SAL7366, Act: V°90.3-V°92.1 (170 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°90.3-V°92.1  
Act
Date: 1472-11-14

Transcription

2020-08-21 by Claire Dejaeger
Item sijn bleven ende gevalle(n) den voirs(creven) claese vand(er)/
bruggen in sijn deilinge die goede chijse en(de) erf/
pachte(n) hier nae bescrev(en) Inden yerste(n) tvierdel vand(en)/
voirs(creven) geheele(n) hove met huysen hoven schue(re)n stallen bogarde/
en(de) den toebehoorte(n) geheeten thof te maerselle met oic den vierde(n)/
gedeelte van omtrint xxvii boend(er) lants en(de) van drie dach(mael) soe/
beempts soe bosch en(de) den toebehoorte(n) totten voirs(creven) hove behoiren(de)/
geleg(en) inde p(ro)chie van nyel saint m(ar)tin in diverse(n) plaetse(n) en(de)/
stucken aldair It(em) tvierdel van eene(n) beemde gelijc dien int/
geheele gelegen es te wave(re) acht(er) die woeni(n)ge claes vand(er)/
bruggen oems der voirs(creven) kinde(re)n tusscen de goede desselfs claes/
en(de) anthonijs robbijns It(em) sijn noch den voirs(creven) claese bleve(n)/
in huer deilinge die goede h(ier)na bescrev(en) geleg(en) te voshem en(de) d(air) omtri(n)t/
Te weten inden yerste(n) een boender lants geleg(en) ald(air) opt
//
kerchofvelt neve(n) de tkerchofstraetken tussce(n) de goede sanders/
machiels ter eenre en(de) der erfgenamen willems danijs t(er) ande(r)/
zijde(n) It(em) (½) boend(er) lants opt selve velt oft opt velt geheete(n) boen/
delle geleg(en) tussce(n) de goede jans vand(en) dale en(de) claes coremans/
It(em) i(½) dach(mael) lants geleg(en) tussce(n) de goede jans blocscoen en(de) jans vand(en)/
dale It(em) een dach(mael) lants geleg(en) opt selve velt tussce(n) de goede jans/
vand(en) dale te beide(r) sijde(n) Item (½) boend(er) lants geleg(en) opt groot/
yndevelt tussce(n) de goede jans vlemi(n)cx ter eenre sijde(n) en(de) der/
erfgnamen jans van coudenberghe ter ande(re) It(em) (½) boender/
lants geleg(en) opt cleyn yndevelt tussce(n) de goede jans vanden/
dale en(de) jans blocscoen Item drie dach(mael) lants geleg(en) opden/
wynckel tussce(n) de goede jans coremans en(de) der ap(oste)len te bruessel/
It(em) een dach(mael) lants geleg(en) opt selve velt tussce(n) de goede der/
erfgename(n) jans vlemi(n)cx t(er) eenre en(de) jans blocscoens goede ter/
ande(re) It(em) een dach(mael) lants geleg(en) opt galghevelt tussce(n) de goede/
jans vlemi(n)x ende willems vand(er) pont vors(creven) It(em) drie dach(mael) la(n)ts/
geleg(en) opt selve velt tussce(n) de goede jans blocscoens en(de) jacops/
vand(en) veken(e) It(em) (½) boend(er) lants geheete(n) des scoolmeest(er)s berch/
geleg(en) op tselve velt tussce(n) de goede der kinde(re)n jans vlemi(n)x/
en(de) willems vand(er) bruggen It(em) drie vierdel lants geleg(en) opde(n)/
grote(n) ham tussce(n) de goede jans blos blocscoen en(de) jans vanden/
dale It(em) (½) dach(mael) lants geleg(en) ald(air) opt selve velt tussce(n) de goede/
jans blocscoens ter eenre sijde(n) en(de) jacops vand(en) vekene ter ande(re)/
Item drie vierdel lants geleg(en) opde(n) a(m)manschenwech tussce(n) de/
goede jans blocscoens ter eenre en(de) willems vand(er) brugghen/
ter ande(re) Item drie vierdel lants geleg(en) op dleefdaelvelt/
tussce(n) de goede jans blocscoens en(de) willems vand(er) pont It(em) (½)/
dach(mael) lants geleg(en) opt selve velt tussce(n) de goede jans/
coremans ter eenre en(de) bauduins van hondsberge ter/
ande(re) It(em) een dach(mael) lants geleg(en) aende y(m)menhaghe tussce(n)/
de goede jans blocscoen en(de) den voetpat strecken(de) te loeven(e)/
weert Item twee dachmael lants geleg(en) op des a(m)mans
//
delle tussce(n) de goede bauduins van hondsberghe ende jans/
bo bloecschoen Item een dach(mael) lants gelegen aenden buydels/
bosch tussce(n) de goede jans vlemi(n)cx ende joes absoloens/
Item een dach(mael) lants geleg(en) opden cleynen ham tussce(n) de/
goede jans blocscoens en(de) joes absoloens It(em) drie vierdel/
lants geleg(en) opt selve velt in twee stucken dair af deen/
houden(de) onderhalf vierdel es geleg(en) tussce(n) de goede jans/
blocschoens en(de) wout(er)s de smet Ende dand(er) oic houden(de)/
onderhalf vierdel es geleg(en) tussce(n) de goede jans blocscoen/
ter eenre en(de) dbloc geheete(n) dwijngardek(en) ter ande(re) It(em)/
drie vierdel lants geleg(en) opt plyntvelt tussce(n) de goede/
jans vand(en) dale ter eenre sijden en(de) des cloest(er)s van he(re)n/
p(er)cke ter ande(r) zijde(n) Item onderhalf dach(mael) lants gelegen opt/
boschvelt tusscen de goede willems vander pont ter eenre/
en(de) machiels trappart ter ande(re) It(em) i(½) vierdel lants gelegen/
opt selve velt tussce(n) de goede willems vander pont ter/
eenre en(de) daneels stroebants ter ande(r) zijde(n) It(em) onderhalf/
dach(mael) lants gelegen opt peesschele(re)nvelt tussce(n) de goede/
der erfgenamen jans vlemi(n)x ter eenre ende tgodshuys vand(en)/
ap(oste)len te bruessel t(er) It(em) een cleyn stuc heiden houden(de) tderdel van/
eenen halven boende(r) oft dair omtri(n)t geleg(en) te moersloe inde/
voirs(creven) prochie tusschen de goede willems vand(er) brugge(n) ter/
eenre en(de) der kinde(re)n jans vlemi(n)cx ter ande(r) zijden Item vijf/
vierdel lants gelegen aldair int bloc geheete(n) tgrootbloc tussce(n)/
de goede jans blocscoens en(de) wille(m)s vand(er) brugge(n) Item een/
bosch geheeten varenbosch houdende onderhalf vierdel dach(mael)/
oft dair omtrint gelegen tussce(n) de goede he(re)n wout(er)s van/
berghen priest(er)s ter eenre sijde(n) en(de) joes absoloens ter ande(re)/
Item die helicht vander schue(re)n mette(n) toebehoirte(n) d(air) af den/
vors(creven) wille(m)me vand(er) bruggen dander helicht in deilinge(n)/
es gevalle(n) geleg(en) dese helicht tussce(n) dander helicht des/
selfs willems ter eenre sijde(n) en(de) de goede der kinde(re)n jans/
vlemi(n)cx Op sulken (con)dicie dat de selve claes teeuwigen
//
daigen hebben sal zijn vare(n) kee(re)n uut en(de) inne gaen met wagen(en)/
peerden ende anders in en(de) uut den voirs(creven) sijne(n) gedeelte vand(en)/
schue(re)n ten naesten weghe en(de) ter mynster schaden over de goede/
en(de) doer die porte d(air) naest geleg(en) die den voirs(creven) janne blocscoen/
en(de) sijnd(er) weerdynne(n) in hue(r) deilinge sijn gevalle(n) Item tvierdel/
vanden bogarde dat gelegen es naest der helicht des voirs(creven)/
claes inder voirs(creven) schue(re)n tussce(n) de ande(re) gedeelte(n) desselfs/
bogarts die den voirs(creven) wille(m)me vand(er) bruggen en(de) den/
kinde(re)n vlemi(n)cx gebleven zijn in hue(r) deilinge(n) te beiden/
zijde(n) Item die helicht van eenen stucke beemts houdende/
int geheele (½) boender oft dair omtri(n)t geheete(n) colve(n)rode gelic/
dien int geheele gelegen es tussce(n) de goede bauduins van/
hondsberghe ter eenre en(de) der ap(oste)len te bruessel ter ande(r)/
zijden Te weten die helicht die gelegen es naest den/
goeden des voirs(creven) bauduins dair af den voirs(creven) janne/
blocscoen ende sijnen wive dander helicht in hue(r) deilinge(n)/
bleven es Item een dach(mael) beemts geleg(en) te nederijssche/
tussce(n) de goede jans blocscoens ter eenre en(de) de goede/
[der kynde(re)n vandenbossche ter ande(re) en(de) de dijle ter derder]/
Item eenen halven florenschen guld(en) en(de) sesse stuvers/
erflic van dien twee florensche(n) guld(en) erflic die sij/
hebben aen ende op thof en(de) de goede der erfgename(n)/
jans wijlen van coudenberghe geheete(n) van ouden/
voirde metten toebehoirte(n) gelegen te voshem in div(er)sen/
plaetsen ende stucken aldair Item tvierdel van xxii/
mudden rogs goet en(de) payabel mate(n) ende pacht van/
wave(re) erfspachts alle jae(re) sint andriesmisse apostels/
te betalen Aen ende op zeke(re) goede ende pande diversen/
p(er)sone(n) toebehoiren(de) te nyel saint martin en(de) dair omtri(n)t/
in diversen plaetsen ende stucken gelegen Op alle trecht/
en(de) den last hier nae bescrev(en) dair voe(r) uutgaende Te/
weten vii stuv(er)s xv mit(en) (½) mudde en(de) i(½) mol(evat) even(en) onsen
//
gened(igen) hee(re) Item vii stuv(er)s xv mit(en) x mol(evaten) even(en) den huyse/
vand(en) ap(oste)len te bruessele It(em) i(½) mol(evat) even(en) xv miten/
den honden van boutsvoirt It(em) vii(½) st(uvers) drie mit(en) den/
jonche(re) van merode It(em) v stuv(er)s den goidshuyse van he(re)n/
p(er)cke It(em) v(½) stuv(er)s en(de) xv mit(en) joese absoloens It(em) eenen/
pot wijns en(de) een mol(evat) rogs der kercken van voshem It(em)/
drie mol(evaten) rogs den p(ro)chiaen en(de) (½) mol(evat) rogs den coste(r)/
aldair It(em) xlv pl(a)c(ken) sinte remeys beden It(em) twee pet(er)s/
den erfgenamen jans boschverckens It(em) xvi(½) gr(oten) tvierdel/
van eene(n) grote pay(ment) tvierdel van eenen brode en(de) drie/
mol(evaten) even(en) te jauche Item v pl(a)c(ken) vi mit(en) een broot een/
halster en(de) (½) mol(evat) even(en) (½) cap(uyn) iiii(½) pl(a)c(ken) te nyel le piereulz/
It(em) v gr(oten) brab(ants) der vrouwen van sombreffe It(em) een/
pl(a)c te waelham Item xviii mit(en) te torbaix saint piere/
It(em) v gr(oten) te berry It(em) iiii mit(en) m(ijn) vrouwen van nyvele/
It(em) (½) mudde rogs maten van wave(re) mer? vrouwen van /
euwires Ende noch op tvierdel van eenen mudde/
rogs mate(n) voirs(creven) den armen van nyel saint martin/
voirs(creven) al erfchijs ende pacht te behoirlike(n) tiden te/
betalen Ende voirtane op vier en(de) een half mudde(n)/
rogs goet en(de) payabel maten en(de) pacht van wave(re) alle/
jae(re) sint andriesmisse apostels te betalen en(de) ombegrepen/
tonser liever vrouwen daige liechtmisse v(er)volgen(de) te betale(n)/
en(de) te nyel saint martin ten huyse der voirs(creven) katlijnen/
vand(en) maerselle der moeder te leve(re)n der selver katlijne(n)/
der moeder alsoe langhe als zij leven sal en(de) nyet lang(er)/
Hanc quoq(ue) Et sat(isfacere) prout eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-02 by Xavier Delacourt