SAL7368, Act: R°176.2-R°277.1 (369 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°176.2-R°277.1  
Act
Date: 1475-04-11

Transcription

2019-06-26 by Mi-Je Van Gils
Cond zij allen lieden dat eene scheydinge ende deylinge/
geschiet en(de) gemaect zijnde tusschen willem(me) henr(icke)/
ende jouffr(ouwe) elsen van daelhem met eene(n) gelev(er)den mo(m)boir/
kinde(re)n willems wilen van daelhem die hij hadde van/
jouffr(ouwe) elsen pynnoc sijne(n) wive docht(er) amelr(icx) wijlen/
pynnoc yerst uute(n) broode der selver jouffr(ouw)[en] elsen de/
moeder behoerlijc gedaen en(de) hubrecht van daelhem brued(er)/
der voirs(creven) bruede(re)n ende suster onder zijn ja(r)en zijnde dien/
zij gelooft hebben tot des(en) te vervaen(e) met wille co(n)sente/
en(de) bijzijne d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) elsen de moeder hee(re)n jans/
uuter lyemi(n)gen ridders maech van des vaders zijden en(de)/
henr(icx) pynnoc brueders der voirs(creven) jouffr(ouwe) elsen der moeder/
ende oic jans ouderogghe borg(er)meesters Affirme(re)nde/
dat dese deylinghe is geschiet deughdelijc ten meesten/
vordeele der voirs(creven) kinde(re)n bruede(re)n en(de) suster vanden/
goeden chisen pachten ende rinten die hen gevallen/
ende gebleve(n) zijn nae en(de) vand(er) doot des voirs(creven) wilen/
willems huers vaders te deylen(e)/
Soe zijn bleve(n) ende gevallen den voirs(creven) willem(me) in zijnre/
deylingen des hier nae begrepen is inden yersten thoff/
te daelhem met zijne(n) graven vive(re)n dyken bogarden/
ende ande(re)n toebehoirten gelegen s(in)[t] pet(er)s vissenake/
tusschen de velpe ende tgemeyn bruecxken It(em) een/
stuck lants geheeten tdalemvelt houden(de) omtrint vie(r)/
boende(re)n gelegen voir tvoirs(creven) hoff dairmen over gheet/
te weve(re) weert tusschen de strate gaende van thiene(n)/
te meenssele weert ende een straetken geheete(n) nyeustraetke(n)/
It(em) een stuck lants geheeten strijkerlant velt houdende/
omtrint sesse boende(re)n gelegen over de voirs(creven) strate tusschen/
den goeden sgasth(uys) van diest ende de strijkerstrate It(em)
//
een stuck lants houden(de) omtrint sesse boende(re)n gelegen/
opt velt geheeten de donck tusschen de broecstrate op/
deen zijde de goede sgoidshuys van tongerloe op dande(re)/
de goede sgoidshuys van lyntre op de derde en(de) de goede/
henricx van butschore op de vierde zijden It(em) een/
stuck lants geheeten den meensselhoff gelegen voe(r)/
thoff voirs(creven) houden(de) drie dachmalen tusschen de voirs(creven)/
strate ende den goeden oft beempt des voirs(creven) willems/
It(em) vijf dach(malen) lants geheeten sollevelt gelegen te wevere/
achter thoff mathijs de raymake(re) des costers tusschen den/
goeden meester gielijs van raetshove(n) ende den goeden/
der hee(re)n van s(in)[t] denijs van luydic It(em) drie dachmalen/
lants gelegen ald(air) tusschen de seven dach(malen) lants/
der voirs(creven) jouffr(ouwe) elzen in deylingen gevallen ende den/
goeden der erfgename(n) jans wilen meester gorts It(em)/
een stuck beemps geheeten den meensselhoff houdende/
omtrint tusschen vijf ende sesse dach(malen) gelijc hij gelege(n)/
is tusschen de voirs(creven) velpe ende de voirs(creven) strate gaende/
van thienen te meenssele weert It(em) eene(n) beempt/
geheete(n) den valvekensbeemt houden(de) omtrint een/
boend(er) gelijc dat hij gelegen is neve(n) den beempt voirs(creven)/
tusschen de velpe ende de strate ende den coebeempt/
den voirs(creven) henr(icke) in deylingen gevallen It(em) eene(n) bogaert/
metten rotbeemde gelijc dat zij gelegen zijn binne(n)?/
tusschen de(n) goeden des voirs(creven) willems in allen zijden/
It(em) de helicht vand(er) moelen te daelhem d(air) af (dat)? d(er)/
helicht den voirs(creven) hubrecht in deylinge(n) gevallen is/
It(em) de helicht vand(er) ca(m)men oft panhuyse metten/
vive(r) gelegen tot aetrode tusschen de goede der/
cap(it)len van thiene(n) ende den driesch dair voe(r) gelege(n)/
dair af dander helicht den voirs(creven) hubr(echt) in deylingen/
gevallen is It(em) de heerlich(eit) metten chijse van m(ijn)
//
gened(igen) hee(re) den hertoge te leene gehouden ende den voirs(creven)/
hove toebehoe(re)nde gelijc vader ende moeder der voirs(creven)/
kinde(re)n die beseten hebben Item noch een boender bosch/
int vleucot gelegen tusschen den goeden des goidshuys/
van tongerloe in beyden zijden Opden co(m)me(r) ende/
last d(air) voe(r) uutgaen(de) ten behoirliken tide te betalen/
ende voirtane op vijfentwintich peters te achtien/
stuv(er)s tstuc vanden hondert peters die de voirs(creven) jouffr(ouwe)/
else de moeder voir hue(r) duwarie heeft ende houden(de)/
is op de geheel goede der voirs(creven) kinde(re)n vallende/
half s(in)t jacopsmisse en(de) half te lichtmesse Ende/
oic op derthien ryns guld(en) oft derthien mudd(en) cor(ens)/
d(er) maten van [thien(en)] dair af de voirs(creven) willem den coese/
heeft die de voirs(creven) hubrecht dair op jairlijcx ende/
erflijc hebben ende behouden sal vallen(de) alle ja(r)e/
s(in)t andriesmesse ap(oste)ls te betalen ende te thienen te/
leve(re)n stande ter quitingen elcken pe(n)ning oft/
mudd(e) cor(ens) d(air) af met achtien geliken pe(n)ningen/
ac cu(m) ende die quitinge te geschieden(e) mett(er) helicht/
te male ende met vollen rinten Hanc quoq(ue)/
et sat(isfacere) cor(am) langr(ode) vos ap(ri)lis xi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-25 by Jos Jonckheer