirscr(even)/
replice(re)nde den rade vander stat opdede zijn voirneme(n) v(er)halen(de)/
tvoirs(creven) tractaet in alle(n) zijne(n) pointe(n) Seggen(de) dat de voirs(creven) jan/
aen hem hadde beg(eer)t dat hem volge(n) soude(n) alle de leengoede/
hoedanich die ware(n) oft waerse hove(n) mochte(n) al waert dat/
de voirs(creven) g(eer)lick meyne(n) mochte d(aer)inne gericht te zijne en(de) te/
hebben(e) oft te houden(e) tderdendeel Ende was de voirscr(even)/
g(eer)leck te vrede(n) dat dat alsoe wert acht(er)volcht met vestich(eit)/
die d(air)af ofts behoefde gedae(n) soude(n) moege(n) werde(n) Seggen(de)/
voirt dat de voirscr(even) jan zijn swagher van hem beg(er)t hadde/
int sterfhuys gebracht te hebben(e) alsulke(n) xlv rijd(er)s als de/
voirs(creven) g(eer)leck voiruuyt gehadt mocht hebben Niet wederstaen(de)/
nochtan dat de voirscr(even) g(eer)leck dairaf hadde quitan(cie) ende/
ke(n)nisse va(n) woute(re)n den sprenghe(re) zijne(n) zweer en(de) dat niet/
doen en moeste en(de) dat d(air)inne soe v(er)re gededingt was dat/
de voirs(creven) xlv rijd(er)s soude(n) worde(n) gedeylt tusschen hen half/
ende half en(de) dat tot die(n) de haeflike goede bleve(n) achter/
den voirs(creven) woute(re)n en(de) die den voirs(creven) g(eer)lecke met zijne(n) wive/
docht(er) des voirs(creven) wout(er)s gegeve(n) ware(n) in hijlijck soude(n) ynsgelic/
gedeylt worde(n) half en(de) half al hadde g(eer)leck die moeghen/
behoude(n) en(de) dat dat was op sulke condicie(n) dat de(n) voirs(creven)/
g(eer)lecke mids de(n) voirs(creven) ov(er)geven(e) ter ande(r) zijden volge(n) soude/
ombelet de helecht van alle(n) de(n) erfgoede(n) van wat natue(re)n die/
zijn gelege(n) te haecht onder de(n) vo(n)nisse va(n) mechele(n) hev(er)le/
en(de) vaelbeke soe v(er)re die gheen leene en ware(n) en(de) dat
//
dairaf den voirscr(even) g(eer)lecke ende zijnder huysvrouwe(n) van/
hue(re)n brueder behoeflike vestich(eit) soude geschien nader bancke(n)/
rechte(n) dair de voirscr(even) goede geleg(en) zijn Voirtmeer seyde/
de voirs(creven) g(eer)leck dat de voirs(creven) zijn swag(er) aen he(m) beghert/
hadde te hebben(e) alle alsulke(n) clede(re) als zijnder moeder/
wile(n) toebehoiren(de) ware(n) Desgelijx oick seke(re)n ande(re)n/
huysraet van bedde(n) schoenh(eit) en(de) anders gelijck dat brede(r)/
in eene cedulle die de voirs(creven) jan de sprenghe(re) seyde te/
hebben(e) gecleert stont die den voirs(creven) g(eer)licke in hijlijcke/
ware(n) gegeve(n) Ende dat de voirs(creven) p(ar)tien insgelijck d(air)op ware(n)/
v(er)accordeert dat de(n) voirscr(even) janne(n) volge(n) soude(n) ende blive(n) de/
xx rijd(er)s die onder roelofve capelleman and(er)wile(n) gesedt ware(n)/
al waert soe dat de(n) voirs(creven) g(eer)lecke va(n) wege(n) zijnd(er) huysv(rou)we(n)/
de helcht vande(n) selve(n) xx rijd(er)s toebehoirde(n) en(de) sculdich/
ware(n) te volgen(e) en(de) dat d(air)op zij v(er)accorderde(n) al des voirs(creven)/
es toeseyde(n) end(e) geloefde(n) te houde(n) wart meer d(air)toe/
v(er)cleert dat zij tghene des voirs(creven) steet bringe(n) soude(n)/
bij hue(r) vriende die bij tvoirscr(even) accoirt niet en ware(n) geweest/
en(de) voir hen v(er)trecke(n) en(de) v(er)hale(n) zonder nochtan dat dan dair/
inne zij gheen af oft toedoen soude(n) hebbe(n) meerde(re)n oft minde(re)n/
Maer naden voirs(creven) verhale dat doen registre(re)n en(de) passe(re)n/
voir scepen(en) van loven(e) om dan bij hen onderhoude(n) en(de) acht(er)volcht/
te worde(n) tot eeuwige(n) dage(n) en(de) zonder meer deen den ande(re)n/
te moeyen oft te vexe(re)n in e(n)nige(n) gerichte gheestelijck ende/
weerlijck Die pointe(n) boet de voirs(creven) g(eer)leck . te thoene(n) hopen(de)/
soe v(er)re hij zijns v(er)mets volquame dat de voirs(creven) jan zijn/
zwagher gehoude(n) soude zijn de voirs(creven) vorweerde(n) te bevestige(n)/
voir scepen(en) va(n) loven(e) en(de) dat al tgheen tacht(er)volgen(de) dat/
de selve vorwerde(n) inhadde(n) alsoe hij va(n) zijnder zijde(n) bereet was/
te doe(n) des de selve jan niet doen en woude mair ontkinde/
altijt de voirs(creven) cond(icien) d(air) sprake afgeweest mocht zijn geslote(n)/
oft e(n)nige gelofte d(air)af gedae(n) te hebbe(n) Soe w(er)t hier op bid(en)/
rade vand(er) stat notabelijc v(er)gadert zijnde en(de) den thoen des/
voirscr(even) gheerlex aengehoirt hebben(de) get(er)mineert ende
//
uuytgesproke(n) voir reden(en) ende recht Want de voirscr(even)/
gheerleck zijns vermets volquam in alle(n) pointe(n) volcome(n)/
was dat p(ar)tien malcande(re)n vand(en) vorweerde(n) voldoen/
soude(n) nae dat de waerh(eit) die gedrage(n) hadde In (con)silio/
decembr(is) s(ecund)[a]
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-02 by Xavier Delacourt