SAL7366, Act: V°37.3-R°38.1 (79 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°37.3-R°38.1  
Act
Date: 1472-08-21

Transcription

2019-03-12 by Claire Dejaeger
Cont zij allen lieden dat jan de coninc woenen(de) op dese tijt/
inde fonteyne in p(rese)ncia heeft gehuerdt en(de) bekint gehuert/
te hebben tegen janne blanckart thuys metter schaelgien/
en(de) allen ande(re)n toebehoirten achter en(de) voir vors(creven) geheten/
de fonteyne metten gebruyke vande(n) fontey weghe acht(er)/
inde penstrate also die gelegen is tusschen thuys gehete(n)/
de vijf boeke op deen zijde en(de) den draec op dand(er) zijde
//
Te houden en(de) te hebben van sint jansmesse baptisten naestco/
men(de) eenen termijn dat was int jair van eenen(de)tseven/
tich eenen termijn van twelf jae(re)n lanc due(re)nde deen/
na dand(er) sonder middel vervolgen(de) Elx jars dae(re)nbynne(n)/
om en(de) voir achthien rijders d(er) mu(n)ten (et)c(etera) te achten(de)/
twintich stuv(er)s tstuc oft de weerde dair voir in ande(re)n/
goeden ghelde deen helicht te kersmesse en(de) dand(er)/
helicht ts(int) jansmesse jairlix te betalen den voirs(creven) ja(n)ne/
blanckart quolib(et) ass(ecutu)[m] Item es vorweerde dat de vors(creven)/
jan blanckart den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde de voirs(creven) huysinghe/
houden sal van wende en(de) dake Item is vort condicie/
dat int vors(creven) huys sal bliven die p(ar)tien van reparacien hier/
na genoempt sond(er) afdoen oft d(aer) voir yet te reken(en) die/
de vors(creven) jan coninc d(air) af [heeft] doen maken oft betaelt Te weten(e)/
inden yersten de rep(ar)acie vand(en) stalle tsomerhuys opde/
schaelgie metter toebehoirten [de rame metten gelasen inde eetcame(r)] tcamerken metten ghange/
alloe(re)? en(de) grate inde coken(e) en(de) alle de erenberdders en(de)/
ande(re) inde coken(e) vors(creven) liggen(de) Het en wa(r)e dat de jan/
blanckart bynnen den yersten sesse jaren tselve huys qua(me)/
bewoenen oft vercochte dwelc de selve jan doen mach/
want in dien gevalle soude hij den voirs(creven) janne coninc de/
helicht vander vors(creven) reparacien als dan ter taxacien van/
werclieden hen des verstaen(de) moeten oprichten en(de) and(er)s/
niet Item sullen zij gesamend(er) hant doen maken ter gerief/
liker plaetsen eenen oven van iii mol(evate) bynne(n) eene(n) halven/
jare naestcomen(de) d(aer)af de vors(creven) jan de coninc jans blanckarts/
helicht v(er)leggen sal vand(er) voirs(creven) hue(re)n Behalven oft de/
vors(creven) jan blanckart gelijc vors(creven) steet bynne(n) den yersten vi jae(re)n/
inde fonteyne vorg(eruert) quam woene(n) oft die v(er)cochte dat hij dan/
den selven janne de coninc zijn helicht afcortten sal oft/
restitue(re)n Vort is vorweerde oft de vors(creven) jan blanckart/
tvors(creven) huys bynne(n) den vors(creven) yersten vi jae(re)n selve quame/
bewoenen oft v(er)cochte dwelc hij doen mach dat hij dat/
een jair den vors(creven) janne de coninc te voren condige(n)/
sal Item sal de vors(creven) jan de coninc sond(er) afslach der/
vors(creven) hue(re)n jairlix betalen viii(½) st(uvers) aend(en) cap(it)le van/
s(ente) pet(er)s van chijse en(de) de heymelich(eit) staen(de) inden stal/
vors(creven) alst behoeft doen veghen tsijne(n) laste zoe v(er)re de/
vors(creven) jan blanckart d(aer) inne gehouden is te doen en(de) niet/
voirder noch and(er)s En(de) dese vors(creven) vorweerd(en) (et)c(etera) opp(endorp) vync aug(usti)/
xxi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt