SAL7368, Act: R°10.1 (18 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°10.1  
Act
Date: 1474-07-05
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-10-01 by Mi-Je Van Gils
It(em) villicus lovanien(sis) media(ntibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
(christ)ianu(m) de woelmont f(ilium) l(egi)timu(m) nicholai quond(am) de woelmont/
p(ro) se et t(am)q(uam) p(ro)cur(ator)e(m) joh(ann)is dicti van rode maritu(m) et mam/
burnu(m) do(micel)le ka(theri)[ne] de woelmont eius l(egi)time (con)thoralis sor(or)e(m)/
eiusdem (christ)iani ad om(n)ia et singula bona i(m)mo(bilia) et he(re)d(itaria) do(micel)[le]/
adelijsie de charnieres relicte dicti quond(am) nicholai de woelmont/
infra lovan(ium) et ex(tra) sit(a) in mans(ionibus) domib(us) curt(ibus) t(er)ris ar(abilibus) p(ra)t(is) pascuis/
silvis vinea censu t(re)censa redditibus et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) pro/
certis recog(nicionibus) et p(ro)missionibus (con)sc(ri)ptis in l(itte)ris scabinoru(m) lovanien(sium) quaru(m)/
tenor sequitur in hec verba Cond zij allen lieden dat claes van/
woelmont en(de) jouff(rouwe) adelijsie van charnieres zijn huysvrouwe/
ten bijwesen he(re)n jacops de charnieres ridders brueders der/
voirs(creven) jouffr(ouwe) adelissien in deen zijde en(de) de voirs(creven) (christ)iaen ende/
jouffr(ouwe) katlijne wettige kijndere des voirs(creven) claes vanden voir/
bedde p(ri)[(us)] eman(cipa)[ti] met consente ende ten bijwesen mathijs/
dillen als een vanden naesten maghen der voirs(creven) kijndere(n)/
vander moeder wegen affirmeeren(de) dat des hier na volcht ge/
sciet is ten meesten orbore ende proffite der selver kijndere/
Sijn met malcanderen eensworden als vanden onberuerlike(n)/
goeden also wale vliegen(de) erve als andere bleven na de doot/
jouffr(ouwe) johanne(n) moeder was der voirs(creven) kijndere(n) en(de) die bliven/
selen na de doot des voirs(creven) claes waer dat dat wesen sal in/
wat plaetsen oft onder wat rechte inder maniere(n) hier na ver/
claert Te weten dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) adelissie oft hue(r) gebuerte/
hebben sal en(de) selen na doot des voirs(creven) claes alle de selve be/
ruerlike goede also wale vliegen(de) erve als ande(re) die dan in/
wesen zijn selen op alsoe dat alsdan zij des voirs(creven) claeskinde(re)n/
voirg(enoemt) vanden voirbedde selen gheven vijftich rijnsce gulden(en)/
eens niet jegenstaende dat e(n)nich vande(n) p(ar)tien met huweliker/
vorwerden oft anders na den lantrechte in e(n)nich vanden voirs(creven)/
goeden voirde(r) mocht zijn gericht oft versien geloven(de) hier af/
genouch te doene en(de) malcanderen warant te wesen Hier ware(n)/
over sampson zande m(ar)cii xvi a(nn)[o] lvii Et habuit q(ue)rel(as) h(iis) int(er)f(uerunt)/
langrode vos julii v[ta]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-08-30 by Jos Jonckheer