SAL7366, Act: V°51.3-R°52.1 (108 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°51.3-R°52.1  
Act
Date: 1472-09-23

Transcription

2019-10-15 by Claire Dejaeger
It(em) nae dat de geswoerne vande(n) brieders a(m)bachte te loven(e)/
voe(r) den rade ontbode(n) hadden jacope eveloeghe briede(r) om deswille/
dat zij bevande(n) dat de selve jacop int ambacht wesen(de) zijn bier/
bruwede in eene ca(m)me geheete(n) de(n) roden schilt ond(er) vorweerde/
oft hueringhe die hij mette(n) weert aldair mocht hebbe(n) gemaect/
en(de) brachte en(de) v(er)cochte dagelijx tselve bier te zijnder woe(n)stad/
inde scepstrate bij nae yege(n) den cruwage(n) dwelc soe zij/
claechden was een groote nuwich(eit) ongesien en(de) die grootlijck
//
gedroech niet alleen yege(n) tvoirs(creven) ambacht maer oick/
yege(n) gemeyn orber yegen der stad assize en(de) oick yege(n)/
m(ijn) gened(ighen) he(re)n en(de) ande(re) he(re)n tolbier inder stad va(n) loven(e)/
hebben(de) zunderlinge wel gem(er)ct oic onder dande(r) reden(en)/
datme(n) sulke(n) bier tot gheene(n) voirtappe te loven(e) v(er)cope(n)/
en mach en(de) dat dit vele meer in des(er) geleghenth(eit)/
soude wese(n) dan voirtap versueken(de) de(n) selve(n) jacoppe/
alsoe onderwijst oft bedwonge(n) te werde(n) dat hij he(m) hier/
af verdroeghe Soe heeft de voirs(creven) jacop hem hier/
op v(er)antw(er)t met alrehande(n) reden(en) meynen(de) en(de) sustineren(de)/
dat hijt die int voirs(creven) ambacht gevrijdt wa(r)e ombegripe(n)/
wel doe(n) mochte ende seyde dat hijt soe doe(n) soude oft/
tvoirs(creven) ambacht soude hem restitue(re)n tghelt dat hij voe(r)/
tcoepe(n) vande(n) voirs(creven) ambachte hadde gegeve(n) Hier op w(er)t/
ov(er)drage(n) en(de) get(er)mineert bijde(n) rade vand(er) stad met volle(n)/
gevolghe dat de voirs(creven) jacop zijn bier alsoe voirtaen/
niet v(er)cope(n) en soude moege(n) maer dat hij in een ca(m)me/
die hij c(re)ghe oft huerde oft oick d(air) hij tvoirs(creven) bier bruwede/
soude moege(n) pe(n)neweerde(n) maer t(er) bede(n) vand(er) stat ende/
om dat hij was des onv(er)sien w(er)t hem geconse(n)teert zijn/
voirs(creven) gebruyck dat hij begonne(n) hadde noch te moge(n) (con)tinue(re)n/
zonder p(re)judijs van des ambachts rechte tot kersmesse/
naestcomen(de) maer niet langhe(r) septembr(is) xxiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt